Administrasjonen i Øksnes:

– Vanskelig med skolemat på Myre skole

Det vurderes som vanskelig å få til en skolematordning for alle elevene ved Myre skole. Dette sett ut i fra lokaler og økonomi.

Kantine ved Myre skole fra arrangement under Vesterålen skreifestival.  Foto: Tommy Hansen

Øksnes

Politikerne i Øksnes har bedt om en vurdering av hvorvidt det kan la seg gjøre å få til en ordning med et forenklet mattilbud for alle elever i Øksnes-skolen.


Ønsker skolemat for alle i Øksnes

Det skal utredes en sak i Øksnes som tilsier at det ønskes skolemat for alle barn i Øksnes-skolen.


Administrasjonen har derfor i samarbeid med fagansvarlig kjøkken på kommunens helseinstitusjoner faglig vurdert et forenklet tilbud for alle elever i barneskolen - cirka 300 elever.

Matkasser med brødmat

– En løsning ville kunne være å produsere matordningen på ett av kommunens godkjente kjøkken, av vårt fagpersonell, og så levere matkasser med brødmat og pålegg til hver klasse, slik at maten kunne spises i det enkelte klasserom. Dette ville kreve 14 matkasser (med mat til 15-20 elever per kasse) til Myre og 5 til Alsvåg og kreve tilberedning og utkjøring hver dag, redegjør pedagogisk konsulent Lill Sørensen i saksutredning til hovedutvalg skoles politiske behandling til uken.

Økt stillingsressurs

Sørensen presiserer at i tillegg til utgifter til mat ville det være behov for stillingsressurs på ca. 50 prosent til innkjøp, pakking og utkjøring.

Hverken Myreheimen eller Alsvågheimen har kapasitet til en så betydelig økning i arbeidsmengde med dagens bemanning, og det vurderes også at det ikke er tilgjengelig lagerkapasitet og pakkelokaler til så store mengder mat.

– Avdelingen har heller ingen ledige biler som kan disponeres hver dag, og det ville derfor være behov for egnet bil, godkjent til formålet, fastslår hun.

Etablerte ordninger

Det er også sett på etablerte skolemat-ordninger slik som frukt til elevene gjennom skolefrukt.no og, med en kostnad på opp til 200.000 kroner, samt alternativet til TINE Skolelyst som kan levere en havregrøt med jordbærsaus eller en smoothie med frukt og grønnsaker. Den siste ordningen vil ha en årlig kostnad for Øksnes kommune på over 700.000 kroner.

I dag har Myre og Alsvåg skole en ordning med egenbetaling og frivillig deltakelse, for Myre skole kun for ungdomstrinnet, og administrasjonen anbefaler at disse ordningene videreføres som i dag.