«Høie tar ikke bemanningskrisen ved fødeavdelingene på alvor»

Leserinnlegg

Både fødende kvinner og fagmiljø har over flere år ropt varsku om utviklingen i fødetilbudet i Norge. Ressurser og bemanning har ikke økt i takt med nye krav fra helsemyndighetene – til tross for en mer krevende arbeidshverdag på fødeavdelingene. Flere fødende er eldre og flere har flerkulturell bakgrunn. Dette byr på helsemessige utfordringer som kan komplisere svangerskap og fødsel.

Vi har disse faktaene på bordet – likevel gjør Høie det igjen, han stiller nye krav uten å følge opp med nødvendige ressurser. Dette skaper en frustrasjon ute i tjenesten og oppleves urettferdig. Det holder ikke å peke på nye rapporter om økte behov, for deretter å be de regionale helseforetakene om å prioritere fødselsomsorgen høyere. Høie må svare på hvordan ha mener at sykehusene skal klare å prioritere opp fødselsomsorgen når sykehusbudsjettene allerede er kraftig underfinansiert.

Både sykehusbudsjettet og finansieringen av fødetilbudet må styrkes. i hele denne perioden har Arbeiderpartiet årlig prioritert 1,5 milliarder mer til sykehusene enn regjeringen – hvorav 250 millioner kroner til fødeavdelingene. Det er på høy tid å oppheve stykkprisfinansieringen av fødeavdelingene og ta på alvor det vi med sikkerhet vet: at ordningen ikke er egnet til å premiere kvalitet. Et klart eksempel på dette er at sykehusene får mest betalt for de kompliserte fødslene som ender opp med et hastekeisersnitt, de vi fødslene vi ønsker å unngå. Det burde heller lønne seg å styrke jordmorbemanningen, slik at man kan få til bedre og tryggere fødselsforløp og flere normale fødsler. Incentivene er altså fullstendig feilslått, og det er derfor helt bak mål å opprettholde en slik ordning. Arbeiderpartiet vil rammefinansiere fødeavdelingene for å muliggjøre en forutsigbar bemanning og beredskap – slik vi også har for andre akuttfunksjoner. Det betyr også å vise mer tillit til fagfolkene.

Det haster å stabilisere bemanningen ved fødeavdelingene. Riksrevisjonens rapport om bemanningsutfordringer i helseforetakene viser at ved nærmere halvparten av enhetene vil mellom 20 og 50 prosent av jordmødrene nå pensjonsalder innen fem år. I tillegg varsler mange av de yngre jordmødrene at de vurderer å bytte jobb. Arbeiderpartiet tar det på alvor når over 50% ved de største fødeavdelingene vurderer å slutte.

Årets sommerstenging av fødeavdelingene er nok et symptom på at fødeavdelingene er for stramt bemannet. Arbeiderpartiet forstår at en kortere stenging ved enkelte avdelinger kan være nødvendig, men det omfanget og den varigheten vi ser nå er urovekkende. Det er et klart uttrykk for en presset tjeneste. På Gjøvik skal fødeavdelingen holde sommerstengt i åtte uker, noe de ansatte selv har reagert kraftig på. Man begrunner sommerstengingen med ferieavvikling, men hverken jordmødre eller barnepleiere har vært involvert i beslutningen.

For kvinner som har lengst reisevei til fødeavdelingen, er det følgetjenesten som bidrar til å sikre kvalitet og trygghet for den fødende. Fortsatt er det svært mange kommuner som ikke har en velfungerende følgetjeneste på plass. En kartlegging VG gjorde våren 2019, viste at kvinner i 77 kommuner ikke får den tjenesten de har krav på. Helseministeren har ikke levert finansieringen og rammebetingelsene denne tjenesten krever. Dugnad er en god norsk tradisjon som ikke skal misbrukes. Det er uhørt at norske jordmødre stiller opp langt utover det de blir kompensert for. Følgetjenesten skal ikke være frivillig, den må fullfinansieres. Arbeiderpartiet har derfor foreslått en ordning som sikrer at alle jordmødre i kommunehelsetjenesten skal sikres 100 prosent stillinger.

Så kjære norske jordmødre og andre ansatte – både ved fødeavdelingene og i den kommunale svangerskapsomsorgen: Vi er stolte av jobben dere gjør! Vi vet inderlig vel at dere ikke kan trylle. Derfor må vi sørge for at kravene og forventningene vi har til dere følges opp med nok penger.