NIF-KANDIDAT: – DOPING ER UOPPRETTELIG SVIK

DERFOR BØR JEG BLI NY IDRETTSPRESIDENT: I slutten av mai skal det velges ny idrettspresident når det innkalles til idrettsting på Lillehammer. Valgkomiteen legger frem sin innstilling i april, men seks kandidater er i dag aktuelle for vervet. Disse seks har fått ti likelydende spørsmål og presenteres over seks dager i VG.

Eirik Sørdahl mener at han har kvalifikasjonene som skal til for å bli president i Norges Idrettsforbund.  Foto: Tone M. Sørensen

Øksnes

Navn: Eirik Sørdahl

Alder: 55

Bakgrunn: President i Norges volleyballforbund. Nordlending som har vært trener og leder innen volleyball i store deler av livet. Selvstendig næringsdrivende.


1. Hvorfor bør du velges til ny idrettspresident?


Norsk idrett har behov for et nytt lederskap. Jeg har lang erfaring fra idretten som trener, utøver og dommer i flere idretter. I tillegg har jeg idrettslig ledererfaring da jeg er inne i min andre periode som president i Norges Volleyballforbund. Ellers har jeg lang ledererfaring fra næringslivet som er relevant i en rolle som idrettspresident, samtidig som jeg mener å inneha personlige egenskaper som en idrettsleder på dette nivået bør ha.


2. Hva mener du  om finansiering av norsk idrett gjennom Norsk Tipping?


Norsk Tipping bidrar økonomisk til norsk idrett på flere måter. Anleggsfinansiering gjennom spillemidler, grasrotandelen til svært mange idrettslag og i tillegg diverse sponsorbidrag. I sum er det betydelige årlig bidrag til drift og utvikling av norsk idrett, og det er bra!


3. Bør det på sikt  utredes om utenlandske spillselskaper skal få innpass og kunne bidra til finansiering av norsk idrett?


Det enkle svaret her er nei. På den andre siden hvis man legger i dette at «på sikt» er et 5-10 års perspektiv så mener jeg det er uklokt å utelukke en utredning.


4. Hva er den største utfordringen for norsk idrett i 2019?

I det korte bildet er det å bygge tillit både internt i idrettsorganisasjonen men også overfor bevilgende myndigheter og det private næringsliv som sponser idretten.


5. Hva er de største utfordringene du ser for den norske idrettsbevegelsen i fremtiden?

Rammevilkårene for å drive norsk idrett må forbedres. Administrasjon må gjøres enklere. En politikk som også innebærer at den økonomiske kostnadsspiralen rundt deltakelse i idretten dempes. Det må satses enda mer på anleggsutvikling og arrangementskompetanse. En av de viktigste oppgavene er å jobbe for en renere idrett. Det betyr bedre dopingreglement med hensyn til testing, kontroller, prosesser og straffeutmålinger. Motvirke «økonomisk doping».


6. Mener du Norge bør søke om OL i løpet av kommende valgperiode? Hvis ja, på hvilke premisser?


En slik debatt må begynne i idrettsstyret og hvis det er en bred enighet der bør man tilsikte at det blir en bred enighet blant politikerne om at en OL-søknad er riktig. Jeg tror det er viktig at slike beslutninger er skikkelig forankret både internt i idrettsorganisasjonen, på Stortinget og i folket.


7. Hva bør norske idrettspolitikere jobbe for internasjonalt i årene som kommer?


Fair Play.  Norge bør være krystallklare i sine holdninger både hva gjelder medisinsk og økonomisk doping. Jeg mener det må utarbeides en felles strategi slik at norske idrettspolitikere snakker med én stemme utad. Vi må også bruke vår internasjonale innflytelse til å velge internasjonale idrettsledere som har noenlunde samme verdigrunnlag som Norge.


8. Hvilke tanker gjør du deg om åpenhetsdebatten i norsk idrett de siste årene?


Den har vært helt nødvendig. Idretten er basert på tillit. Tillit til at man forvalter økonomiske midler riktig, tillit til at man fatter beslutninger på gode grunnlag. Debatten har medført en skjerpet og mer bevisst holdning på alle nivå i idretten.


9. Hvilke utfordringer  ser du i internasjonalt antidopingarbeid i dag?


Det er utfordringer på mange hold.  Finansieringen av WADA og eierforhold, forbedring av dopingreglement både med hensyn til testing, kontroller, prosesser og straffeutmålinger. Doping er et  uopprettelig svik mot rene utøvere, og sanksjonene må reflektere dette faktum.


10. Hvordan skal norsk toppidrett bli enda bedre enn hva tilfellet er i dag?


Olympiatoppen er, slik jeg ser det, et meget kompetent organ som det må satses videre på. Vi må legge forholdene til rette for å gjøre de beste bedre, samtidig som vi gir unge utøvere med ambisjoner muligheter til en toppidrettskarriere. Og det hele starter med at vi har god bredde i bunnen av «utøverpyramiden».