Nedgang i antall registrerte tap av sau til rovvilt

Lokale notiser

Til nå i år er antall registrerte tap av sau til rovvilt lavest siden forvaltningen startet å registrere i database i 2000. Det er i all hovedsak antall ulveskader som er redusert denne beitesesongen.

Det melder Klima- og miljødepartementet i en pressemelding.

– Samtidig som vi skal ha rovvilt i norsk natur, er det viktig at tapene av beitedyr holdes lavest mulig. De foreløpige tallene Miljødirektoratet legger frem for denne beitesesongen er gode nyheter, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Miljødirektoratet har gjort en foreløpig sammenstilling av sau påvist skadet av rovvilt i perioden 1. januar til 1. august. Det er først og fremst tapene til ulv som har gått ned sammenlignet med i fjor. Det er også registrert en del færre skader fra bjørn, selv om enkelte områder har hatt betydelige skader. Tap av sau til gaupe og jerv har holdt seg relativt stabilt, mens tap forårsaket av kongeørn har økt sammenlignet med samme tidspunkt i fjor.

Gjennom forebyggende tiltak og effektivisering av skadefelling, jobber forvaltningen kontinuerlig for å redusere tap av beitedyr. Da beitesesongen ikke er over for i år, er det imidlertid en sjanse for at skadesituasjonen endres.

– Budsjettet til forebyggende og konfliktdempende tiltak er økt i år, og innsatsen som blir gjort for å redusere tapene er viktig. Det er også viktig at felling av rovvilt som gjør skade, skjer raskt når fellingsvedtak er fattet. I 2019 ble SNO styrket for å kunne bistå flere fellingslag samtidig, og det er laget en veileder for gjennomføring av fellingsoppdrag, sier Elvestuen.

Tallene Miljødirektoratet nå legger fram, gjelder for perioden 1. januar til 1. august, og viser sau og lam som er påvist skadet av rovvilt sammenlignet med samme periode tidligere år. Ikke alle beitedyr som tapes, blir gjenfunnet. Departementet sier at erfaringsmessig øker skader til bjørn og jerv mot slutten av beitesesongen. Erstatningsoppgjøret vil være klart i desember.