Lofoten og Vesterålen forlanger karantene også for personer som har oppholdt seg i Trøndelag

Kommuneoverlegene i Lofoten og Vesterålen er enig med Bø: Personer som har oppholdt seg i Trøndelag må i karantene dersom de kommer til Lofoten og Vesterålen, men det er uklart om når vedtakene vil gjelde i de ulike kommunene.

Ordfører Sture Pedersen gir full støtte til   Foto: Arkiv

Kommuneoverlegen i Bø fattet i ettermiddag et vedtak der det heter:

1) Alle som ankommer kommunen etter reiser i områdene angitt i punkt 3 ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst.

2) For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetens til enhver tid gjeldende føringer for konvertering av karantene til isolasjon.

3) Vedtaket gjelder følgende områder: Fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet, Vestland og Trøndelag.

Det er gjort flere unntak:

a) Transittopphold på flyhavn i områdene i punkt 4 regnes ikke som opphold i området.

b) Opphold på plattform/sokkel med påfølgende hjemreise regnes ikke som opphold i områder omtalt i punkt 3.

c) Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas fra dette vedtakets karantenekrav. Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten.

d) Ledelse av virksomheter som er opplistet etter DSB sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner. Slike unntak gjøres av virksomhetens ledelse uten involvering av kommunen.

e) Det tillates overnatting på hoteller for personer som ikke har privat bolig/bosted.

f) Barn med delt bosted

Kommuneoverlegen i Bø begrunner vedtaket slik:

- Etter innleggelse i Nordlandssykehuset Lofoten av en person med smitte, er sykehuset satt i en vanskelig situasjon. Det jobbes også intensivt i flere av våre nabokommuner med «etterfylling» av smittevernutstyr. En forsinkelse av smitteutbredelsen anses derfor som avgjørende for å opprettholde grunnleggende helse- og omsorgstjenester i regionen. Det er derfor vår vurdering at vedtaket anses hensiktsmessig, forholdsmessig og tjenlig ut fra en helhetsvurdering. Vi vurderer at vedtaket med angitte smitteverntiltak har en medisinskfaglig begrunnelse, er nødvendig av hensyn til smittevernet i regionen.

Bø kommune har i dag ingen som er smittet med Covid-19. Kommunen er i gang med forberedelser, men min vurdering er at vi fortsatt er svært sårbare dersom vi skulle få en spredning av smitte i kommunen. Vi trenger derfor ytterligere tid for å forberede oss og dette vedtaket bidrar til å gi oss denne nødvendige tiden.

Etter vår vurdering vil den samfunnsmessige nytten ved vedtaket overstige den belastning og ulempe for de vedtaket gjelder.

Vedtaket har virkning fra 29.03.2020 og gjelder til og med 05.04.20. Vedtaket kan også oppheves på et tidligere tidspunkt i eget vedtak, skrives det.


Forventer

Ordfører Sture Pedersen sa til VOL søndag kveld at han forventer at de andre kommunene i Vesterålen fatter samme vedtak som det Bø har vedtatt.

- Jeg støtter kommuneoverlegen i Bø i denne saken, og jeg vil følge det opp politisk. Jeg forventer at dette vedtaket er innenfor de nye retningslinjene. Jeg står helt bak kommuneoverlegens syn i denne saken, sier Pedersen.

Han opplyser at kommuneoverlegen og rådmannen for flere år siden fikk delegert myndigheten til å fatte vedtak av denne typen, og han mener det er viktig å følge de rådene som faginstansene gir.


Kommer etter?

Det er fortsatt litt uklart hva de andre vesterålskommunene kommer til å gjøre, og ikke minst når. Bø er, såvidt VOL kjenner til, den eneste kommunen i Vesterålen som har delegert beslutningsmyndigheten til rådmannen og kommuneoverlegen i saker som dette.

Ordfører Knut Nordmo i Andøy sier at han venter på et vedtak fra møtet mellom legetoppene i Lofoten og Vesterålen, men sier at han oppfatter at smittevernlovens paragraf 4.1 kan brukes av legene. Det vil si at vedtaket gjelder fra det tidspunkt det er fattet.

Ordfører John Danielsen i Øksnes deler ikke denne oppfatning. Han mener at "4.1" gjelder hastevedtak, og kan brukes en gang og ikke repeteres. Han sier at regionrådets arbeidsutvalg skal snakke om saken senere i neste uke, og han har kommunestyremøte torsdag i Øksnes.

Ordfører Kurt Jenssen i Hadsel sier at dersom legene kommer til at karantenen skal fortsette, så vil det gjelde. Jenssen har imidlertid kommunestyremøte torsdag.

Ordfører Karl-Erling Nordlund i Sortland sier at legene kan fatte vedtak i denne saken.

- Dersom de bestemmer seg for å utvide sonen til også å gjelde Trøndelag, så gjelder det, sier Nordlund.

Forlenger

Sent søndag kveld kom det en pressemelding fra alle kommuneoverlegene i Lofoten og Vesterålen. Det er bestemt å forlenge de lokale karantenereglene. Trøndelag er bekreftet innlemmet i den neste karanteneperioden, opplyser kommuneoverlegen i Hadsel, Ingebjørn Bleidvin.

Kommuneoverlegene bekrefter uklarhetene om når den nye karanteneperioden faktisk vil gjelde fra.

- Formelt vil videreføringen variere noe mellom kommunene. Enkelte steder har kommuneoverlegen delegert fullmakt, og kan da videreføre direkte. Andre steder må vedtaket bekreftes av kommunestyret, dersom politikerne velger å følge kommuneoverlegens anbefaling. De fleste kommunene har kommunestyremøte de kommende dagene, skrives det i meldingen.

- Det vil kunne være ulike vurderinger rundt hvorvidt det fortsatt eksisterer en hastesituasjon, der kommuneoverlegen har fullmakt, eller om det nå er påkrevd med vedtak i kommunestyret. Man må se dette i lys av at smitteverntiltakene de siste to ukene har vanskeliggjort også politiske møter, sier Jan Håkon Juul, kommuneoverlege i Vågan i et sitat fra pressemeldingen.

Bleidvin sier i meldingen at man ikke ønsker turister til Lofoten og Vesterålen i påsken.

- Hvordan hver kommune løser dette vil være en individuell vurdering, men intensjonen bak kveldens råd fra oss er tydelig: Vi skal ivareta godt smittevern samtidig som vi skal legge til rette for næringslivet. Men vi ønsker ikke at folk kommer på påsketur til Vesterålen og Lofoten.

Bleidvin minner studenter og andre, som har lyst å komme hjem til påske, at konsekvensene kan bli ille.

- Vi forstår at mange studenter har lyst hjem i påsken. At folk har lyst til å besøke slekt. At det svir å avlyse topptur-ferien. Men husk: Sykdommen Covid-19 kan ha lang tid fra smittetidspunkt til du blir syk. Og i en tid der helsevesenet er presset, er en øy i havgapet et dårlig sted på et dårlig tidspunkt for å bli syk. Det er ikke noe særlig å bli fraktet i en smittekuvøse av luftambulansen når vinterstormen hyler rundt deg, avslutter Bleidvin i meldingen.