Freiberg kan foreløpig ikke svare på spørsmål om byggestart av Andmyran Vind

Andøy

Forleden stilte stortingsrepresentant Lars Haltbrekken et spørsmål om Andmyran Vind AS, rettet til Olje og Energiminister Kjell Børge Freiberg.

Spørsmålet var som følger:

Andmyran Vind AS fikk konsesjon for flere år siden og konsekvensutredningen er svært gammel. Utbyggingen har ennå ikke startet og nå er det søkt om utsatt frist for oppstart av anlegget. Vil statsråden avslå denne søknaden og hvis ikke, vil han i alle fall sørge for at det utarbeides en ny utredning av miljøkonsekvensene av utbyggingen?

Nå har Freiberg svart på spørsmålet. Svaret er gjengitt i sin helhet under:

Søknaden om utsatt frist for idriftsettelse av Andmyran vindkraftverk ble behandlet av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i vedtak av 5. september, der NVE ga utsatt frist til 31 desember 2021. NVEs vedtak ble påklaget av blant andre Norsk Ornitologisk forening og Naturvernforbundet. NVE behandler nå klagene i tråd med forvaltningslovens regler om saksforberedelse i klagesaker. Dersom NVE ikke finner grunnlag for å endre eller oppheve vedtaket av 5. september, skal saken oversendes departementet som klageinstans.

Jeg ber om forståelse for at jeg ikke kan gå inn nærmere inn i denne saken før en eventuell klagesak er oversendt departementet.