Aasvik kritisk til tolkning av tall i ambulansehelikopter-saken:

– Helikopteret skal vel først og fremst være en viktig akuttmedisinsk primærressurs for en stor desentralisert befolkning?

Regionrådsleder Siv Dagny Aasvik, reagerer på konklusjonene i en rapport rundt ambuansehelikopteret. Rapporten ble omtalt på VOL forrige uke. Aasvik er ikke enig i det som kom frem.

Veipakke: Regionrådsleder Siv Aasvik (Ap) mener alle fylkesveistrekninger det er behov for å gjøre noe med i Vesterålen bør belyses i veipakke Vesterålen. – Det blir vår kartlegging for å synliggjøre behov i regionen, sier Aasvik. Foto: Knut Ivar Aarstein 

Nyheter

I forrige uke ble det hevdet i en rapport at ferske tall for ambulansehelikopteret på Evenes, bygger opp under at plasseringen på Evenes var korrekt. Denne helga har Siv Dagny Asvik sett på tallene presentert i rapporten. Hun er ikke enig i konklusjonen.


Ferske tall bygger opp under Evenes-plassering: Mest brukt i Harstad og Narvik

Ambulansehelikopterbasen på Evenes har hatt 2264 forespørsler siden oppstarten i 2015. De fleste kommer fra sykehusene i Harstad og Narvik. Dette bekrefter at plasseringen på Evenes er en suksess.

 

– Først ser vi av at de 2264 forespørslene er «bare» 73,8prosent gjennomført. Forespørsel fordelt på kommune -  må og bør sees i sammenheng med en annen tabell som heter «Gjennomførte oppdrag fordelt på kommune»:


Tallstørrelser for faktisk gjennomførte oppdrag sett opp mot befolkning:

                           

Kommune  BefolkningForespørsel oppdragGjennomførte oppdrag
Harstad24820350270
Narvik18638283212
Lødingen21029078
ETS-kommuner5590208169
Vesterålen(ex Lødingen)30509281195
Lofoten ex værøy&Røst2336716099

Uenig i tall

Ifølge tabellen har 53.876 innbyggere i Lofoten og Vesterålen har fått 294 gjennomførte oppdrag, til sammenligning har Harstad/Narvik/ETS-kommunene og Lødingen fått 729 oppdrag på en befolkning på 51.150


Rolf Arne Iversen, Anestesilege Harstad:

– Kjære Vesterålinger. Lokaliseringsdebatten rundt ambulansehelikopteret et unødvendig og skadelig

Rolf Arne Iversen er fra Sigerfjord og jobber som lege i Harstad. Han mener lokaliseringsdebatten rundt fremtidig base for ambulansehelikopteret er feil vei å gå.

 

– Det kan fremstå som at Lofoten /Vesterålen har fått 5,45 oppdrag per 1000 innbygger, mens Harstad/Narvik/ETS/Lødingen har fått 14 oppdrag per 1000 innbygger. Tenker vi dette i en noe større sammenheng med at Harstad har sykehus og Narvik har sykehus så blir dette fort helt skjevt, mener Aasvik.Fortsetter midlertidig i Ofoten

Luftambulansetjenesten HF sier de har flere alternativer for midlertidig base i Ofoten, mens ny lokalisering av ambulansehelikopterbase utredes.


Satt ned arbeidsgruppe

Videre sier hun det er gjennomført totalt 294 oppdrag i LOVE, mens eksempelvise sekundæroppdrag til Harstad og Narvik sykehus er på 346.


Vesterålen Regionråd med brev til Styret i Helse Nord:

– Har befolkningen i Vesterålen og Lofoten fått et likeverdig ambulansehelikoptertilbud som Ofoten og Sør-Troms

Onsdag skal fremtidig lokalisering av basen for ambulansehelikopteret opp i styret i Helse Nord. Vesterålen Regionråd har sendt innspill til styret i den anledning.

 

Forrige uke bestemte styret i Helse Nord at det skulle settes ned ei arbeidsgruppe som skal arbeide med å finne ut hvor en ny permanent plassering av ambulansehelikopteret skal ligge.


Helse Nord skrotet vedtak fra 2013:

Vil vektlegge erfaringer fra Evenes i valg av ny base for ambulansehelikopteret

Evenes-erfaringene vil vektlegges når ny permanent base for ambulansehelikopteret.

 

Aasvik og Vesterålen Regionråd leverte før behandlingen av saken i Helse Nord, flere skriftlige spørsmål sist uke. Disse mener hun fortsatt er like viktige.

Aasvik stiller nå ytterligere spørsmål.


Spørsmålene fra Siv Aasvik til Helse Nord:

  • Er det livreddende tilbudet som ambulansehelikopteret skal være, brukt på interntransport mellom UNN sine sykehus og dermed vært mindre tilgjengelig for innbyggere i Lofoten og Vesterålen?  (Av oppdragene som er gjennomført viser det seg så at av 294 oppdrag i Lofoten/Vesterålen er bare 93 «levert « på sykehus i LOVE.  Av 270 oppdrag i Harstad kommune er 291 levert på Harstad sykehus-  de henter fra andre kommuner.  Selvsagt ligger det opp i dette at flesteparten leveres til UNN Tromsø.)

  • Helse Nord sitt ”sørge for ansvar” er å gi et mest mulig likt helsetilbud til befolkningen, uavhengig av bosted.  Det kan synes som at basens beliggenhet har betydning for hvilken type ressurs helikopteret er blitt for regionen. Arbeidsgruppen til Helse Nord som skal jobbe med dette må gå grundig gjennom denne problematikken. Helikopteret skal vel først og fremst være en viktig akuttmedisinsk primærressurs for en stor desentralisert befolkning.

  • Helikopteret har åpenbart hatt en gunstig plassering i forhold til UNN sine sykehus. Men det aller viktigste med et ambulansehelikopter må være at det er gunstigst mulig plassert i forhold til pasientene, særlig der pasientene virkelig har behov for en luftressurs og bor veldig spredt (LOFOTEN spesielt).

  • Helikopteret skal vel først og fremst være en viktig akuttmedisinsk primærressurs for en stor desentralisert befolkning, og ikke en sekundærressurs for pasientoverføringer mellom sykehusene?

  • Arbeidsgruppen til Helse Nord bør også se på hvordan de nye redningshelikoptrene på Banak og i Bodø skal fungere sammen med helikopteret i Midtre Hålogaland og i Tromsø. Hva er best mulig bruk av ressursene? Det nye redningshelikopteret på Banak oppgis å få større kapasitet, dermed kan Tromsøhelikopteret være til enda større støtte for Sør Troms og Ofoten.
 


Sør-Troms regionråd og Ofoten regionråd :

Ønsker ikke at Vesterålen skal slå politisk mynt om helikopterbase

Sør-Troms regionråd og Ofoten regionråd aksepterer ikke flytting av ambulansehelikopterbasen fra Evenes.

 

– Viktig

Helse Nord, Nordlandssykehuset og flere i Harstad og Ofoten har tatt til orde for at det ikke må bli en lokaliseringsdebatt. Aasvik reagerer slik på det:

Vi har ikke startet en lokaliseringsdebatt. Helse Nord har fått beskjed fra sine fagfolk om at Evenes er ueget som base for ambulansehelikopter på grunn av støy og miljøforhold.

– Er ikke kvalitet på tilbudet viktigere enn lokaliseringa?

– Fra Vesterålens side har vi pekt på at tilbudet til pasientene er det viktigste. Dersom vi ikke er opptatt av at innbyggerne i Lofoten og Vesterålen har et godt nok ambulansehelikoptertilbud, hadde ikke vi gjort jobben vår som folkevalgte.

– Hvorfor er det viktig for dere at basen legges til eksempelvis Vesterålen? Er det ren prestisje, eller mener dere det har en klar fordel for hele dekningsområdet?

Vi har stilt en rekke spørsmål for å få vite om ambulansehelikopteret har kommet befolkningen i både Vesterålen, Lofoten, Ofoten og Sør Troms til gode slik det skal. Så langt tyder tallene på at helikopteret ikke har kommet innbyggerne Lofoten og Vesterålen like mye til gode som Ofoten og Sør Troms. Dette forventer vi at Helse Nords arbeidsgruppe skal gå grundig igjennom. Helse Nord har et sørge for-ansvar i henhold til loven, om krav om å gi likeverdige tilbud til befolkninga. De må være sikre på at ambulansehelikopteret gir dette i hele Midtre Hålogaland. Det må avgjøre lokalisering i neste rekke, sier Aasvik og legger til:

– Når det skal investeres store offentlige summer i en permanent helikopterbase, må Helse Nord sørge for at man får best mulig helsetilbud for pengene til pasientene i hele regionen. Videre kan ikke Helse Nord ikke risikerer feilinvesteringer som for eksempel vil komme i konflikt med stor militær aktivitet i fremtiden. Derfor har jeg tillit til at Helse Nord nå gjør en grundig og god prosess før de tar en beslutning.


Fortsetter midlertidig i Ofoten

Luftambulansetjenesten HF sier de har flere alternativer for midlertidig base i Ofoten, mens ny lokalisering av ambulansehelikopterbase utredes.