Vesterålskraft vil vurdere bud fra Lofotkraft

5. mars besluttet konsernstyret i Vesterålskraft å gå videre med Troms Kraft/Arva i forhandlinger om salg av Vesterålskraft Nett og Vesterålskraft Produksjon. I ettertid har Lofotkraft fremmet et bud, som styret i Vesterålskraft har besluttet å vurdere nærmere.

Konsernsjef Halvard Pettersen i Vesterålskraft. 

Nyheter

Styret i Vesterålskraft har i dag vært samlet for å behandle den siste utviklingen i saken om strukturelle endringer i form av salg eller sammenslåing med andre.

Den 18. mars kom Lofotkraft på banen med et samlet bud på Vesterålskraft-konsernet.

Dette er fulgt opp med møter mellom Lofotkraft og Vesterålskraft om hva som konkret ligger i dette initiativet på de områdene som eierne av Vesterålskraft har definert som viktige, blant annet:

· Arbeidsplasser (ingen skal miste jobben)

· Videreutvikling/styrking av kompetansemiljøer

· Realisering av verdier på kort og lang sikt (kroner/aksjer)

· Lavere nettleie

Konsernstyret i Vesterålskraft har i dag vurdert budet fra Lofotkraft. Styret vil gi Lofotkrafts bud en fair behandling, og bruke nødvendig tid til å sammenfatte et forsvarlig beslutningsgrunnlag.

Da konsernstyret i Vesterålskraft tidlig i måneden gikk inn for Troms Kraft/Arva, var det ut fra en løsning som innebærer:

· Salg av Vesterålskraft Nett og Vesterålskraft Produksjon med oppgjør delvis i aksjer og kontanter

o Vesterålskraft Nett blir en del av Arva

o Vesterålskraft Produksjon går inn i Troms Kraft Produksjon

· Bredbåndsselskapet og Eiendomsselskapet til Vesterålskraft, videreføres med dagens eiere (Bø, Øksnes og Sortland)

· Ansatte i Vesterålskraft gis jobbgaranti

· Etablering av «kundefront»/kundesenter for Arva på Sortland

· Etablering av nytt «grønt selskap» på Sortland, for utvikling og investeringer innen elektrifisering av Nord-Norge.

· Lavere nettleie

Når konsernstyret nå velger å vurdere budet fra Lofotkraft opp mot løsningen med et salg til Troms Kraft/Arva, betyr det at disse to alternativene i øyeblikket utredes nærmere.

Opprinnelig tidsplan legger opp til at resultatet av konkrete forhandlinger med i utgangspunktet én part, skal danne grunnlag for endelig beslutning i Vesterålskrafts generalforsamling før sommeren.

Denne tidsplanen opprettholdes selv om det nå er to parter og to ulike løsninger inne i prosessen igjen.

Antallet nettselskap i Norge er betydelig redusert over tid.

I 1984 var det 289 nettselskaper i Norge. 20 år senere (2004) var tallet nær halvert, til 155 (-46 %). Dette antallet holdt seg stabilt gjennom det første tiåret etter årtusenskiftet.

Fra 2010 til 2020 har det vært ytterligere nedgang på 32 prosent. Antallet nettselskaper ved utgangen av 2020 var 106. Det tallet kommer til å gå ytterligere ned. Både som følge av vedtatte fusjoner/sammenslåinger og som resultat av et uttalt mål fra myndighetene om større og mer robuste enheter.

Strukturelle endringene har vært gjenstand for diskusjoner og utredninger i Vesterålskraft ved flere anledninger de siste årene – uten at man har oppnådd resultater som har ført til endringer.

– Vedtas en fusjon eller et salg av Vesterålskraft, er det fordi eierne mener effektene av et salg eller sammenslåing er større enn hva man oppnår ved å fortsette som i dag – uten endringer, sier konsernsjef i Vesterålskraft, Halvard Pettersen.

Han mener de tidligere rundene viser med all tydelighet at eierne i Vesterålskraft – Bø, Øksnes og Sortland kommuner – ikke gjennomfører strukturelle endringer «bare for å gjøre det».

– Utredninger og vurderinger gjennomgås grundig før forhandlinger innledes og endelige beslutninger tas. Vissheten om det oppleves som en trygghet for de ansatte i Vesterålkraft, på alle nivåer. Det bør også kunne fungere som en trygghet for innbyggerne og næringsdrivende i eierkommunene, sier konsernsjef Halvard Pettersen.