Skjærer til beinet i Øksnes:

Kutt i stillinger, eiendomsskatt for alle og bompenger

Det mangler om lag 20 millioner kroner for å få skjorta til å nå buksa i Øksnes kommune sitt budsjett for 2019. Tiltakene som adminsistrasjonen la fram for formannskapet skal nå ut på høring fram til 16. november.

Det kuttes hardt, og i samtlige sektorer for å få budsjettet for 2019 til å gå i balanse. Forslaget fra administrasjon skal nå ut på høring.  Foto: Tone M. Sørensen

Øksnes

Kommunestyret har de to siste årene valgt å behandle økonomiplanen parallelt med budsjett på høsten. Administrasjonen har presentert en driftsanalyse på våren med KOSTRA tall, resultater fra Kommunebarometeret og annen tilgjengelig statistikk.

– Hvordan skal vi klare å ta inn 20 millioner kroner? Vi starter med signaler vi har fått fra kommunestyret. De ligger til grunn for det arbeidet administrasjonen har gjort når forslag til budsjett og økonomiplan utarbeides. Vi har saumfart sektorene, for å finne tiltak som vi ser er varige. Lønnskostnader er den største utgiften. Og kutt i stillinger, det er der vi vil spare, sier rådmann Elise Gustavsen.

Budsjett for 2019 og økonomiplan 2019-2022 er ikke lystig lesning for formannskapet i Øksnes. Nedgang i folketallet, samtidig som kommunen pålegges stadig flere oppgaver. Kommunene rammes også av kutt i overforinger til Nordland fylkeskommune. I Øksnes er trøsten at det kunne vært verre. Og havbruksfondet kom som manna fra himmelen.

– Havbruksfondet har gitt kommunen et handlingsrom. Administrasjonen har i arbeidet med å balansere budsjett og økonomiplan hatt som anbefaling at vi ikke bør hente fra fondet for å finansiere drifta.

– Vanskelige og tøffe kuttforslag

– Vi vet for lite om hvordan denne ordningen vil arte seg for kommunene i de kommende år, til at vi kan anbefale at dette kan ses på som regelmessig inntekt. Kun i tilfeller hvor sparetiltak bare får delvis virkning i 2019, men full effekt i resten av økonomiplanperioden, har vi anbefalt bruk av disse midlene som står på fond.

– Øksnes får lavere vekst i overføring fra staten, enn det lønns- og prisveksten utgjør. Lavere folketall fører til en avkortet rammeoverføring. Samtidig har utgiftene i pleie- og omsorgssektoren vokst, med stadig eldre befolkning og flere oppgaver overført fra sykehus til kommune. Det vil si at vi må effektivisere, kutte og prioritere hardere. Årets budsjettforslag inneholder mange vanskelige og tøffe kuttforslag.

Kan innføres raskere enn forutsatt

Vi har fått signaler om å foreslå økning i inntekter på de områder hvor det er mulig å øke inntektene. Det innebærer at eiendomsskatt foreslås innført på privatboliger fra 2019, og på fritidsboliger fra 2021. Det foreslås også ei økning av eiendomsskatt på næringseiendom med virkning fra 2019.

Økonomisjef Jul Are Pettersen tok for seg hvor mye eiendomsskatten kan komme til å utgjøre, om det blir innføring av eiendomsskatt fra 2019 på boliger.

– Det som kom fra regjeringen og er vedtatt fra 2020 er at man må bruke skatteetatens formuetak, det betyr at vi kan få innført eiendomsskatt raskere enn forutsatt. Tidligere ville vi brukt cirka ett år på å taksere med egne krefter. Med dette forslaget vil vi skrive ut eiendomsskatt fra før 1. april og få inntekter for hele året 2019, sier Pettersen.

Han tilføyer at det forutsetter et bunnfradrag. Økonomisjefen foreslår èn promille i 2019, og at man øker med èn promille hvert år fram til 2022 og en eiendomsskatt på fire promille.

Skatt på fritidsboliger også - etter hvert

– Det ligger forslag i statsbudsjett at eiendomsskatten kun kan gå til 5 promille, den skal senkes fra 7 promille til 5. Når man innfører eiendomsskatt må det gjøres både for boliger og fritidsboliger, men det kan gjøres fritak for fritidsboliger. Disse må takseres manuelt, sier han.

I forslaget om innføring, ligger det inne eiendomsskatt for fritidsboliger fra 2021. Man anslår at det er 2000 eneboliger og 350 fritidsboliger i Øsknes.

– Inntektene på boliger ligger på et potensial på 1.750.000 kroner i 2019 med inntekt på en promille, 3,4 millioner året etter og så videre fremover. I 2019 er det en takseringskostnad på 500.000 kroner på ordinære boliger, og 200.000 kroner på fritidsboliger i 2020, sier han.

Det ligger også inne et forslag om å øke eiendomsskatt på næringseiendommene fra 2 til 3 promille i 2019, og deretter opp til 4 promille i 2020.

– Her kan skatten gå opp til 7 promille når det gjelder næringseiendommer, vi foreslår å stanse på 4 promille, det samme som boliger i 2020. Vi hadde en inntekt i år på eiendomsskatt på næringseiendommer på 2,6 millioner kroner, økningen utgjør 1,3 millioner kroner, sier Pettersen.

Vil stenge barnehager i fellesferien

Skolesektoren i Øksnes har vært i endring, med overføring av Sommarøy skole til Myre skole i inneværende år, og vedtak om overflytting av ungdomstrinnet ved Alsvåg skole til Myre skole fra høst 2019. På grunn av synkende elevtall og behov for ytterligere innsparinger, er Strengelvåg skole foreslått overført til Myre skole i forslag til budsjett og økonomiplan.

Skolesjef Lill Sørensen hadde en rekke tiltak, blant dem sommerstenging av barnehager i de tre ukene fellesferien er om sommeren, for å spare penger til vikarbruk.

– Vi har også sett på en generell stillingsreduksjon  for klasser fra 1. til 4. trinn. Vi får overført midler som er øremerka fra staten for å gå inn med en tidlig innsats. Dette vil ramme muligeten for lærertetthet for de mindre, større grupper og det vil være vanskeligere å sette inn tiltak. Vi foreslår å fjerne søskenrabatt for skolefritidsordningen, sier Sørensen og legger til at begge kuttforslagene, både i barnehage og SFO vil ramme barnefamilier.

– Neste år og året etter får vi en økning på elevtallet på skolene, med henholdsvis 8 og 18 elever. Om de begynner på Myre skole, kan vi få kul på veggene på Myre skole med elever. Da kan det hende vi må øke grunnbemanningen, sier hun.

Kutter stillinger i helse og omsorg

Helsesjef Elin Wilsgård varslet kutt innen helse, sosial og omsorg.

– Vi foreslår et nedtrekk innen helsetjenester med en stilling. 20 prosent ned på fastlåse, 30 prosent ned på helsesøster og 60 prosent i kutt på psykiatrisiden. At vi tar ned disse tjenestene betyr at det i utgangspunktet kan bli lengre ventetid på vaksinering, reduksjon i forhold til støttesamtaler for de som blir behandlet innen helse og rus, sier hun.

Det er foreslått en vakanse på 80 prosent legehjemmel, som følge av naturlig avgang.

– Det betyr at de legene som er igjen får flere pasienter. For NAV har vi foreslått oppgør av etterverns- og erfaringskonsulentstilling, dette er totalt 1,2 stillinger som er foreslått faset ut i 2020. Dette er stillinger som er subsidiert fra staten, for oss lønner det seg ikke å ta det ut i 2019, sier Wilsgård.

Trangere nåløye for institusjonsplass

– Betydningen av å ta ut stillingene, det vil føre til at belastningen blir større for de som jobber innenfor sosialsiden. Og kanskje økte kostnader for oss. Når det gjelder institusjoner er det totalt foreslått å ta ned 4,2 stillinger på Alsvågheimen og Myreheimen. Det betyr i utgangspunktet åtte langtidsplasser, sier hun.

– Dette vil ha den betydning at nåløyet for å komme inn på institusjon blir trangere. Vi ser også for oss i forhold til dette at hjemmetjenesten vil få en større belastning. Vi overfører, ikke i vesentlig grad men i en grad overføres belastningen fra sykehjem til hjemmetjenesten, sier Wilsgård.

Hun legger til at nedtrekket i hjemmetjenesten dermed er moderat, ei halv stilling totalt.

– Det er foreslått nedleggelse av dagsenterplasser, opphør av de plassene som vi kjøper av Øksnes Vekst. Det sparer 250.000 kroner. Det er lovbestemt at vi skal ha aktiviteter for denen gruppa, men det kan vi ha hjemme hos den enkelte eller i andre egna lokaler. Men brukerne vil da ikke få den sosialiseringen som man får av å være flere sammen, sier hun.

Bompenger for Nyksund-veien

Teknisk sjef Janne Kankaala har sett på handlingsrommet man har for sparing innen veier, strøm, vedlikehold og planarbeid. Han foreslår å øke gebyret i byggesaker og oppmålingssaker, noe som vil utgjøre 500.000 kroner.

– Vi har et tiltak for reguleringsplan sentrum 5, der vi leier inn konsulent for å ferdigstille planen. Vi har fått beskjed fra Fylkesmannen om at vedtaket for Kjærlighetshaugen er omgjort, og vi har en situasjon i vår forvaltning med en arealplanlegger som slutter i løpet av november. Vi er i prosess med å ansette en ny, men klarer ikke ferdigstille sentrum 5-planen i egen regi, sier han.

Kankaala foreslår også bompengefinansiering for Nyksundveien.

– Vi ser en økning på utgifter på denne veien i fremtida, så store økninger at  vi kan ikke finne finansiering slik at vi kan ha et forssvarlig vedlikeholdsnivå. Spesielt når vi får vedlikehold på moloen som må belastes driftsbudsjettet, det er ganske store beløp. Hvis vi innfører bompenger må vi ha samtykke fra Stortinget. Det gjeler alle kommunale og offentlige veier, kun for private veien trenger man ikke et samtykke, da er det nok at kommunestyret fatter vedtak, sier han.

Færre antall brannmenn

Det foreslås en reduksjon i brannmannskapene fra 22 til 16 mann, som er lovens minimumskrav, hvorav fire er utrykningsledere.

– 300.000 kroner til ny asfalt tas bort, det betyr at det ikke blir reasfaltering eller oppgradering av veistandard. Det blir også en reduksjon på 70.000 kroner for vedlikehold av grusvei. Og vi foreslår en økning i egenandel for private gatelys, de private lyslagene som ikke skaffer nye styringssystemer må betale økt egenandel, sier han.

Det ligger også inne en refuksjon i vedlikehold av kommunale bygg.

– Er armod, men lovpriser arbeidet

John Danielsen (Sp) etterspurte tiltak som er gjort for å få ned sykefraværet.

– Enkelte steder er det på 11,8 prosent, det er svært høyt sier han, som eterlyser tiltak for å få bedre forhold for ansatte og få ned sykefraværet.

Politikerne sparer ikke seg selv heller, et kutt på 40.000 kroner fjerner all bevertning til politiske møter.

Ellen B. Pedersen (SV) roste det grundige arbeidet som er gjort, når det er lett med lys og lykter etter innsparing.

– Selv om armoden er til å føle på har administrasjonen gjort sitt for å bidra til at vi kan komme et stykke videre. Når det gjelder eldrebølgen og tiltak i eldresektorer. Det er et tankekors at vi får flere eldre og dermed flere behovstrengende, samtidig som vi tar ned stillinger. Er det gjort noen beregninger eller samtaler med frivillighetssektoren, hvem skal ta seg av de eldre som trenger noe som kommunen ikke kan dekke?

– Bekymringsfullt

Helsesjef Elin Wilsgård svarte at man er i dialog med frivillige, og skal inngå et samarbeid og avtale om hvem som skal ha ansvaret for hva.

– Samtidig må vi nok basere oss på pårørende, naboer andre grupper, som må gi en hjelpende hånd, sier hun.

For Øksnes kommune ligger det an til stramme budsjett de neste årene.

– Det er et krevende budsjett, visste dette skulle komme. Inntektssystemet rammer oss, nå får vi virkelig sett virkningen av det nye inntektssystemet. Dagens regjering gir oss ikke mye handlingsrom til å drive kommune og velferdstjenester. Det er bekymringsfullt, sett fra mitt ståsted hvordan vi skal drive kommunen, sier ordfører Karianne Bråthen (Ap).