Rådmannen vil overlate omorganisering til ny rådmann

Rådmann Kirsten Lehne Pedersen vil overlate en omorganisering av den administrative ledelsen i Andøy kommune til en ny rådmann.

UTSETTER: Rådmann Kirsten Lehne Pedersen vil ikke inndra stillingen som enhetsleder barnehage, og vil overlate til en ny rådmann å omorganisere ledelsen i Andøy kommune.  Foto: Jørn Aune

Andøy

Det fremkommer i utredningen hun har laget når det gjelder reduksjon av stillingen som enhetsleder barnehage i Andøy. Utredningen er en del av rådmannens forslag til budsjett, der hun foreslår dramatiske kutt.

Lehne Pedersen mener at det er lite realistisk å kutte stillingen dersom man ønsker å få til en reduksjon av spesialundervisning i Andøy-skolen.

Tre alternativer

Rådmannen peker på tre alternativer når det gjelder stillingen.

De to første innebærer at stillingen inndras og at oppgavene overføres til skolefaglig rådgiver. De to alternativene skiller seg ved at alternativ A medfører stopp i inntak av lærlinger i barnehagene, mens alternativ B opprettholder dette med kjøp av tjenester fra Opplæringskontoret i Vesterålen for å håndtere lærlinger.

De to alternativene vil medføre henholdsvis 600.000 og 300.000 kroner i innsparing.

Om det det første alternativet skriver rådmannen:

– Et urealistisk og lite ønskelig alternativ, både med tanke på behovet for å ta ned kommunens høye utgifter til spesialpedagogiske tiltak i skole og barnehage (for å møte økt utgiftsbehov i pleie og omsorg), og med tanke på konsekvenser dersom kommunen ikke skal ta i mot lærlinger lenger (rekruttering). Når konsekvensene på litt lengre sikt enn første året sees i sammenheng, vil innsparingen i liten grad være reell.

Alternativ C er å erstatte stillingen som enhetsleder barnehage med en barnehagekonsulent. Rådmannen mener dette alternativet ikke vil gi noen innsparing.

Ny rådmann

Lehne Pedersen mener at jobben med å få ned utgiftene til spesialundervisning er viktig for å dreie kostnadene fra skole og barnehage, der Andøy bruker mer penger enn sammenlignbare kommuner, og over til eldreomsorg, der behovet vil øke i tiden fremover.

– Med bakgrunn i kommunens økonomiske utfordringer og behovet for å dreie ressursbruken for å møte økt utgiftsbehov i pleie og omsorg, vil rådmannen ikke anbefale å inndra stillingen som enhetsleder barnehage nå, skriver rådmannen i saksutredningen.

I stedet mener hun at en ny rådmann bør se på organiseringen av kommunens administrasjon, uavhengig av budsjettprosesser. Lehne Pedersen går som kjent av som rådmannen i 2021.

– Det er kort tid til ny rådmann er på plass, og det anses mer fornuftig å gi ny rådmann mulighet til å gjøre egne vurderinger av kommunens administrative organisering før det tas stilling til endringer i hovedstruktur. En helhetlig vurdering av endringer i antall enheter/hovedstruktur bør gjøres av ny rådmann, og en slik vurdering/prosess bør gjøres utenom (ikke som en del av) budsjettprosessen, skriver hun.

Det er foreløpig ikke ansatt ny rådmann, men politikerne kan velge blant disse søkerene.

Formannskapet

Formannskapet i Andøy møtes mandag 30. november for å gjøre sin innstilling til budsjettet for Andøy kommune for 2021.

Rådmannens budsjettforslag innebærer mange dramatiske kutt, blant annet nedleggelse av ungdomstrinnet ved Risøyhamn skole, midlertid nedleggelse av åtte plasser ved Kiiljordheimen på Andenes og kutt i hjemmesykepleien.