Regionrådet kritisk til særskatt for oppdrett:

– Viktig med forutsigbarhet for kommunene

Vesterålen regionråd fraråder på det sterkeste innføring av særskatt – grunnrenteskatt – for oppdrettsnæringen.
Nyheter

Dette melder de i en høringsuttalelse, som du kan lese i sin helhet her.

I uttalelsen skriver de:

– Skal intensjonene om sterk vekst innen næringen nås må kommunene som tilrettelegger med areal tilgodesees. En videreutvikling av havbruksfondet og innføring av arealleie basert på produksjon. Dette vil være insentivet som gjør at kystkommunene stiller opp for næringen og samtidig får økonomisk kompensasjon for sin tilrettelegging, mener de.


Nordlaks til frontalangrep mot nytt skattesystem

– Forslaget innebærer et alvorlig brudd på prinsippet om likebehandling

Nordlaks har sendt inn en høringsuttalelse om forslaget til nytt skattesystem innen oppdrett.


Videre skriver de:

– Vertskommuner skal sikres stabile og forutsigbare årlige inntekter for bruk av areal og for å tilrettelegge for nytt areal for oppdrettsnæringen, også når det ikke er vekst Dagens inntekter fra salg av konsesjoner og økning av MTB videreføres.

Regjeringen Solberg oppnevnte 7. september 2018 et partssammensatt utvalg som skulle vurdere hvordan skattesystemet for havbruk bør utformes for å bidra til at fellesskapet får en andel av grunnrenten, også fra eksisterende tillatelser. Utvalget ble bedt om å vurdere ulike former for beskatning, herunder grunnrenteskatt og produksjonsavgift. Utvalget skulle i tillegg vurdere hvordan skatteinntektene fra det samlede skattesystemet for havbruk, inkludert inntekter fra tildeling av nye tillatelser til å drive havbruksvirksomhet, skal fordeles mellom kommunesektor og stat. Utvalget kunne også vurdere den interne fordelingen mellom kommuner, herunder innretningen og eventuelt fordelingsnøklene i Havbruksfondet. I tillegg skulle utvalget utrede hvordan kommunenes andel av inntektene kan bli mer stabile og forutsigbare.

Dette forslaget er nå ute på høring.