Vurderer arealbruken rundt nytt handelssenter som problematisk