Enige om mye i budsjettarbeidet i Øksnes:

Eiendomsskatt må til – og en innsats for å få ned sykefraværet

– Jeg har snakket med mange alminnelige øksnesværinger som sier de gjerne er betaler en eiendomsskatt dersom det kan bidra til fellesskapet, sier Ellen B. Pedersen (SV). Jørn Martinussen (V) peker på at det bør settes i gang tiltak for å få ned sykeraværet.

Flere av partiene i formannskapet i Øksnes, er enige om mye i budsjettarbeidet. Her posisjonen. fra venstre Tore Christiansen (KrF) Geir Rognan (Ap), Karianne Bråthen (Ap) og Ellen B. Pedersen (SV).   Foto: Tone M. Sørensen

Øksnes

Økonomisjef i Øksnes, Jul Are Pettersen tok for seg en del forutsetninger som påvirker økonomien til Øksnes kommune, i det formannskapet gav seg i kast med behandling av budsjett og økonomiplan 2019-2022.

– Fra 2020 skal maksimal eiendomsskatt settes ned fra syv til fem promille. Hvor en innfører eiendomsskatt på bolig er reduksjonsfaktoren på 30 prosent, som skal brukes hvis det er egentaksering, det andre alternativet er å bruke SSB sin boligverdi. Tidligere var denne reduksjonsfaktoren på 20 prosent, så den er blitt ti prosent høyere, sier han.

– Grunnen til at det er foreslått å bruke SSB sin boligverdi i Øksnes er mest for den økonomiske situasjonen, vi ønsker en mulighet til å innføre dette raskere. Skulle vi hatt eiendomsskatt for boliger med taksering ville vi ikke fått denne skatten før i 2020, sier Pettersen.

Vil ha mer informasjon

Tore Christiansen (KrF) påpekte at budsjett er vanskelig.

– Administrasjonen må ha hatt en himla jobb for å få dette i balanse. Her er en stor mengde tiltak som er foreslått for å få balanse. Ganske mange av tiltakene synes jeg er veldig kortfatta. Vi skal fjerne tjenester egentlig uten at vi på en måte har nok informasjon til å ta stilling til det. Jeg savner konsekvenser ved mange av de forslagene, slik at vi vet hva vi sier ja eller nei til, både de som er foreslått gjennomført og ikke. Det er behov for mer informasjon, sier han.

Posisjonen bestående av Ap, KrF og SV  la fram sitt budsjettforslag, der man ønsker ei positiv vinkling. Selv om tjenestetilbudet må tas ned, skal det være trygt og godt å bo i Øksnes.


Her er posisjonens budsjettforslag i Øksnes:

– Utfordringa er å få balanse uten å tømme havbruksfondet

SV, Krf og Ap som er posisjonen i Øksnes, har et omfattende forslag for hva som må til for å få budsjettet i balansse. – Den største utfordringa er å ikke tømme havbruksfondet, sier Tore Christiansen (KrF).

 

Mer til skoleskyss

Posisjonen vil ha kvalifiserte lærere i alle fag for elever i grunnskolen, og ha gode og tidsriktige arbeidsforhold for elever og lærere. Sentralisering av skoler betyr lengre skolevei for elever, og dermed må mer ressurser inn for mest mulig hensiktsmessig transport. Posisjonen vil i tråd med rådmannens forslag til budsjett legge ned Strengelvåg skole, som et av innsparingstiltakene.

Tore Christiansen (KrF) la fram posisjonens budsjettforslag.   Foto: Tone M. Sørensen

 

Lærlinger er en ressurs – ikke en utgiftspost, og er viktig for rekruttering av framtidig kvalifisert arbeidskraft, mener posisjonen som i tillegg ikke vil gå inn for å ha bort hele søskenmoderasjonen for barnehage og SFO-plasser. Man vil heller ikke ha fellesferie for barnehager, og ønsker å opprettholde UK Skarven.

Posisjonen vil også iverksette bygging av ny vei til Vornes (Torstein Reinholdtsens vei) og har satt av midler fra 2020 til dette, to millioner kroner i 2020, og 1,2 millioner kroner i 2020.

– Mye godt arbeid som er gjort

Høyres Jonny Rinde Johansen sørget for å ta en ekstra bolle da det var lunsj, ei spøkefull henvisning til at politikerne ikke lengre vil få servert møtemat. Høyre la ikke fram et eget budsjettforslag, men viser til at det jobbes med flere ting.

– Vi håper vi skal få landet dette før kommunestyret, det er veldig spennende ting vi prøver å få til som vi håper vi kan vise til litt senere, og dette går hovedsakelig på inntektsssiden. For å kunne fjerne den eiendomsskatten som er innført i dag og samtidig sette en stopper for at det blir innført eiendomsskatt for private, sier Johansen.

Utover det er Høyre i stor grad enig med de kuttforslag som administrasjonen har lagt fram.

– Det er mye spennende og mye bra der, det er mye bra arbeid som er gjort. Vi har noen små endringer, men i utgangspunktet er vi på linje med det som er lagt fram, sier han, men signaliserer at Høyre ønsker et ytterligere kutt i overføringer til kirka, og at partiet er enige om at dagsenterplassene skal videreføres.

Jonny Rinde Johansen (H) roser administrasjonen, og synes det er mye godt arbeid som er blitt gjort.   Foto: Tone M. Sørensen

 

Høyre signaliserte at de kan komme med ytterligere noen justeringer.

– Det er ikke alle punkter der man umiddelbart skjønner hva innebærer, og hva slags konsekvenser det vil ha for den øvrige organisasjonen. Den runden vi har hatt med spørsmål og svar har fungert greit og det har  vært rask tilbakemelding på de spørsmål som har vært stilt. Også at vi gjør dette i møtet, gjør at alle kan ta del. Prosessen så langt har vært veldig konstruktiv, sier han.

Må gjøre noe med sykefraværet

Jørn Martinussen la fram forslag for Venstre, og er enig med posisjonen i at UK Skarven må beholdes, og at dagsenterplassene er et godt tilbud som partiet vil opprettholde. Venstre er også enig med posisjonen i utbygging av Torstein Reinholdtsens vei, men hadde i sitt budsjettforslag 4 millioner kroner til dette. Man er også på linje med posisjonen i nedleggelse av hovedutvalg, og nedleggelse av Strengelvåg skole.

Venstre vil ha mer ny asfalt på veiene som er i begredelig forfatning, og vil heller bruke én million kroner på dette enn til innkjøp av multimaskin. Venstre er også opptatt av at man må få klarert nye oppdrettslokaliteter i Øksnes, for at kommunen skal fortsatt få midler fra havbruksfondet. Og at penger fra dette fondet kan brukes til å trappe ned eiendomsskatten.

Jørn Martinussen (V) mener det er på tide med et sykefraværsprosjekt i kommunen. Venstre har opprettholdelse av ungdomsklubben UK Skarven og å bevare dagsenterplassene i sitt budsjettforslag.   Foto: Tone M. Sørensen

 

– Kommunen hadde i fjor over 13000 sykefraværsdager, mer enn 1400 egenmeldinger og 11800 dager med sykemelding. Dette må vi gjøre noe med, sier Martinussen, som har beregnet at et sykefraværsprosjekt der man får ned snittet til det som er for Nordland, kan gi en gevinst på 400.000 kroner i 2020.

Venstre foreslår å bruke 285.000 kroner fra Havbruksfondet for å få sitt budsjettforslag i balanse.

Vil følge regelverk

Tore Christiansen viser til at man ikke kan innføre eiendomsskatt på fire promille fra neste år, der er et regelverk som sier at dette må tas trinnvis.

– Vi bruker av fondet for å ikke ta ned noe, mens vi venter på å kunne øke inntekten, sier han.

De tre budsjettforslagene som var framlagt, ble stemt over. Til slutt stod det mellom Ap, KrF og SV sitt forslag, mot å sende saka over uten realitetsbehandling, og det ble jamt,  med én stemmes overvekt ble det vedtatt å sende saka til kommunestyret uten behandling.