Disse lovene kan regjeringen fravike så lenge koronaloven gjelder

Koronaloven som gir regjeringen fullmakt til å lage nye midlertidige regler for å hådtere koronakrisen, gjelder fram til og med 27. april.

Som regjeringssjef får Erna Solberg utvidede fullmakter så lenge koronaloven varer, foreløpig til 27. april.   Foto: Lise Åserud

Nyheter

Stortinget har på grunn av koronautbruddet vedtatt en lov som gir regjeringen fullmakt til å endre regler etter en rekke lover raskt. Loven skal legge til rette for nødvendige tiltak som skal begrense forstyrrelse av sentrale samfunnsfunksjoner og avhjelpe negative konsekvenser for befolkning, næringsliv, offentlig sektor eller samfunnet for øvrig.

Dette er lovene som koronaloven gir regjeringen rett til å utfylle, supplere eller fravike: Arbeidsmiljøloven, forvaltningsloven, vegtrafikkloven, sosialtjenesteloven og mange andre lover er omfattet av fullmaktene som koronaloven gir. Til nå er det blant annet fastsatt midlertidige forskrifter om forsvarets operative virksomhet under koronaepidemien, om endringer i helselovgivningen for å avhjelpe konsekvenser under utbruddet av Covid-19, og om tilpasninger i lovgivning om universiteter og høgskoler som følge av Covid-19.

Se hele oversikten over lover som kan overstyres av koronaloven.

De nye forskriftene vedtas av kongen i statsråd, det vil si regjeringen, som legger fram forslag til nye forskrifter ut på høring på regjeringens nettside. Ifølge Fylkesmannen i Nordland arbeides det blant annet med midlertidige forskrifter etter yrkestransportloven og tinglysningsloven.

Nye midlertidige forskrifter trer i kraft en dag etter at Stortinget har fått informasjon om den. Stortinget kan også oppheve forskrifter eller deler av dem. Dersom minst en tredel av Stortingsrepresentantene ikke støtter en bestemt forskrift eller bestemmelse skal den oppheves.