Skatt på både hytter og hus for å få budsjettet i balanse:

– Innser med tungt hjerte at vi kommer ikke utenom eiendomsskatt

Kun Sp, Frp og Høyre er klart i mot eiendomsskatt i Øksnes. – Jeg er glad for at mange har innsett det vi har med tungt hjerte, at vi kommer ikke utenom eiendomsskatt, sier Yngve Hansen (Ap).

Posisjonen i Øksnes har innført eiendomsskatt, og det blir også eiendomsskatt på hytter fra 2020.   Foto: Tone M. Sørensen

Øksnes

Med 12 mot ni stemmer ble AP, SV KrF og ØTL sitt budsjett for 2019 og økonomiplan 2019-2022 vedtatt. Dermed er det innført eiendomsskatt i Øksnes for fritidsboliger fra 2020 og eiendomsskatt på privatboliger fra 2021.


Enige om mye i budsjettarbeidet i Øksnes:

Eiendomsskatt må til – og en innsats for å få ned sykefraværet

– Jeg har snakket med mange alminnelige øksnesværinger som sier de gjerne er betaler en eiendomsskatt dersom det kan bidra til fellesskapet, sier Ellen B. Pedersen (SV). Jørn Martinussen (V) peker på at det bør settes i gang tiltak for å få ned sykeraværet.

 

Eiendomsskatten for næring og for private boliger og fritidsboliger er satt til tre promille fra 2021. Også Strengelvåg skole ble nedlagt med posisjonens bdusjettforslag, og det blir kutt i antallet dagsenterplasser.

Ungdomsklubben Skarven er imidlertid blitt bevart.

– Vi følte at vi ble hørt,sier leder av ungdomsrådet Stine Merethe Lassesen.

Dobbel effekt

I budsjettdebatten var det flere ting som var tatt opp.


Skjærer til beinet i Øksnes:

Kutt i stillinger, eiendomsskatt for alle og bompenger

Det mangler om lag 20 millioner kroner for å få skjorta til å nå buksa i Øksnes kommune sitt budsjett for 2019. Tiltakene som adminsistrasjonen la fram for formannskapet skal nå ut på høring fram til 16. november.

 

Vårin Lassesen (H) pekte at på de strukturelle endringene som gjøres  innen skole må gjenspeile seg innen administrativ ledelse, når man går ned fra fire enheter, til 1,5 enheter med Myre skole og barnetrinnet i Alsvåg.

– På mellomledernivå kan man spare. Og med barnehagene kunne vi sett på samkjøring. Vi vet at kostnadsnivået er et grunnlag for øverføring til de private barnehagene, og klarer vi en besparing på drift barnehager vil det få dobbel effekt, sier hun.

Gav honnør

Lassesen gav honnør til adminsitrasjonen inne helse og omsorg, som er innovative og fremtidsretta.

– Jeg tror de eldre fremover i mye større grad vil bo heime. Å legge til rett for omsorgsboliger og at folk skal kunne bo heime tror jeg er vel så viktig som sykehjemsplassene. Jeg tror behovet for de andre typen plasser vil bli større enn det vi har i dag, sier Lassesen.

Hun peker på at ungdomstilbudet må være på plass.

– Vi er et samfunn i endring og da må tilbudet til ungdom være i endring. Det må være tilpasset det vi har i dag. Vi har klart å få åpen hall og så mange som 20 ungdommer bruker foajeen der som samlingspunkt. Det er et behov for et sted å være ikke bare fredags kveld, men hver dag i uka. Aulaen kunne i mye større grad vært tilgjengelig, og gir man ungdommen ansvar så tar dem ansvar, sier hun.

Samarbeidsprosjekt i næringslivet

– Vi har oppfordret næringslivet, vi har handlet og der vil komme en søknad fra Egga utvikling der vi har tatt initiativet til å utvikle et prosjekt der næringslivet gjør ei samhandling på tvers for å bruke sesongarbeidere på tvers, slik at vi bevarer disse i Øksnes over telletidspunktet for antallet innbyggere, sier Lassesen.

For flere innbyggere er ei kjærkommen inntekt for kommunen. Hun bad også om at man ikke må strøype næringslivet med for høye avgifter.

– Jeg ber om at dere ikke strøyper næringslivet. Nå øker vannavgiften fortsatt, og der en stor bedrift som for en økning på nærmere en million kroner på vann, sier Vårin Lassesen.

Lassesen synes også at kommunestyret i større grad bør trekke i samme retning.

– Her sitter vi i dag med hvert vårt budsjett, hadde vi vært noe så hadde vi sittet sammen og hatt prosjekt ilag, å heller samarbeide og heller si gi og ta og legge ideologien litt til side, sier hun.

Bolyst i kommunen

– Vi er nødt internt til å gjøre noen grep. Vi skal kjøre en prosess internt og se på hvordan vi er rigga. Målet er å nærme seg driftsramma vi har til rådighet. Dette er en prosess som skal følges av politisk nivå, og betyr ikke nødvendigvis å kutte stillinger, men besparelse, sier Karianne Bråthen (Ap).

Hun peker å at sentralisering med flytting til byer, er en nasjonal trend.

– Vi ønsker å sette i gang prosejekter der vi får tillflytting og bolystmidler, og få bistand til å hente eksterne midler til å jobbe med slike type prosjekter. Vi ønsker en tettere dialog med nærignslivet. Og å få til utviklingsprosjekter der vi får hjelp til å hente eksterne midler slik at vi får skapt flere arbeidsplasser i kommunen, sier hun.

Etterspørsel etter sykehjemsplasser

Ellen B. Pedersen (SV) ønsker at ungdommene i ungdomsrådet går inn i politikken når de er ferdige på skolen.

Ellen B. Pedersen (SV).  

 

– Både ungdomsklubb og aulabygg er kjempebra. Vi vil beholde de lokalene dere har til Skarven har gode nye lokaler, sier Pedersen.

Hun viser til at man har en aldrende befolkning i kommunen, men mange som er friske og oppegående, men at det likevel er mange som ikke klarer seg hjemme.

– Per i dag er ønsker om plass på sykehjem større enn del vi klarer å innfri. Der er ikke alle som har familie til å hjelpe seg, slik at de kan bo hjemme. Og der er en stor forandring, der vil bli flere eldre med behov for tjenester. Det er helt klart for oss at vi ikke kan fjerne langtidsplasser foreløpig, sier hun.

– Er flaut

Pedersen er skeptisk til Sp og Frp sitt forslag, med en gevinst på en million kroner neste år på å få ned sykefraværet i kommunen.

– Det er ikke nok å komme med et forslag. Dette er mennesker som har belastninger og et  stort arbeidspress psykisk og fysisk. Vi må se på hvordan det er å være arbeidstaker i Øksnes, med de store belastningene,  sier hun. 

– Vi vil øke innbyggertallet vårt, samtidig vet vi at de store bedrifteen som står for de  store mengder korttidsarneidende de når vi ikke. Vårin var inne på det, hva vi kan  gjøre her. Vi er nødt til å tørre å stå sammen hvis vi ønsker at disse skal ha villkår å jobbe under som tilsier at de har lyst til å jobbe her, sier hun.

– Vi vet at mange som jobber som løsarbeideer har de aller dårligste villkårene. Det er flaut å være ändre steder i landet og tilhøre Øksnes, og høre at mange vet at vi har arbeidstakere som har dårlige levelår økonomisk og arbeidsmessig. Dette er en av de viktigste oppavene vi har foran oss, sier Pedersen.

Er i mot eiendomsskatt

– Ingen har klart å fjerne eiendomsskatten helt, sier Tore Christiansen (KrF), som mener en eiendomsskatt på 3 promille er et forsvarlig nivå.

Sp var blant partiene som hadde turt å budsjettere med en befolkningsøkning på 90 innbyggere.

John Danielsen (Sp) la fram forslag sammen med Frp, som er imøt eiendomskatt på hus og hytter i Øksnes.   Foto: Tone M. Sørensen

 

– Vi ønsker ikke eiendomskatt og er helt klare på det. Og vi ønsker hundre prosent av sykehjemsplassene, ingen kutt der. Når gjelder administrative stilinger som skal nedjusteres, ihar vi kke sagt noe konkret men en reduksjon av administrative utgifter, sier John Danielsen (Sp) som håpte at flere ville være med på Sp og Frp sitt forslag som sier nei til eiendomsskatt og nei til kutt av dagsenterplasser hos Øksnes vekst.

Kommer ikke utenom

Posisjonens budsjettforslag, Ap, KrF, SV og ØTL innebærer en bruk på fem millioner kroner fra havbruksfondet innen perioden 2019-2022.

– Vi har midler på disposisjonsfondet som dekker opp de fem millionene. Når det gjelder inntekt fra havbruksfondet kan ingen helt sikkert si hva det vil bli, sier Ynvge Hansen (Ap), som roste Høyre for å ha lagt frem et godt balansert budsjett, selv om han var helt uenig i de poitiske prioriteringene.

– Det er spenstig å budsjettere med ei økning i folketallet, det er positivt men jeg ser ikke helt hvordan vi skal gjøre det. Jeg synes det er positivt at vi nå sitter med et helt kommunestyret som endeklig har innsett det vi har innsett med tungt hjerte, at vi kommer ikke utenom eiendomsskatt, sier Hansen.

Han påpeker at Ap også ønsker Torstein Teinholdsens vei så raskt som muliug.

– Det er viktig for oss, og angår både innbyggere og utbyggere der ute, vi vil at det skal gå så fort som mulig, sier han.

Vil selge Strengelvåg skole

Hilde Høydal Vottestad (SV).   Foto: Tone M Sørensen

 

Hilde Høydal Vottestad (SV) stilte spørsmål om det er slik at det er mulig å selge en skole, når det er slik at elevene bare er overført fra den.

Rådmann Elise Gustavsen sa at det kan man gjøre å selge et bygg nrå elevene er overført.

– Det er nærskoleprinsippet som gjeler i Øksnes, elever skal gå på den skolen som ligger nærmest. Praksis i Øksnes har vært at når man har overført elever fra skolebygg i Øksnes så har de i ettertid blitt solgt, sier hun.