Formannskapet vil sikre kommunalt vann til Hinnøysiden

Formannskapet i Andøy ber kommunestyret sikre kommunal vannforsyning til Hinnøy-siden av kommunen. – Et annet vedtak ville vært uheldig, sier Hans Edgar Furfjord. Han og formannskapet er imidlertid tvilende til prislappen på 55 millioner kroner.

FORNØYD: – Jeg er fornøyd med vedtaket. Et annet vedtak ville vært uheldig, sier Hans Edgar Furfjord fra Forfjord i Andøy.  Foto: Jørn Aune

Andøy

I 2008 vedtok formannskapet i Andøy at Hinnøy-siden av kommunen skulle få kommunal vannforsyning.

Saken fikk ny aktualitet i 2014 da flere personer ble alvorlig syk på grunn av harepest som smittet gjennom drikkevann fra brønner.


 

I 2015 vedtok kommunestyret grunnlaget for en detaljprosjektering og en kostnadsramme på 20 millioner kroner.

Til tross for at det nå er over 10 år siden formannskapet gjorde sitt prinsippvedtak, er man fortsatt ikke ferdig utredet. Det fikk Arbeiderpartiets Einar Åbergsjord til å beklage og Miljøpartiets Robert Svendsen til å kritisere kommunes administrasjon.


 

– Som politiker vil jeg beklage at dette ikke er ordnet for lenge siden. Det er vanskelig å forstå hvorfor det har tatt så lang tid, sa Åbergsjord.

– Det er grunn til å rette kritikk mot administrasjonen for å ha mistet momentet i saken. Man må ta inn over seg at den må ha moment i slike saker. Forutsetningene for å fatte vedtak i dag er endret fra 2008, sa Svendsen.

Fem alternativer

Da formannskapet behandlet saken mandag, hadde man fem alternativer å velge mellom. Rådmann Kirsten Lehne Pedersen anbefalte politikerne å utrede vannforsyning basert på boring av 12 grunnvannsbrønner. Prisen er anslått til 25 millioner kroner.


Fem alternativer for vann til Hinnøya

1. Utbygging av vannforsyning, råvannsinntak med Finnsætervatnet som kilde slik som

prosjektert. Etableringskostnader prosjektert til ca. 55 mill. kr.

2. Utbygging av vannforsyning, råvannsinntak med Finnsætervatnet som kilde, uten slokkevann, høydebasseng og kun dimensjonert til drikkevann for dagens innbyggere. Antatt anleggskostnader ca. 45 mill. kr. (må kvalitetssikres)

3. Utbygging av vannforsyning basert på grunnvannsboring. Baseres på boring av 12 brønner med 7 forsyningsområder. Områdene vil bli fysisk sammenkoplet, dette med tanke på leveringssikkerhet. Utbygges og driftes av Andøy kommune.

Kostnader i 2014: 25 mill. kr. (høydebasseng og felles renseanlegg er estimert i denne beregning).

4. Utvide avbøtende tiltak, der innbyggere får tilskudd til både grunnvannsboring og renseanlegg, der en eller flere husstander samarbeider om drift og vedlikehold. Baseres på samme løsning som alternativ 3, men utbygges og driftes av innbyggere. Kostnader: 17 mill. kr. (kommunalt engangstilskudd)

5. Videreføre avbøtende tiltak fra 2017, der innbyggere får tilskudd til private renseanlegg, med kontinuerlig varighet med hensyn til nybygging/nyetablering. Innbyggere besørger selv drift av egen vannforsyning. Kostnader: Oppad begrenset til kr. 10.000 kr pr. husstand.

 

Ordfører Jonni Solsvik var ikke enig med rådmannen.

– Det alternativet rådmannen anbefaler er tidligere lagt vekk etter en faglig vurdering. Vi vil igjen slå fast at Hinnøy-siden skal sikres vann i kommunal regi og vi legger til grunn at dette skjer gjennom alternativ 1, sa Solsvik.

Alternativ 1 er å bruke Finnsætervannet som kilde, med høydebasseng og mulighet for slukkevann til brannvesenet. Prislappen er anslått til 55 millioner kroner.

Den tror ikke ordføreren helt på.

– Det er grunn til å stille spørsmål ved kostnadsestimatene for alternativ 1, sa Solsvik.

– Jeg er glad for det forslaget posisjonen kommer med. Det vil sikre en fremtidsrettet vannforsyning. Det er satt av 21 millioner kroner til prosjektet, men det ble da varslet at dette ikke var nok. Men det er grunn til å stille spørsmål med kostnadene på 55 millioner, sa Andøylistas John Helmersen.

Høydebasseng

Flere stilte spørsmål ved det planlagte høydebassenget.

– Er det påbudt eller bare fint å ha, spurte Helmersen.

– Det er for å sikre jevn vannforsyning over tid, svarte teknisk sjef Arne Blix, men bekreftet at det ikke er påbudt.


Har fått støtte fra Andøy kommune til renseanlegg for vann:

Tommy er fornøyd med støtteordningen

– Vi er veldig fornøyd med støtteordningen til Andøy kommune, sier Tommy Åsheim på Medby. Han har nå fått støtte fra Andøy kommune til å anskaffe renseanlegg for vann.

 

– Det må gjøres en vurdering om høydebasseng er nødvendig. Trygt vann er prioritet én, sa varaordfører Knut Nordmo.

Dermed sluttet formannskapet seg til forslaget fra posisjonen som ber om alternativ 1 legges til grunn for videre arbeid med vannforsyningen til Hinnøy-siden av Andøy kommune.

Dyrere vann

Formannskapets innstilling innebærer imidlertid at det blir dyrere vann i Andøy. Dersom prislappen blir 55 millioner kroner, vil vannavgiften økte rundt 47 prosent, fra 3.200 kroner i dag til 4.700 kroner.

– Fornøyd

Furfjord hadde tatt turen til Andenes for å høre formannskapets behandling av saken. Han var fornøyd med vedtaket.

– Jeg er fornøyd med vedtaket. Et annet vedtak ville vært uheldig. Kostnadene vil bli avklart når man går nærmere inn i dette. Det er bare tøv at det skal koste 55 millioner kroner. Det får meg til å tenke på regnestykket for tverrvindbanen i langtidsplanen, der den er beregnet til 2,9 milliarder kroner og LNS regnet at det ville koste 500 millioner, sier Furfjord.