Økning i uføretrygdede i Nordland

Lokale notiser

Ved utgangen av juni 2019 var 13,4 prosent av befolkningen (18-67 år) i Nordland uføretrygdet. Det er i alt 20 180 mottakere av uføretrygd. Dette er 758 flere personer enn i fjor, som tilsvarer en økning på 3,9 prosent.

Økningen er noe mindre i Nordland enn landet som helhet, hvor antallet økte med 4,4 prosent. I landet er det registrert 346 825 mottakere av uføretrygd, som utgjør en andel på 10,2 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år.

– Veksten i antall uføre må sees i sammenheng med aldringen av befolkningen og den store nedgangen i antall mottakere av arbeidsavklaringspenger, der en stor andel gikk over til uføretrygd, sier Cathrine Stavnes, direktør for NAV Nordland.

Stor økning blant de yngste

Sammenlignet med for ett år siden var det økning i uføreandelen i alle aldersgrupper. Av Nordlands 20 180 mottakere av uføretrygd, befinner en tredel seg i aldersgruppen 50-59 år.

For unge under 30 år har antall uføretrygdede mer enn fordoblet seg de siste 10 årene. Ved utgangen av første halvår 2019 er 2,7 prosent av unge mellom 18 og 29 år uføretrygdet.

Kommunevise forskjeller

Det er store kommunevise forskjeller i andelen uføretrygdede. I ni av fylkets kommuner er det nedgang i uføreandelen, én kommune har ingen endring, mens øvrige kommuner har økning fra samme periode i fjor. Høyest andel uføre i prosent av befolkningen er i Ballangen med 24,6 prosent, mens andelen i Bodø er på 9,5 prosent.

– Lokale arbeidsmarkedsforhold, utdanningsnivå og alderssammensetning forklarer noe av den geografiske variasjonen i antall uføre, sier Stavnes.