Ber om evaluering av ledelsen av Forsvaret

Liv Signe Navarsete, Willfred Nordlund og Bengt Fasteraune har fremmet et representantfirskag der regjeringen blir bedt om å sette igang med en evaluering av hvordan ledelsen i Forsvaret er strukturert.

Stortingsrepresentant for Sp Willfred Nordlund 

Andøy

Forsvaret styret etter modellen ISL – integrert strategisk ledelse. Dette vil si at Forsvarsdepartementet representerer Forsvarets politiske ledelse og er overordnet ansvarlig for ledelse og styring av Forsvaret. Tidligere lå denne funksjonen hos Forsvarets Overkommando. I dagens modell har Forsvarsstaben ansvaret for å utøve oppdrag fra departementet og følge opp beslutninger på vegne av forsvarssjefen.

Denne ordningen ble vedtatt av Stortinget i 2000. Da ble overkommandoen besluttet nedlagt til fordel for et styrket forsvarsdepartement som håndterer helheten i ledelsen av Forsvaret på strategisk nivå.

I 2011 kom det en merknad i Stortinget fra Høyre, Frp og KrF der de merket seg at det ikke er gjennomført en systematisk eller ekstern evaluering av modellen til tross for at det er gjort betydelige endringer.

I 2011 mente flertallet at modellen ikke fungerer på en tilstrekkelig god måte.

I 2013 lovde stortingsrepresentant Ine Marie Eriksen Søreide en gransking av ISL forutsatt at Høyre kom i regjering. I Sundvollen-plattformen ble det også tatt til orde for en evaluering av dagens ordning med integrert strategisk ledelse.

Dette ble ikke fulgt opp i Jeløya- eller Granavolden-plattformen.

Senterpartirepresentantene fremmer et privat lovforslag. Nordlund & co. peker på at Forsvaret får mer penger. Det gjør det fornuftig med en evaluering.

– Evalueringen bør omfatte hvilken effekt flytting av driftslederne i Forsvaret har hatt, hvilken påvirkning det har hatt på frigjorte midler til reell kampkraft og om det kan gjøres grep for å frigjøre ytterligere midler, skrives det i «dokument 8»-forslaget.

Forslagsstillerne mener at evalueringen også må se på forsvarssjefens handlekraft og hvordan samlokaliseringen av forsvarssjefen og departementet «har ført til effektivisering, og hvordan dette har påvirket forsvarssjefens rolle som uavhengig fagmilitær rådgiver (..).