Sortland sjøhus kan bli mottaksanlegg for masser

Etter at Sortland sjøhus nord for Sortland har lagt ned driften, ønsker Bergersen Utleie som ny eier at småbåthavna skal fylles ut og brukes som mottaksanlegg for masser.

Sjøhussenteret nord for Sortland kan bli fylt ut og bli et mottaksanlegg for masse. Det planlegges å bygge et nytt kaianlegg ut mot Sortlandssundet.  Foto: Skjermbump, saksdokumenter, Sortland kommune.

Nyheter

Dette går fram i et planinitiativ mottatt av Sortland kommune, på området hvor det tidligere sjøhussenteret er regulert som fritids- og turistformål. Etter at næringsvirksomhet etter hvert kommer på begge sider av anlegget, er det ikke lite attraktivt for turister. Områdene sør og nord for området er regulert til nærings- og forretningsvirksomhet. Det er aktuelt å omregulere området til næringsbebyggelse, som ikke er i overenstemmelse med overordnet plan.

– Området er nylig kjøpt opp av Bergersen Utleie AS og tenkes regulert til næring. Konkret er det tenkt å fylle ut i sjø i området som i dag brukes som småbåthavn for å tilrettelegge for en kai. Her vil båter som frakter masser fra Kobbvågen masseuttak, kunne levere fra seg masser, før det distribueres videre. Videre skal det legges til rette for et administrasjonsbygg, samt overnattingsmuligheter for ansatte, heter det. De eksisterende sjøhusene kan være aktuelle for overnattingen, står det å lese i planinitiativet.

Rødlistede arter

Det går fram at det er registrert rødlistede arter i området, og det kan ikke utelukkes at disse vil bli påvirket. Det vil bli økt trafikk inn og ut av området. Dette vil medføre økt forurensing i form av støy og støv.

– Lossing av masser kan føre til støv eller støy, og videre transport kan føre til økt trafikk av større kjøretøy, inn og ut av området i forhold til dagens situasjon, står det å lese i planinitiativet. Det er kvalitetssikret av Asplan Viak, heter det i planinitiativet.

Konsekvensutredning

Det er ikke gjennomført konsekvensutredning i den overordnede planen for området. Området må derfor vurderes etter gjeldende lovverk, og en vurdering om det skal gjennomføres konsekvensutredning. Dette er noe som vil bli avklart i den videre prosess mellom tiltakshaver og kommunen. Bygging av havner og havneanlegg er blant tiltak som er nevnt i forskrift om konsekvensutredning.