Et godt økonomisk fjorår for Øksnes

2020 ble et spesielt år også for Øksnes, med utfordringer i forhold til pandemien og samtidig nå målet om å gi et best mulig tjenestetilbud til kommunens innbyggere.

Øksnes rådhus. 

Nyheter

Økonomisk ga regnskapet et meget godt resultat, med et netto driftsresultat på 32,1 mill. kr. og et mindreforbruk (overskudd) etter strykninger på 5,66 mill. kr. Overskuddet er avsatt til disposisjonsfond, heter det i en pressemelding fra kommunen.

Netto driftsresultat ble 15,4 mill. kr. bedre enn budsjettert og utgjør 7,4% av driftsinntektene. Sektorene gikk med et overskudd på ca. 7,8 mill. kr. mens øvrige årsavslutningsdisposisjoner medførte en mindreinntekt på ca. 2,2 mill. og det totale overskuddet ble derfor 5,66 mill. kr.

Som en følge av det positive resultatet, har kommunen i 2020 netto avsatt 31,7 mill. kr. til ulike disposisjonsfond. Per utgangen av 2020 er kommunens disponible fond på til sammen 48,2 mill. kr.

Fra 2017 til nå er fondene økt med ca. 46 mill. kr., noe som omtrent tilsvarer det kommunen har mottatt fra Havbruksfondet og salg av Fjordkraftaksjer i samme periode. Driften fra 2017 til 2020 har derfor vært balansert, noe som er betryggende for driften fremover.

Et solid disposisjonsfond gir kommunen handlingsrom for videre utvikling av kommunen, samt trygghet i tilfelle uforutsette hendelser i fremtiden.

Det økonomiske resultatet er bare en del av historien for 2020, mens de utfordringer kommunens innbyggere og ansatte har møtt gjennom året må vies størst oppmerksomhet.

– Vi vil takke alle som har bidratt til å produsere kommunens tjenester på en god måte i året 2020 og derigjennom å nå de resultater som er oppnådd, sier administrasjonssjef Jarle Ragnar Meløy.