– Vindkraft må ha lokal forankring

Kommunenes Sentralforbund mener at vindkraftprosjekt må forankres lokalt.
Øksnes

Norges Vassdrags- og Energidirektorat har laget et forslag til hvor det bør satses på vindkraft. Dette har vært et forsøk på å lage nasjonale retningslinjer.

13 områder er egnet, mener NVE. Ingen ligger i Vesterålen.

–Regionale planer har i liten grad gitt føringer for behandling av vindkraftsaker. Det gjelder også NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land. Kommunesektoren må fremover involveres på en helt annen måte enn i dag, sier Gunn Marit Helgesen. Hun er styreleder i KS.

– Avveiinger som gjelder om og eventuelt hvor vindkraftutbygginger skal gjennomføres, innebærer alltid skjønn. Slike vurderinger må være gjenstand for politisk behandling – ikke minst lokalt. NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land kan derfor ikke være styrende for hvor vindkraftanlegg skal bygges og ikke, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Riksrevisjonen (2013) og Ekspertutvalget for overføring av oppgaver til regionalt folkevalgt nivå (2018) har tidligere konstatert at få konsesjoner til vindkraftprosjekt følger anbefalinger i regionale planer for vindkraft. Da NVEs arbeid med nasjonal ramme ble satt i gang, fant KS det nødvendig å få en egen utredning om vindkraft sett fra kommunesektorens perspektiv. Rapporten fra arbeidet viser at kun seks fylkeskommuner har laget regionale vindkraftplaner, og at disse planene i liten grad er fulgt opp i NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land.

KS mener det er en økende misnøye med manglende regional og kommunal medvirkning i vindkraftsaker. Gunn-Marit Helgesen mener vi nå må se grunnleggende på hele systemet for tildeling av vindkraftkonsesjoner.

– Energiloven, konsesjonsprosessen, utbyggingsplanleggingen og forslaget til nasjonal ramme for vindkraft på land gir ikke grunnlag for et godt system for å ivareta lokalbefolkning og kommunesektorens behov i vindkraftsaker. Lovverket må endres slik at kommuner og fylkeskommuner får en sentral rolle i saksbehandlingen. Hensyn knyttet til demokrati, helhetlig planlegging og fornuftig naturressursforvaltning krever at vi utvikler et nytt og bedre system for behandling av vindkraftsaker. Kommunene må kunne si ja eller nei til aktuelle prosjekter, sier Gunn-Marit Helgesen.