Gjennombrudd for hotellplanene på Stokmarknes

I dag, fredag, kom tilbakemeldingen fra Nordland fylkeskommune om at de ikke kommer til å protestere på rivingen av det gamle kullageret ved siden av Rødbrygga på Stokmarknes.

Hotell Richard With Stokmarknes med sine to fløyer sett fra Richard Withs gate 10. Rødbrygga pub vises til venstre i bildet.   Foto: Arkitektene Visavis

Hadsel

Det opplyser Hadsel kommune i ei pressemelding.

– Dette har vært blant de aller største potensielle hindrene for realiseringen av hotellet, og nå har vi kommet oss forbi det, forteller kommuneplanlegger i Hadsel, Hans Christian Haakonsen.

– Denne vurderingen fra dem, som er vår regionale kulturminnemyndighet, åpner for at bygget kan rives for å rydde plass til hotell, sier han.


Hotell Richard With kan ikke gjenbruke «Kull-lageret»: – Vi skal dokumentere og ta vare på byggets historie

Hotell Richard With skal bevare historien til det gamle «kullageret», men byggets tilstand gjør at gjenbruk av materialer er umulig.


«Ikke bevaringsverdig»

Haakonsen har i senere tid jobbet med en kulturminneanalyse til reguleringsplanen for Hotell Richard With.

«Bygget er et funksjonsbygg som i liten grad har vært preget av ulike stilarter. På den andre siden er bygget såpass transformert at det vil koste store beløp å bringe det tilbake til opprinnelig stand. Her er andre kulturminner i Hadsel som er viktigere å ta vare på. Vår skjønnsmessige vurdering ut fra nevnte forhold er at bygget ikke er bevaringsverdig», heter det i deler av konklusjonen om kullageret i de nevnte analysen kommunen har laget.


– Kullageret kan rives, konkluderer kommunen

Kulturminnevurderingen konkluderer med at lageret kan rives, for å gi plass til hotell Richard With. Nordland fylkeskommune er imidlertid svært negative til rivning av det gamle lageret på Stokmarknes.


Mildere

Tidligere har fylkeskommunen signalisert at de «vurderer tiltaket til å kunne være i strid med vesentlige regionale interesser», men at dette skulle tas stilling til etter at kommunens kulturminneanalyse var utarbeidet. I et brev datert24. januar 2020 fastslår fylkeskommunen at bygget likevel ikke er av vesentlig regional verdi.

Kulturminnemyndigheten minner imidlertid om at det er svært uheldig dersom bygninger regulert til bevaring rives.

– Dersom kommunen velger å gå videre med planen vil vi anbefale at vernet på Nordgården og Rødbrygga videreføres, selv om konteksten til bygningene vil bli svekket ved en utbygging, heter det i seneste korrespondanse fra seksjonsleder for kulturminner i Nordland, Geir Davidsen.

– Svært solid jobb

Hadsels kommunedirektør Ola Morten Teigen roser sin kommuneplanlegger for god og iherdig innsats.

– Her har Haakonsen gjort en svært solid jobb med kulturminneutredningen som trolig har vært avgjørende for å kunne sikre lokal styring over beslutningen. Uten den faglig gode og gjennomarbeidede utredningen ville det vært mindre sannsynlig at hotellet kunne blitt realisert, sier kommunedirektør Teigen.

Saken skal opp i førstkommende formannskapsmøte 6. februar, og kommunedirektørens innstilling vil være at planen legges ut til seks ukers høring.