NAV-utbetalinger i 2018

Bø og Øksnes i fylkestoppen

I gjennomsnitt var det 24 prosent nordlendinger som hver måned mottok en ytelse til livsopphold fra NAV i fjor. Tallet for Bø og Øksnes var 30 prosent, og det var kun Tjeldsund og Ballangen kommuner som hadde større andel i Nordland.
Nyheter

I pressemelding fra NAV Nordland fastslås det at over halvparten av nordlendingene fikk en eller annen form for ytelse minst en gang fra NAV i 2018.

Totalt ble det betalt ut kr 22 598 000 000 i statlige ytelser fra NAV til personer i Nordland fylke. I gjennomsnitt per innbygger utgjør dette kr 92 988.

Gjennom hele 2018 var det flest mottakere av alderspensjon i Nordland (50 065 mottakere), deretter følger barnetrygd (32 039 mottakere), sykepenger (25 649 mottakere) og uføretrygd (22 128).

Ser man på tallene for hver enkelt måned i fjor, var det i gjennomsnitt per måned 109 479 innbyggere i Nordland som mottok utbetalinger fra NAV.

1 av 4 mottok ytelser til livsopphold hver måned

Ytelser til livsopphold er sykepenger, dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og andre ytelser som knytter seg til arbeid eller sykdom. Til sammen beløp dette seg til 9,55 milliarder kroner i 2018 og ble utbetalt til 58 845 personer. Dermed fikk 39 prosent av befolkningen i alderen 18-66 år en slik ytelse minst én gang i løpet av året.

I gjennomsnitt var det omtrent 1 av 4 (24 prosent) nordlendinger som hver måned mottok en ytelse til livsopphold fra NAV.

Bø og Øksnes høyt oppe

Andel innbyggere (18-66 år) som mottok ytelser til livsopphold til enhver tid i 2018
KommuneAntallProsent
Hadsel124725
45830
Øksnes84830
Sortland164825
Andøy64422

Det er store kommunevise forskjeller på hvor mange i arbeidsfør alder som mottar livsoppholdsytelser fra NAV. I gjennomsnitt mottok 19 prosent av innbyggerne mellom 18 og 66 år i Bodø slike ytelser hver måned i fjor, etterfulgt av Moskenes og Hamarøy på 21 prosent. I den andre enden av skalaen finner vi Ballangen der 37 prosent av befolkningen i arbeidsfør alder var mottakere av livsoppholdsytelser fra NAV. Etterfulgt av Tjeldsund kommune med 31 prosent, mens i kommunene Bø, Tysfjord og Øksnes var det 30 prosent.

– Alderssammensetningen i befolkningen, næringsstruktur og geografi er faktorer som påvirker andelen innbyggere som mottar livsoppholdsytelser fra NAV, sier direktør Cathrine Stavnes.