Gikk enstemmig inn for oppstart av vernebygg-selskap

Kommunestyret i Hadsel gikk enstemmig for oppstarten av et selskap som skal overse byggingen av et vernebygg over MS «Finnmarken».

Kommunestyret var enige om det aller meste da behandling av oppstart av selskap som skal overse byggingen av vernebygge ble vedtatt.  Foto: Espen Mowinckel Pettersson

Hadsel

Kommunestyret stemte torsdag enstemmig for opprettelsen av et aksjeselskap som skal overse realiseringen av oppstart og bygging av et vernebygg over MS «Finnmarken».


Rådmannens innstilling

Formannskapet vedtar følgende innstilling til kommunestyret:

1. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre stiftelse av Vernebygg AS jamfør de vedtekter som er fremlagt samt øvrige avklaringer i denne sak.

2. Ordfører er generalforsamling i selskapet

3. Som styremedlemmer velges a. Styrets leder Med personlig vara b. Styrets nestleder Med personlig vara c. Medlem Med personlig vara d. Medlem Med personlig vara e. Medlem: Med personlig vara

4. Selskapets aksjekapital settes til samlet investeringstilskudd fra stat og fylke, samt trekantbygg og et engangstilskudd på 15.000.000, - fra Hadsel kommune

5. Rådmannen gis fullmakt til å anskaffe regnskaps - og revisjonstjenester til selskapet

6. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å utføre de nødvendige oppgaver for å tiltransportere entreprisen for Vernebygget AS . Endelig kontrakt signeres av styret i selskapet.

7. Hadsel kommunestyre innvilger kommunal selvskyldnergaranti til Vernebygg AS for lån (hovedstol) inntil NOK 63.000.000, - . a. Garantien er begrenset til lånets hovedstol, med tillegg av 10 % av den til enhver tid gjenstående hovedstol til dekning av renter, misligholdsrenter, provisjoner, gebyrer, utlegg og omkostninger påløpt til enhver tid. Kausjonistens maksimumsansvar kan ikke overstige N OK 69.300.000, - . b. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet som betales over 40 år, og opphører etter 40 år med tillegg av inntil 2 år, jfr forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier § 3.


I kommunestyret fortalte rådmann Ola Morten Teigen om gode forhandlinger og fin tone mellom Museum Nord og Hadsel kommune.

– Det har vært et konstruktivt og godt samarbeid. Det å ha et positivt vedtak fra kommunestyret som kan realisere museet, er selvsagt ei god drahjelp, sa rådmannen.

På bakgrunn av forhandlingene mellom museet og kommunen, har man kommet frem til et forslag til vedtekter for aksjeselskapet.

Kurt Jensen i Senterpartiet, foreslo en endring i disse, en forenkling som han kalte det.

Jensen foreslo også en endring på punkt tre og fire i rådmannens og formannskapets innstilling. Sp sitt forslag klargjorde hvor mange medlemmer fra museum og kommune som skulle sitte i generalforsamling. Det gjorde også klart at det skulle skytes inn 100.000 kroner i startkapital fra kommunen, som senere skulle tilbakeføres til kommunen når tilskuddene fra stat og fylke kom inn. Disse skulle tilbakeføres gjennom en emisjon. I kommunens og Museum Nord sitt forslag, var dette satt til null.


Peab Bjørn Bygg AS trakk det lengste strået

Peab Bjørn Bygg AS, som holder til i Tromsø, kom med det beste anbudet totalt på nytt hurtigrutemuseum og vernebygg over MS «Finnmarken», og er dermed vinnere av anbudskonkurransen.

 

Utbytte?

Et annet spørsmål som ble tatt opp, var utbytte. I sist vedtak om saken i kommunestyret, ble det avgjort at det skulle betales ut utbytte fra selskapet. Dette er nå endret.

Rådmann Ola Morten Teigen, forklart hvorfor:

– Det er utfordrende med utbytte i et selskap som skal ha ideell virksomhet og drive eiendomsselskap. Det er vanskelig å betale utbytte fra et selskap som baserer seg på tilskudd fra statlige og fylkeskommunale tilskudd. Det er også vanskelig skattemessig, siden det søkes om momsfritak. Derfor er det enighet mellom Museum Nord og Hadsel kommune at det ikke er hensiktsmessig med utbytte.


Grønt lys for vernebygget

Til uka kommer tilbud fra entreprenørene på anbudet verdt 193 millioner. Hadsel-ordfører Siv Dagny Aasvik tror vernebygget over M/S Finnmarken, og hurtigrutemuseet, vil bety økt reiseliv til Hadsel og regionen.

 

Enstemmig

Kommunestyret gikk enstemmig for punkt en, to, fem, seks og sju i forslaget fra formannskapet. I forslaget fra Senterpartiet på punkt tre og fire, ble det enstemmig vedtatt å gå for forslaget fra Senterpartiet.

Dermed falt man på følgende vedtak, hvor punkt tre og fire er forslaget fra Sp:

1. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre stiftelse av Vernebygg AS jamfør de vedtekter som er fremlagt samt øvrige avklaringer i denne sak.

2. Ordfører er generalforsamling i selskapet

3. Styret velges av generalforsamlingen etter innstilling fra valgkomité for kommunale aksjeselskaper for fire styremedlemmer og tre varamedlemmer i rekkefølge samt ett styremedlem med vara fra Museum Nord. Styreleder og nestleder velges for hvert år blandt styrets medlemmer.

4. Selskapets aksjekapital settes til kr 100.000 fordelt på 10 aksjer pålydende 10.000 kroner. Når investeringstilskudd fra Stat og fylke kommer inn, tilbakeføres midlene gjennom en emisjon. Verdi av trekantbygg og kommunalt investeringstilskudd tilføres når øvrige tilskudd er kommet prosjektet i hende.

5. Rådmannen gis fullmakt til å anskaffe regnskaps- og revisjonstjenester til selskapet

6. Formannskapet antar xxxxxx som entreprenør for bygget, og gir rådmannen fullmakt til å utføre de nødvendige oppgaver for å transportere prosjektet til Vernebygget AS som søkes opprettet før endelig kontrakt signeres av styret i selskapet.

7. Hadsel kommunestyre innvilger kommunal selvskyldnergaranti til Vernebygg AS for lån (hovedstol) inntil NOK 63.000.000,-. a. Garantien er begrenset til lånets hovedstol, med tillegg av 10 % av den til enhver tid gjenstående hovedstol til dekning av renter, misligholdsrenter, provisjoner, gebyrer, utlegg og omkostninger påløpt til enhver tid. Kausjonistens maksimumsansvar kan ikke overstige NOK 69.300.000,-. b. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet som betales over 40 år, og opphører etter 40 år med tillegg av inntil 2 år, jfr forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier § 3.

Vedtektsendringene fra Senterpartiet, ble også tatt til følge, og gikk enstemmig gjennom.


Vedtektene med endringer fra Senterpartiet:

Vedtekter Vernebygget AS   - 


Vedtatt på generalforsamlingen Hadsel rådhus xx.xx.xxxx.


§1 SELSKAPETS NAVN

Selskapets navn er Vernebygget AS


§2 FORRETNINGSKONTOR

Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Hadsel kommune.


§3 SELSKAPETS VIRKSOMHET

Selskapet skal bygge og eie et vernebygg, samt de utstillinger som finansieres av prosjektet.

Selskapet leier ut bygget på langtidskontrakt til stiftelsen Museum Nord i den hensikt å tilby lokale til Hurtigrutemuseumet.

Selskapet har ikke erverv som formål, dvs. at det ikke er kommersielt og at det ikke kan betales utbytte.

Eventuelt overskudd skal gå til å nedbetale gjeld, styrke egenkapitalen og å sikre selskapets drift i samsvar med formålet.


§4  AKSJEKAPITAL

Selskapets aksjekapital er på kr 100.000,- fordelt på 10 aksjer, hver pålydende kr 10.000,-

Alle tilskudd fra stat og fylke tilføres aksjekapitalen når midlene foreligger.  Verdi av trekantbygget og kommunal andel tilføres aksjekapitalen når øvrige tilskudd er kommet prosjektet i hende.


§5  STYRET

Styret skal ha 5 medlemmer. Styret velges av Generalforsamlingen som også velger leder og nestleder.   Hadsel kommune v/valgkomite innstiller på 4 medlemmer og 3 varamedlemmer i rekkefølge.  Museum Nord innstiller 1 medlem m/personlig varamedlem til Generalforsamlingen velger ut fra innstilling fra valgkomite og Museum Nord.

Selskapet tegnes av styreleder og ett styremedlem i fellesskap.

Styret kan meddele prokura til daglig leder og forretningsfører.

Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.   2 av de valgte ved etableringen av selskapet skal etter loddtrekning blant styrets medlemmer være på valg ved generalforsamling i 2019.  De øvrige 3 er på valg i 2020.  Leder og nestleder velges spesifikt hvert år.

Styret er beslutningsdyktig når 3 av styrets medlemmer møter i lovlig satt styremøte. Vanlige avstemningsregler/flertallsregler gjelder.  Ved evt stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

Styret plikter å informere generalforsamlingen om forhold som har vesentlig betydning for selskapet.  Dette gjøres uten unødvendig opphold


§6 OMSETTING AV AKSJER

Selskapet er et 100% kommunalt aksjeselskap.  Endringer av dette og salg av aksjer gjøres etter innstilling fra Hadsel kommunestyre.


§7 OVERSIKT OVER AKSJENE, AKSJEEIERBOK

Styret plikter å føre til enhver tid oppdatert register over aksjonærene, aksjeeierbok i samsvar med aksjelovens §4-5.


§8 DAGLIG LEDER

Styret kan ansette daglig leder.  Daglig leder skal ha det administrative ansvaret for drift av selskapet i samsvar med vedtatt budsjett, styrevedtak og fastlagte planer. Styret utarbeider instruks for daglig leder.


§9 GENERALFORSAMLINGEN

Ordinær generalforsamling skal avholdes innen utgangen av juni måned.  Innkalling skal sendes elektronisk med minst 14 dagers varsel.  Generalforsamlingen skal avholdes i Hadsel kommune. 

Generalforsamlingen i 100% kommunalt eid aksjeselskap består av ordfører.

Generalforsamlingens leder/ordfører leder generalforsamlingen .

Den ordinære generalforsamling skal behandle :

a)Godkjenning av årsregnskap og årsberetning

b)Valg av styre , varamedlemmer , styreleder og nestleder

c)Fastsetting av honorar for styret og godkjenne revisors honorar.

d)Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.


Protokoll for generalforsamlingen skal underskrives av møteleder og to av de fremmøtte.


§10 STEMMERETT/FULLMAKTER

Alle aksjonærer har møterett i generalforsamlingen og en aksje gir en stemme ved avstemminger.  Aksjonærer kan la seg presentere ved fullmektig som har fullmakt.


§11 VEDTEKTSENDRINGER

Endringer av vedtektene som gjelder selskapets virksomhet skjer etter aksjeloven, dog skal endringer etter vedtektenes § 3 og § 6 godkjennes gjennom vedtak i Hadsel kommunestyre.


§12 OPPLØSNING

Vedtak om oppløsning av selskapet eller overdragning av hele formuen til ny eier gjøres av generalforsamling etter vedtak i Hadsel kommunestyre.

Ved oppløsning av selskapet skal den opptjente kapitalen avsettes til et kulturfond som benyttes til kulturformål i Hadsel kommune og forvaltes av Hadsel kommunestyre.


§13 FORHOLDET TIL AKSJELOVEN

For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.