Litt mer til NAROM:

Lite Andøy-nytt i statsbudsjettet

Det er, som vanlig, lite nytt fra regjeringen i statsbudsjettet når det gjelder tiltak som kan føre til nye arbeidsplasser i Andøy etter vedtaket om å legge ned flystasjonen.

ØKNING: NAROM-sjef Arne Hjalmar Hansen kan glede seg over en liten økning i bevilgningen fra staten til Nasjonalt senter for romrelatert opplæring.  Foto: Tony Gulla Sivertsen

Nyheter

Det er først og fremst miljøet i Oksebåsen som får oppmerksomhet i statsbudsjettet.

Mer til NAROM

Nasjonalt senter for romrelatert opplæring (NAROM) får en grunnbevilgning på 16,195 millioner kroner fra Kunnskapsdepartementet.

Ellers bevilger staten 25,8 millioner kroner til Esrange Andøya Special Project (EASP)-avtalen.

EASP-avtalen er et samarbeid mellom Tyskland, Frankrike, Sveits, Sverige og Norge om bruken av rakettskytefeltene i Kiruna og på Andøya.

Satellittoppskyting

Når det gjelder den planlagte basen for oppskyting av små satellitter er det heller ikke mye nytt fra regjeringen.

– Regjeringen behandler dette som eier og vurderer om prosjektet kan gjennomføres på forretningsmessig grunnlag. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget når saken er ferdigbehandlet, heter det fra Nærings-og fiskeridepartementet.

Andenes havn er ikke nevnt i budsjettdokumentet

Lite om Andøya flystasjon

Andøya flystasjon er nevnt en gang i budsjettdokumentet til Forsvarsdepartementet.

– Forsvaret vil iverksette nødvendige tiltak for å sikre fortsatt høy operativ leveranse med maritime patruljefly fra Andøya, og i budsjettforslaget er det satt av midler til omstilling for å beholde kompetanse i Luftforsvaret, heter det i budsjettdokumentet.

Ingen ting ekstra til omstilling

Det er planlagt å bevilge 95 millioner kroner til omstilling i Andøy. Kommunal- og moderniseringsdepartementet skriver at det til nå er bevilget 60 millioner kroner og at det skal bevilges ytterligere 35 millioner kroner i årene som kommer. Men i 2020 kommer det ikke mer penger.

– Regjeringen har så langt bidratt med 60 mill. kroner til omstillingsarbeidet i Andøy. Det settes ikke av særskilte midler til Andøy kommune i budsjettet for 2020, men Regjeringen vil bidra med ytterligere 35mill. kroner til omstilling i Andøy kommune i årene som kommer. Regjeringen legger til grunn at også Nordland fylkeskommune bidrar med ressurser til omstillingsarbeidet, skriver Kommunal- og moderniseringsdepartementet i sitt budsjettdokument.