Dårligere tilbud til de som sliter med psykisk helse og rus

Ansatte i Psykisk helse og rustjenesten i Øksnes advarer mot at et budsjettkutt på en 50 prosent stilling, vil gi et dårligere tilbud i kommunen.

De som sliter med psylisk helse eller rus vil få et dårligere tilbud om kuttforslaget gjennomføres, mener ansatte i tjenesten i Øksnes.   Foto: NTB Scanpix

Øksnes

Ansatte i Psykisk helse og rus forteller i et innspill til rådmannens forslag til budsjett om konsekvensene ved å kutte 50 prosnet stilling innen tjenesten.

Overbelastning allerede

– Av ulike grunner har vi over tid jobbet mindre enn fire hundre prosent stillinger, som allerede har medført til en overbelastning på oss ansatte, begynnende ventelister og for mange brukere per ansatt. Om det velges å kutte 50 prosent stilling vil det medføre en ytterligere belastning på oss ansatte, som igjen vil gå ut over vår deltakelse til å kunne delta i tverrfaglig samarbeidsmøter, forebyggende arbeid, være et lavterskeltilbud, som til slutt vil bidra til økt saksbehandlingstid og redusert kvalitet på de tjenester vi tilbyr.

I perioden 2016–2017 hadde tjenesten en økning på 80 prosent på nye søknader om tjeneste innen psykisk helse og rus.

– Vi har de siste årene har fått kjenne på belastningen omorganisering spesialisthelsetjenesten har medført. Endringene her har ført til større behov for bistand hos den kommunale psykiske helsetjenesten, og vi har fått informasjon fra Øksnes legekontor om at vi kan forvente videre økning av henvisninger fremover, skriver de ansatte i innspillet.

Arbeidsoppgavene er alt fra støttesamtaler og samtaleterapi, til familie og nettverksarbeid, kurs i mestring av depresjon for voksne, mestringskurs for ungdom og tilstedeværelse på Skarven og i den videregående skolen. Tjenesten har også mestringskurs for ungdom, deltar på BUP-møter, tilbyr turgruppe og  samarbeider med andre tjenester i kommunen/statlig, samt med spesialisthelsetjenesten.

Jobber med ungdom under 18 år

Fra tjenesten er man også  medlemmer og leder i det psykososiale kriseteamet i kommunen.

– Vi er en tjeneste som hovedsakelig treffer mennesker i arbeidsaktiv alder (mellom 18–65 år). Gjennom vårt arbeid i tjenesten er vi med på å forebygge sykefravær, hjelpe mennesker å holde seg i aktivitet/ komme seg raskere tilbake i arbeid/aktivitet. Vi tenker at med dette er vi med på å redusere sykefravær og øke brukers arbeids evne, ifølge innspillet.

– Vi jobber også med ungdom under 18 år. Der er fokus og mål er å forebygge frafall fra skole, redusere psykisk uhelse, øke kunnskapen og gi teknikker for å håndtere vanskelige tanker og følelser. Vi er også med på å bidra til tilbud om fysisk aktivitet til ungdom.

Svekkelse av brukernes tilbud og rettigheter

Tjenesten har et særlig fokus innenfor begge målgruppene for å styrke familie og nettverksrelasjoner.

– Dette er i henhold til nasjonale føringer, noe som er ressurskrevende for oss ansatte. I tillegg til kommunens vedtak på hva vi i psykisk helse skal jobbe med, kommer det også føringer fra helsedirektoratet, skriver de ansatte og viser til opptrappingsplanen for rus, samt vedtakene om pakkeforløp innen psykisk helse som settes i gang fra 1. januar 2019.

– I forbindelse med pakkeforløpene forventes det også et tettere samarbeid mellom kommune og sykehus. Disse føringene skal oppfordre til å styrke tjenesten innen psykisk helse og rus, og ved å kutte enn halv stilling her vil det medføre en svekkelse av brukers tilbud og rettigheter. Og dette vil medfører større belastning på den kommunale tjenesten. Vi ønsker at folk i Øksnes skal få et godt tilbud her de bor, skriver ansatte i tjenesten.