– Rammer de sårbare

Frivilligsentralens arbeid er et av flere tilbud som nå er truet med kutt, i rådmannens forslag for å få kommunens budsjettunderskudd i balanse. – Vil kunne få langtidseffekt, sier folkehelsekoordinator Katja Larsen.

vik­tig mø­te­plass: Rab­ben på An­de­nes, hvor fri­vil­lig­sen­tra­len hol­der til, er en vik­tig mø­te­plass for både an­sat­te i pro­sjek­tet, fri­vil­li­ge og de som bru­ker til­bu­de­ne. Den­ne tors­da­gen er gå­grup­pen og and­re som stakk inn­om sam­let for å mar­ke­re Fri­vil­lig­he­tens dag, som mar­ke­res in­ter­na­sjo­nalt av FN. Foto: Tord Viken 

Andøy

Hver torsdag møtes gågruppen, som er et av tilbudene til frivilligsentralen i Andøy, på Rabben på Andenes. De likte svært dårlig nyheten om rådmannens kuttforslag på 142.000 kroner.