Bekymret for fiskemåker i Øksnes

Lokallaget til Norsk ornitologisk forening i Vesterålen, er bekymret over at fiskemåker blir stadig fordrevet til nye områder i Øksnes.

Fiskemåke i svevet.  Foto: Håvard Eggen

Øksnes

NOF Vesterålen lokallag skriver i et brev til teknisk etat i Øksnes kommune, at de har endel betenkeligheter ved at Øksnes Entreprenør har fått tillatelse til utbygging og grøfting og drenering av er område på gårdsnummer 65, bruksnummer 2. I kommunens vurdering av området skrives det at det ikke er registert vikitge artsforekomster eller naturtyper i området.

Bestanden sterkt desimert

– Etter våre opplysninger er området hekkelokalitet for fiskemåke. Det er en art som står på den norske rødlista med status som nær truet, skriver leder i NOF Vesterålen, Anita Stormoen.


– Det er strengt forbudt å sanke måsegg

Det er ikke tillatt å sanke egg fra noen av de andre måkeartene enn svartbak og gråmåke, advarer Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Vesterålen.

 

– Bestanden blir stadig fordrevet til nye områder i Øksnes, etter hvert som deres opprinnelige hekkelokaliteter til utbygd. Ifølge våre kilder hekket de tidligere på myra nedenfor helsesenteret, Elvelund, inntil denne ble utbygd. De forflyttet seg så til området på og rundt helsesenteret, men ble også fordrevet derfra, skriver hun.

NOF Vesterålen skriver at bestanden er sterkt desimert fra over 80 hekkende par på slutten av 1970-tallet til en bestand på 10-15 hekkende par i dag.


Risøysundet naturreservat:

Fylkesmannen kritisk til skjellgraving ved verneområde

Fylkesmannen i Nordland er fortsatt kritisk til skjellgraving utenfor Risøysundet naturreservat i Andøy kommune. Nordland fylkeskommune gir likevel konsesjon for skjellgraving til Leknes-firmaet Gerd Stensen AS.

 

Ber om ny vurdering

Lokallaget til Norsk ornitologisk forening er også kritisk til at man mener at tiltaket ikke vil gi vesentlig negaitve konsekvenser med hensyn til miljøet og nærmiljøet.

– Myrene ødelegges bit for bit av grøfting, drenering, oppdyrking, nedbygging med mer. Myrområder er viktig både som rasteplass for fugler og leveplass for mange planter og dyr. Derfor er det viktig å ta vare på det vi har igjen av våtmarksområder, skriver Stormoen.


Nasjonalt viktig våtmark ved Kleiva

Kleiva/Rognan må merkes som hensynssone, mener Norsk Ornitologisk Forening.

 

– Vi ser på det som betenkelig at tillatelsen gis på grunnlag av en reguleringsplan fra 1986, altså en plan som er over 30 år gammel. Det er kommet mye ny og viktig kunnskap om natur og miljø og konsekvenser av utbygging og grøfting de siste årene. Vi ber derfor om at kommunen vuderer denne saken på nytt, skriver NOF Vesterålen.