Vil sette kreftsykepleierstilling i vakanse i Øksnes fra neste år:

– Pasientene er i en sårbar periode i livet og trenger støtte og veiledning

Kreftsykepleierstilling som er foreslått satt i vakanse fra 2019, som et av kuttene i budsjettet til Øksnes kommune.

Etter samhandlingsreformen kan pasienter få enkle cellegiftkurer ute i kommunen, noe som både sparer pasienter for påkjenning med å reise til og fra sykehus, og er kostnadsbesparende for samfunnet. Nå foreslår Øksnes kommune å sette kreftsykepleierstilling i vakanse fra 2019.  Foto: Illustrasjonsfoto NTB Scanpix

Øksnes

Kreftsykepleier i Øksnes, Jorid Torgvær, har sendt inn en høringsuttalelse angående budsjett 2019. Ett av kuttforslagene i budsjettet er å sette kreftsykepleierstillling i vakanse fra 2019.

Kreftsykepleierstillingen har vært i kommunen siden 2001, og per i dag er det 15 pasienter som har tilbud om kreftsykepleie.

Trygghet hos både pasient og pårørende

– De fleste har ikke tilbud fra hjemmesykepleien. Som kreftsykepleier kan en avsette mer tid hos den enkelte pasient. Kontinuitet og faglig oppfølging er viktig for å skape trygghet både hos pasient og pårørende, skriver Torgvær.

– Pasientene er både de som nylig har fått en kreftdiagnose og trenger oppfølging til samtaler og veiledning, og de som har kommet så langt i sykdomsforløpet at de skal avslutte livet, enten at de vil dø i hjemmet eller på palliativt rom på Myreheimen, da trenges et nært samarbeid med kreftsykepleier, hjemmesykepleien og personalet på Myreheimen for at dette skal bli så bra som mulig, skriver kreftsykepleieren i budsjettinnspillet.

Hun viser til at både pasient og pårørende skal føle seg trygg, og at kompetansen finnes i førstelinje-tjenesten.

– Etter samhandlingsreformen kom har en også satt enkle cellegiftkurer ute i kommunen. Dette for at pasienten skal slippe å dra inn til sykehuset, da dette kan være en stor påkjenning i et langt behandlingsforløp. Samtidig som det er kostnadsbesparende for samfunnet, skriver hun.

Har et nært samarbeid

Torgvær opplyset at man har et nært samarbeide med Nordlandssykehuset avdeling Stokmarknes, avdeling Bodø og UNN Tromsø.

Det vises til at kreftsykepleierstilling i kommunen er med på:

  • Å forebygge unødvendig sykehusinnleggelser.
  • Tverrfaglig samarbeide i kommunehelsetjenesten.
  • Kompetanseheving blant øvrige personalet.
  • Forebygge utbrenthet blant kollegaer.

– I vår fagplan står det at kreftsykepleier skal formidle sin kompetanse til annet helsepersonell, enten som veileder, formalisert undervisning eller ved å være en rollemodell. Kreftsykepleier deltar også på nettverksmøter for kreftsykepleiere i Vesterålen, per i dag har alle kommunene i Vesterålen kreftsykepleiere, dette er noe kreftnettverket har jobbet sterkt for, skriver Torgvær.

– Ut fra arbeidsoppgavene og kompetanse bør ikke denne stillingen settes i vakanse. Pasientene er i en sårbar periode i livet og trenger den støtte og veiledning de kan få, skriver kreftsykepleieren, som håper på en positiv avgjørelse i kommunestyret.