Lyttet med et halvt øre til ungdommen

– Tør dere virkelig å kutte i psykologitjenesten?

– De andre gangene ungdomsrådet har kommentert budsjettet har vi blitt lyttet til, sa ungdomsrådets leder Ida-Amalie Klausen til kommunestyret i Andøy mandag. Denne gangen lyttet politikerne bare med et halvt øre.

– TØR DERE? – Tør dere virkelig å kutte i kommunepsykologen, spurte Ida-Amalie Klausen, som er leder i ungdomsrådet. Her er hun på vei ned fra talerstolen i kommunestyret i Andøy. Til tross for utfordringen, valgte politikerne å kutte i tilbudet.  Foto: Jørn Aune

Andøy

Mandag vedtok kommunestyret i Andøy budsjettet for 2020. Selv om Senterpartiet valgte å stoppe noen av rådmannens kuttforslag, ble det likevel vedtatt mange kutt.


Advarer mot å trappe ned satsingen på psykisk helse

Hovedtillitsvalgt Eva Asperheim og tillitsvalgt Hege Malvik spør politikerne om de har råd til å la være å satse på psykisk helse i Andøy.

 

Før budsjettbehandlingen startet, fikk ungdomsrådet legge frem sitt syn på rådmannens budsjettforslag.


Budsjett ble vindkraftdebatt

– Jeg vil ikke se vindmøller på Andmyran og vil kjempe mot til alt er bygget, sa Robert Svendsen (MDG). Budsjettdebatten i Andøy ble i stor grad en vindkraftdebatt.

 

Leder Ida-Amalie Klausen entret talerstolen og startet med å gi ros for mange ting i Andøy, både skoletilbud og satsing med nytt sykehjem.

– Så er det over til alvor, sa Klausen.

Kommunepsykolog

Det Klausen og ungdomsrådet mener er den viktigste saken, er reduksjon av kommunepsykologen.


Berger Åse barnehage

Åse barnehage legges ikke ned slik rådmannen har foreslått. – Vi har Åse barnehage inne i vårt budsjett, sa Senterpartiets Lill Pettersen.

 

– Det er foreslått kutt i kommunepsykologen, og det er noe vi synes er veldig skummelt. Ifølge Ungdataundersøkelsen øker prosentandelen med psykiske helseplager mer og mer for hvert år. I undersøkelsen ble det spurt om man hadde hatt psykiske helseplager den siste uka. Da er det 16 prosent i Andøy som svarer at det hadde de. Ungdommen ønsker at kommunepsykologtilbudet skal bedres. Det å kutte der er det motsatt av det ungdommen ønsker. Når ungdommen sier at dette er nødvendig, er det viktig at dere lytter til det. Sliter man psykisk påvirker det ofte mange faktorer. Tør dere virkelig det, sa Klausen.

Assistentkutt

Hun fortsatte videre med å ta opp foreslåtte kutt i assistentstillinger i skolen. Klausen sa at kuttene vil gjøre det vanskelig for mange å komme gjennom pensum.

ALVOR: Ungdomsleder Ida-Amalie Klausen la frem ungdomsrådets syn på rådmannens budsjettforslag.  Foto: Jørn Aune

 

– Det bør være nok assistenter for at alle skal få muligheten til å forstå og føle på mestring, sa Klausen.

Voksenopplæring og integrering

Klausen tok videre opp foreslåtte kutt i voksenopplæring og integrering, og sa at ungdomsrådet ikke så logikken i de kuttene.


Må kutte dramatisk i Andøy

Rådmann Kirsten Lehne Pedersen har lagt frem en liste med dramatiske kuttforslag for å få kommunebudsjettet i balanse. Det kuttes blant annet stillinger i skole og barnehage. En barnehage foreslåes nedlagt i Sør-Andøy og det kan bli færre sykehjemsplasser.

 

– Vi vet at det kommer 20 nye flyktninger i 2020. I dagens samfunn er man avhengig av å kunne norsk for å kunne integrere seg. Om man ikke kan norsk blir det nesten umulig, sa Klausen.


Dette er kuttlista

Kuttlisten er lang og vil være vond for mange dersom politikerne slutter seg til rådmannens forslag.

Her er et utdrag av de mest dramatiske kutt- og reduksjonsforslagene:

Kulturmidler kuttes (50.000 kroner)

Kutt av støtte til Andøy næringsforening (150.000 kroner i 2020)

To lærerstillinger voksenopplæring (884.000 kroner i 2020)

Tilskudd Andøy Reiseliv (175.000 kroner)

Kutt av støtte til hall-leie barn og unge (100.000 kroner)

Mindre til utstyr og læremidler ved Andenes skole (381.000 kroner)

2,3 årsverk assistenter Andenes skole (467.000 kroner)

Redusert vikarbruk Andenes skole (390.000 kroner)

To lærerstillinger Andenes skole (541.000 kroner i 2020)

Vakant stilling Andenes skole (407.000 kroner)

Mindre til utstyr og læremidler ved Risøyhamn skole (60.000 kroner)

Reduksjon 1,5 assistentstilling Risøyhamn skole (328.000 kroner)

2,1 lærerstillinger Risøyhamn skole (561.000 kroner)

Vikarer Risøyhamn skole (256.000 kroner)

Endret barnehagestruktur i Sør Andøy

3,5 barnehagestillinger i Sør-Andøy (760.000 kroner i 2020)

Sommerstengte barnehager (200.000 kroner)

Reduksjon antall lærlingplasser i barnehagene (156.000 kroner)

Reduksjon kommunepsykolog (137.000 kroner)

Kutt av turnusfysioterapeut (274.000 kroner)

Reduksjon bemanning Risøyhamn legekontor (262.000 kroner)

Reduksjon helsestasjon (280.000 kroner)

Reduksjon fra 28 til 24 sykehjemsplasser (845.000 kroner i 2020)

Reduksjon sykefravær (318.000 kroner)

Stillingsreduksjon Torvhågveien (439.000 kroner)

Reduksjon tilskudd frivilligsentral (142.000 kroner)

Vakant stilling brannvesen (658.000 kroner)

Stengte bassenger januar til og med juli (600.000 kroner)

Reduksjon vedlikehold av bygninger (150.000 kroner)

Slukking av enkelte gatelyskretser (100.000 kroner)

Reduksjon Kirkelig fellesråd (200.000 kroner)

 

Ungdomsrådet foreslo videre at bassengene kun ble sommerstengt og at man ikke kuttet i kulturmidler.

Fikk gehør for noe

I Senterpartiets budsjettforslag, som ble vedtatt med stemmene til Senterpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet, får ungdommene gehør for noe.

Her ble det lagt inn 50.000 kroner i kulturmidler, en lærerressurs ved voksenopplæringen og bassengene blir kun stengt i til sommeren.

Men kuttene i kommunepsykologtjenesten blir gjennomført. Det samme gjelder assistentstillingene i skolen.