– Vår oppfordring er å avvente nedleggelser

Åse Vel sin hovedoppgave er å sørge for at Åse er et trivelig sted å bo, ei levende bygd hvor innbyggernes behov, interesser og sosiale liv blir ivaretatt. Derfor ser velforeningen med stor bekymring på at Åse Barnehage nok en gang er foreslått nedlagt og har i den forbindelse noen betraktninger og spørsmål til kommunens ledelse og lokalpolitikerne.
Leserinnlegg

Komplisering av hverdagen og tap av skatteinntekter

Flere foreldre som har sin arbeidsplass på Åse, blant annet bønder, har uttrykt bekymring for hvordan hverdagen vil bli vanskeligere om barnehagen legges ned. Å måtte kjøre til Risøyhamn eller Dverberg og så tilbake til Åse to ganger hver dag stjeler mye tid av en ellers hektisk arbeidshverdag.

Foreldre har også uttrykt at det er fare for at de på grunn av nedlegging vil bli nødt til å ta barna ut av barnehagen og gå over på kontantstøtte for å få hverdagen til å gå opp. Dette betyr at en forelder er hjemme med barna fremfor å stå i arbeid noe som igjen fører til tap av skatteinntekter for kommunen.

Vi ønsker å minne om at kommunens ordninger skal hjelpe, ikke motarbeide innbyggerne!


Foreldregruppe med brev til representantene i kommunestyret:

«Det er ikke ungene i Åse barnehage som gjør at kommunen har millionoverskridelser»

Da ny informasjon har kommet til er dette en revidert versjon av det opprinnelige skrivet som ble sendt til kommunestyrepolitikerne 10. mai 2020


Nedleggelse på Åse nå – Dverberg neste?

Om Åse legges ned nå og ungene flyttes til Risøyhamn, hva skjer da med Skolestua de neste årene om den skal drives som en enavdeling med så få barn? Vi er på lengre sikt redd for bygdedøden på vegne av både Åse og Dverberg om man ikke tenker nytt i barnehageorganseringen i kommunen. Andøy trenger mange levende bygder og det får man ved å tilrettelegge for lokale løsninger slik at familier får en god og praktisk hverdag!

Arbeidsplasser og tilflytting

Åse er ei av bygdene på øya med flest arbeidsplasser. Med nytt sykehjem, nyansettelser i bedriftene og tilbakeflytting i bygda ser ikke dette ut til å være en trend som snur med det første. I tillegg har vi i Andøy endelig fått vind i seilene på Spaceport-prosjektet noe som betyr at det potensielt kan være økt tilflytting på grunn av flere arbeidsplasser i kommunen generelt. Da må vi ha et tilbud på plass slik at tilflyttende par og familier som ønsker å bosette seg i bygdene våre faktisk blir tatt imot av et godt tilbud.

Åse har en allerede populær barnehage som er nesten fullsatt, vår oppfordring er å avvente nedleggelser og å aktivt promotere at man har ledige barnehageplasser på sørøya som et lokkemiddel for tilflytterne som vi nå vet med sikkerhet vil komme til kommunen!


Utsetter budsjettregulering og barnehagevedtak

– Det er vanskelig å vedta noe når vi ikke har avviksrapportene. Derfor vil vi vente til de foreligger, sier varaordfører Lill Pettersen.


Arbeidsmiljøutvalgets anbefaling og andre muligheter for kutt

Utdanningsforbundet er imot å legge ned Åse Barnehage og Arbeidsmiljøutvalget kom med følgende oppfordring 4.mai: «AMU vil sterkt anbefale kommunen å utrede alternative kuttforslag i forkant av et kommunestyrevedtak». I denne forbindelse ønsker vi svar fra kommuneledelsen på hvilke alternative kuttforslag som er vurdert i ukene etter dette.

Slik vi ser det er det muligheter for effektivisering og innsparing i administrasjon og kommunestruktur. La oss ta skole- og barnehagesektoren som et eksempel. Tidligere hadde Andøy én skolesjef med ansvar for alle skoler og barnehager. I årene som har gått har det blitt færre skoler og barnehager og betraktelig færre innbyggere i kommunen. Samtidig har Andøy gjennomgått endringer i ledelsesstrukturen og skolesjefen er erstattet med en skolefaglig rådgiver som har ansvar for å følge opp to kommunale skoler og en enhetsleder har ansvar for seks(snart bare fem?) kommunale barnehager. Man har altså gått fra én til to lederstillinger for færre og mindre enheter i en kommune med synkende innbyggertall - hvordan henger det på greip?

Åse Vel oppfordrer på det sterkeste kommunepolitikerne til å snarest ta en grundig gjennomgang av hvordan endring i administrasjon og kommunestruktur kan kutte utgifter, fremfor budsjettkutt som går ut over innbyggernes primærtjenester!

Åse Vel ønsker at Andøy skal være et trivelig sted å bo, en levende kommune hvor innbyggernes behov, interesser og sosiale liv blir ivaretatt. Det innebærer at bygdefolket i hele kommunen blir lyttet til, at de får svar på sine innspill og spørsmål fra kommunens ledelse. Vi trenger å bygge tillit og akkurat nå er det mange på Åse som ikke kan forstå hvorfor en populær barnehage igjen er foreslått nedlagt når det for oss ser ut til å være mange andre løsninger.