Kostnadene skyter i været for fergesambandet

foto