Anbefaler kjøp hos Øksnes Vekst

Øksnes kommune konkluderer med at å tilrettelegge for dagsenterplasser og -aktiviteter for personer med spesielle behov i egen regi, ikke blir billigere enn å kjøpe tjenesten av Øksnes Vekst.

Øksnes Vekst sitt aktivitetssenter på Myre.  Foto: Øksnes Veksts hjemmeside

Øksnes

I saksutredning til formannskapet til uken, heter det at dersom kommunen skal drive dagsentertilbud må de ha lokaliteter og aktiviteter tilpasset funksjonsnivået til hver enkelt bruker.

Det påregnes lokaliteter på 300m2 og husleie kr. 400.000,- pr. år. Det må videre kjøpes inn utstyr og påregnes ekstra tilrettelegging av aktiviteter ut fra den enkeltes behov.

Innkjøp av buss for frakting til aktiviteter må påregnes, og innkjøp av møbler og utstyr like så. Ansettelse av daglig leder for drift av dagtilbudet må også på plass, heter det i saksutredningen.

– Med andre ord vil et dagsentertilbud i regi av Øksnes kommune, ikke bli noe rimeligere kostnadsmessig enn det tilbudet vi i dag kjøper fra Øksnes Vekst AS, konkluderes det med fra kommunalsjef helse og omsorg, Elin Wilsgård.

17 dagsenterplasser

I konkurransegrunnlaget heter det at leveransens omfang er å forplikte seg til å gi et strukturert opplegg til brukere av 17 dagsenterplasser.

Hver dag defineres til 4 dager pr. uke der arbeids/oppholdstiden er på ca. 20 timer pr uke. Det gis mulighet for at flere brukere kan dele en plass så lenge man ikke overstiger totalt antall plasser.

Konkurransegrunnlaget ble sendt ut til tre tilbydere: Vesterålsprodukter, Arbeidslivssenteret og Øksnes Vekst, der kun sistnevnte innen tidsfristen leverte tilbud.

Over budsjett

Øksnes kommune opplyser at de i dag har et budsjett for kjøp av slike tjenester på kr. 651.700, og har nå mottatt tilbud på kr. 975.000.

– Det vil si en underbudsjettering på kr. 326.700,-, som vil bli forsøkt dekt inn gjennom en budsjettregulering innenfor egne rammer. Dersom foreslåtte omprioritering innenfor egne rammer ikke lar seg gjennomføre, vil det bli forelagt en politisk sak gjeldende tilleggsbevilgning etter 2.tertial, opplyses det.

Svært gode rammer

Som en konklusjon i saksutredningen heter det at Øksnes kommune opplever at Øksnes Vekst AS gir svært gode rammer, kontinuitet, trygghet og hverdagslige aktiviteter for denne brukergruppen.

– De tilbyr ulike aktiviteter og arbeidsoppgaver på ulike arenaer etter brukers utviklingsbehov. De har mange sosiale samlingspunkter og de tilrettelegger for trening og Musida (musikkgruppe), fastslår kommunalsjef Wilsgård.

God kompetanse

Det understrekes likevel at dersom Øksnes kommune, på nåværende tidspunkt, skulle tilby samme tjeneste vil det rent kostnadsmessig ikke bli noen besparelser.

– Øksnes Vekst AS har god kompetanse på denne type drift og har svært dyktige medarbeidere som arbeider på en slik måte at vi kan begrense omfanget av følgepersonell til det det er i dag.

Det anbefales avslutningsvis at Øksnes kommune inngår avtale med Øksnes Vekst om kjøp av dagsenterplasser i tre år, med rett til opsjon for ytterligere 1+1 år.