Skal registrere badeplassene i Vesterålen

Miljødirektoratet ber kommunene i Vesterålen om å registrere alle badeplassene i kommunene.
Lokale notiser

Vi ber vesterålskommunene om å registrere badeplassene i kommunen slik at det blir lettere å prioritere miljøtiltak ved oppdatering av vannforvaltningsplanene.

Fra høsten av skal kommuner og sektormyndigheter i samarbeid vurdere hvilke tiltak som er mest aktuelle i vannregionene.

For å sikre at innsatsen prioriteres riktig, er det viktig å ha oversikt over områder som er særlig sårbare eller har en bruk som stiller spesielle krav til miljøkvalitet.

– Vannforskriften operer derfor med noen såkalte beskyttede områder, dvs. områder som det bør tas særlig hensyn til ved planlegging og gjennomføring av tiltak. Beskyttede områder er, i tillegg til badeplasser; drikkevann, områder med økonomiske betydelige arter (f.eks. laksefjorder), følsomme områder for eutrofi/overgjødsling og områder utpekt til beskyttelse av habitater og arter (f.eks. marine verneområder), påpeker direktoratet.