Kjempenhøy boliger:

– Minst like bra som om reguleringsplanen hadde vært fulgt fullt ut

NSW Arkitektur har på ny kommet med forslag til tilpasninger ved prosjektet og har søkt om dispensasjon fra reguleringsplanen for Kjempenhøy. Selskapet må imidlertid sende inn en ny og korrigert søknad før den kan behandles politisk.

Kjempenhøy Boliger består totalt av fire boligblokker som totalt skal inneholde 78 leiligheter.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Næringsliv

– Endringene vil etter vårt syn hverken hver for seg eller samlet medføre at hensynene bak bestemmelsene i reguleringsplanen blir vesentlig tilsidesatt. De grep som tas for å avhjelpe ulempene vil etter vårt faglige skjønn medføre en samlet sett bedre løsning enn det opprinnelig reguleringsplan la opp til, skriver Ole Wiig, faglig leder i NSW Arkitektur AS, i den midlertidige dispensasjonssøknaden.