Må registrere fugler i vindparkområdet

Andmyran har fått godkjent miljøprogram

Andmyran Vind AS har fått godkjent et miljøoppfølgingsprogram for vindparken nord på Andøya. Selskapet må gjennomføre registrering av fugler i vindparkområdet.

FUGL Andmyran Vind AS har nåfått godkjent et miljøprogram for fugl i området der man ønsker å bygge vindlraftanlegg på Andøya. 

Andøy

Det arbeides fortsatt med planverket for vindparken som Andmyran Vind AS ønsker å bygge på Andøya. Mot slutten av 2018 ble det klart at vindkraftselskapet er sikret plass i strømnettet til 2020.

Nå har selskapet fått godkjent en miljøoppføglingsplan for fugler i vindparkens område. Den er godkjent med bakgrunn i undersøkelser og en rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat som har gitt godkjenningen. Det forutsettes at Andmyran Vind AS må oppfylle flere vilkår.


Andmyran sikret plass i kraftnettet til 2020

Det planlagte vindkraftanlegget nord på Andøya er sikret plass i kraftnettet frem til 17. august 2020. – Vår ambisjon er at anlegget skal være i drift innen desember 2021, sier Karin Mizgalski i Wallenstam-selskapet Svensk NaturEnergi.

 

• Det skal gjennomføres registreringer av hekkesuksess for artene havørn, vandrefalk og sangsvane under anleggsfasen, og i tre feltsesonger i driftsfasen.

• Det skal gjennomføres registreringer av vårtrekk av kortnebbgås og hvitkinngås gjennom den nordøstlige delen av Andøya. Registeringene skal gjennomføres under anleggsfasen, og i tre feltsesonger i driftsfasen.

• Det skal utarbeides et nærmere undersøkelsesprogram for de ovennevnte registreringene.

• Konsesjonær skal utarbeide en statusrapport for fugleregistreringene etter hver feltsesong, og en samlet sluttrapport etter fullendte tre sesonger.


Enighet før Andmyran-rettssak

I morgen møtes Andmyran Vindpark AS og en rekke grunneiere på Andøya i Vesterålen tingrett for å fastsette oppgjøret etter at vindkraftsselskapet eksproprierte en rekke eiendommer. Men partene er enige før saken starter.

 

Dersom etterundersøkelsene avdekker vesentlige negative virkninger for fugl, kan NVE stille krav om ytterligere undersøkelser, før det eventuelt vurderes gjennomføring av avbøtende tiltak.

• Det skal utarbeides et forslag til undersøkelsesprogram for systematisk søk etter døde fugl i vindkraftverket.

• Dersom det foreligger tilstrekkelig med datamateriale fra forundersøkelsene, skal det gjennomføres GIS-basert identifisering av risikoområder for plassering av vindturbiner med hensyn til relevante fuglearter. 

Storvatnet

NVE peker videre at på undersøkelsene til NINA viser at det forekommer hekking eller hekkeforsøk av sangsvane og smålom ved Storvatnet.

NVE opprettholder derfor kravet om at det ikke skal plasseres vindmøller nærmere enn 500 meter fra vannet.

Slipper svartmaling

NINA foreslår i sin rapport flere avbøtende tiltak når det gjelder fugler. Ett av tiltakene er å male ett rotorblad påhver mølle svart for å gjøre rotorene mer synlig.


Asgeir Andreassen:

Satser på ny vindkraftbedrift i Andøy

Asgeir Andreassen har i en årrekke vært kjent som «frontmann» for Andmyran vindpart. Nå er han i gang med en ny vindkraftbedrift.

 

Ett annet tiltak er male nedre del av tårnet sort. Det for å hindre at fugler kolliderer med tårnet.

NINA foreslår også at kraftledningene til vindkraftanlegget sikres mot elektrokusjonsfare for fugl.

NVE konkluderer imidlertid at det ikke er hensiktsmessig å kontrastmale rotorblader og tårn i denne saken.

–Videre legger NVE til grunn at svartmalte rotorblader vil kunne bli oppfattet som negativt av naboer og besøkende, heter det i vedtaket.

Når det gjelder strømledningen, skriver NVE at kollisjonsfare for fugl for kraftledningen allerede er ivaretatt gjennom en egen konsesjon for denne.

Konsulentselskap

Det er konsulentselskapet Stormvind AS i Trondheim som, på vegne av Andmyran Vind AS, har sendt inn søknaden om godkjenning av miljøprogrammet.