Øksnes Venstres økonomiplan:

Vil fjerne eiendomsskatten i sin helhet i 2021

– Det er stort behov for å øke inntektene i økonomiplanperioden samt benytte de inntektsmulighetene kommunen har for å utvikle tjenestetilbud og samfunnsstruktur uten bruk av den usosiale eiendomsskatten.

Jørn Martinussen Øksnes Venstre.  Foto: Tommy Hansen

Øksnes

Det sier Jørn Martinussen i Øksnes Venstre i ei pressemelding.

Partiet har i forkant av budsjettmøtet i kommunen laget sitt forslag for budsjett for perioden 2020-2024.


Forslaget i sin helhet

Økonomiplan 2020-2023. Eiendomsskatten fjernes i sin helhet i 2021.

Det er stort behov for å øke inntektene i økonomiplanperioden samt benytte de inntektsmulighetene kommunen har for å utvikle tjenestetilbud og samfunnsstruktur uten bruk av den usosiale eiendomsskatten.

Jørn Martinussen - Øksnes Venstre

1. Økte inntekter og reduserte kostnader

Eiendomsskatten på privatboliger, fritidseiendommer og næringseiendommer fjernes i 2021 ved både å øke inntektene, og ved noen økonomiske besparelser:

1.1. Gunstig finansiering

Øksnes Venstre vil benytte en prisgunstig finansieringsordning som mange kommuner og fylkeskommuner benytter.

Øksnes kommune kan spare ca. kr.500.000/år pr. kr.100 mill. i lån ved å gå inn i sertifikat- og obligasjonsmarkedet. Det er flere kommuner som finansierer seg på denne måten.

1.2. Utdelinger fra havbruksfondet

Havbruksfondet fordeler 80 % av inntektene fra salg av havbrukstillatelser til havbrukskommuner og fylkeskommuner basert på klarert lokalitetsbiomasse i den enkelte kommune. Jo høyere andel av lokalitetskapasiteten Øksnes står registrert med, dess større andel av midlene som skal fordeles vil tilfalle Øksnes kommune.

Parti etter parti sier nei til grunnrenteskatt på oppdrett, og det er derfor god grunn til å anta at nåværende ordning med utbetalinger fra havbruksfondet blir videreført med noen justeringer.

I påvente av en endelig avklaring i Stortinget foreslår Øksnes Venstre at eiendomsskatten først fjernes i sin helhet i 2021.

1.3. Utbytte fra Øksnes Havnevesen KF

Stortinget vedtok i juni ny havne- og farvannslov som åpner for utdeling av utbytte fra Øksnes havnevesen. Øksnes kommune kan bruke utbyttet på andre kommunale oppgaver og tjenesteproduksjon til beste for innbyggerne.

1.4. Interkommunalt samarbeid om kommunale oppgaver

Øksnes har i for liten utstrekning samarbeidet med andre kommuner for å få til besparelser.
Interkommunalt samarbeid har vist seg å være fordelaktig for mange kommuner – både når det gjelder økonomi og kvaliteten på tjenestene.

Interkommunalt samarbeid bidrar til økonomiske besparelser ved at det oppnås stordriftsfordeler som igjen gir rimelige og bedre tjenester på grunn av spesialisering og investering i felles anlegg og utstyr.

2. Reversering av kuttforslag

Ved siden av å fjerne eiendomsskatten, vil Øksnes Venstre reversere noen kutt i rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan – kutt som på sikt vil fordyre den kommunale driften, ramme barn og unge, og som er lite tjenlig.

2.1. Forebygging og tidlig innsats

Rådmannen foreslår oppsigelse av fysioterapihjemler og reduksjon i hjemmebaserte tjenester. Fjernes disse tilbudene vil det resultere i at eldre og uføre ender opp på et høyere trinn i omsorgs-trappen, der tjenestene er vesentlig dyrere å drifte.

Øksnes Venstre vil hverken si opp fysioterapihjemlene eller redusere de hjemmebaserte tjenestene.

2.2. Beholde 50% stilling i sosialtjenesten

Reduseres sosialtjenesten med en 50% stilling blir resultatet fort høyere sosialhjelpforbruk.

2.3. Ettervern rus

Vi har så langt ikke funnet midler for å reverseres nedtrekket innen ettervern rus. Imidlertid er nedtrekket først foreslått i 2021. I den utstrekning utdeling fra havbruksfondet gir rom for det, videreføres tiltaket i 2021 og påfølgende år.

2.4. Søskenmoderasjon i SFO

Rådmannen foreslår å fjerne søskenmoderasjon i SFO siden tilbudet ikke er lovpålagt.

Det er grunn til å tro at fjerning av søskenmoderasjon vil gjøre at noen av økonomiske årsaker ikke får ta del i tilbudet. Øksnes Venstre vil gi alle mulighet til å forbedre språk og sosiale ferdigheter, og til å få hjelp med lekser.

Øksnes er i en situasjon der det er sterkt ønskelig med tilflytting av familier med barn. Fjerning av søskenmoderasjon er i så måte et lite egnet tiltak.

2.5. Ingen fellesferie i barnehagene

Fellesferie i barnehager er et lite egnet tiltak. Mange er avhengig av et tilbud også i juli mnd.

2.6. Sommervedlikehold på veiene

Det er ikke tilrådelig med reduksjon av sommervedlikehold på veiene. Reduseres vedlikeholdet, vil kostnadene bli desto større når forfallet er kommet så langt at veiene må totalrenoveres.

2.7. Vedlikehold gatelys

Ferdsel etter opplyste veier og gang- og sykkelstier gir trygghet for de som ferdes ute etter mørkets frambrudd. Det er også ut ifra et trafikksikkerhetshensyn viktig å ikke redusere denne posten ytterligere.

3. Øvrige budsjettforslag

3.1. Tiltak mot overdosedødsfall

Norge er blant de land med flest overdosedødsfall i Europa. Også i Øksnes har vi opplevd overdosedødsfall.
– Øksnes Venstre vil at det skal iverksettes tiltak mot dødelige overdoser i Øksnes.

3.2. Dyrevelferdsplan

Dyr er en viktig del av mangfoldet i samfunnet vårt. Dyr har en egenverdi og skal behandles med respekt.
– Øksnes Venstre vil at det skal utarbeides en egen dyrevelferdsplan for Øksnes.

3.3. Ladestasjon for elbiler

Økt satsing på elbiler vil gjøre kommunens drift mer miljøvennlig, bedre lokal luftkvalitet og redusere driftsutgifter knyttet til bilparken.
– Øksnes Venstre vil at det skal etableres ladestasjoner for elbil i samarbeid med Enova og aktuelle bedrifter.

3.4. Klarering av oppdrettslokaliteter

Det er strengt regulert hvilke områder det kan drives lakseoppdrett på, og lokaliteter er en betydelig knapphetsfaktor. Vekst baseres på miljøhensyn, og er miljøpåvirkningen akseptabel, noe den er i Øksnes, vil næringen kunne tilbys vekst.

Av midlene som kommer inn til havbruksfondet, fordeles 10% til kommuner som har tildelt ny kapasitet. Andelen av disse inntektene er begrenset oppad til kr.5 mill. for den enkelte kommune. Øksnes Venstre vil ha en utvidelse av lokalitetskapasitetene i Øksnes som gjør det mulig å realisere dette inntektspotensialet. Øksnes vil med dette også øke sin totale andel av lokalitets MTB, og få en større andel av den 60% -delen av havbruksfondet som går til eksisterende lokalitets MTB.

Det er derfor i både kommunenes og næringens interesse å klarere nye oppdrettslokaliteter for å kunne ta del i den veksten som kommer.
Øksnes Venstre vil at Øksnes kommune skal starte et systematisk arbeid med vurdering og klarering av nye oppdrettslokaliteter.

Kostnader ved gjennomføring av tiltakene i punktene 3.1 – 3.4 innarbeides i en senere budsjettregulering etter at rådmannen har utredet sakene.


De ønsker altså å fjerne eiendomsskatten på privatboliger, fritidseiendommer og næringseiendommer fra 2021 ved både å øke inntektene, og ved noen økonomiske besparelser.


Øksnespolitikere sier nei til skatteskjerpelse

Samarbeidspartiene i Øksnes vil ikke skjerpe eiendomsskatten.


Slik skal de finansiere dette:

1.1. Gunstig finansiering

Øksnes Venstre vil benytte en prisgunstig finansieringsordning som mange kommuner og fylkeskommuner benytter.

Øksnes kommune kan spare ca. kr.500.000/år pr. kr.100 mill. i lån ved å gå inn i sertifikat- og obligasjonsmarkedet. Det er flere kommuner som finansierer seg på denne måten.

1.2. Utdelinger fra havbruksfondet

Havbruksfondet fordeler 80 prosent av inntektene fra salg av havbrukstillatelser til havbrukskommuner og fylkeskommuner basert på klarert lokalitetsbiomasse i den enkelte kommune. Jo høyere andel av lokalitetskapasiteten Øksnes står registrert med, dess større andel av midlene som skal fordeles vil tilfalle Øksnes kommune.

Parti etter parti sier nei til grunnrenteskatt på oppdrett, og det er derfor god grunn til å anta at nåværende ordning med utbetalinger fra havbruksfondet blir videreført med noen justeringer.

I påvente av en endelig avklaring i Stortinget foreslår Øksnes Venstre at eiendomsskatten først fjernes i sin helhet i 2021.

1.3. Utbytte fra Øksnes Havnevesen KF

Stortinget vedtok i juni ny havne- og farvannslov som åpner for utdeling av utbytte fra Øksnes havnevesen. Øksnes kommune kan bruke utbyttet på andre kommunale oppgaver og tjenesteproduksjon til beste for innbyggerne.

1.4. Interkommunalt samarbeid om kommunale oppgaver

Øksnes har i for liten utstrekning samarbeidet med andre kommuner for å få til besparelser.

Interkommunalt samarbeid har vist seg å være fordelaktig for mange kommuner – både når det gjelder økonomi og kvaliteten på tjenestene.

Interkommunalt samarbeid bidrar til økonomiske besparelser ved at det oppnås stordriftsfordeler som igjen gir rimelige og bedre tjenester på grunn av spesialisering og investering i felles anlegg og utstyr.


Så mye koster det å bo i din kommune

En som bor på Sortland, betaler 90.000 kroner i året i bokostnader.


Vil reversere kuttforslag

Ved siden av å fjerne eiendomsskatten, vil Øksnes Venstre reversere noen kutt i rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan.

– Dette er kutt som på sikt vil fordyre den kommunale driften, ramme barn og unge, og som er lite tjenlig, mener Venstre og fortsetter:

– Rådmannen foreslår oppsigelse av fysioterapihjemler og reduksjon i hjemmebaserte tjenester. Fjernes disse tilbudene vil det resultere i at eldre og uføre ender opp på et høyere trinn i omsorgs-trappen, der tjenestene er vesentlig dyrere å drifte. Øksnes Venstre vil hverken si opp fysioterapihjemlene eller redusere de hjemmebaserte tjenestene.

De ønsker også å beholde 50 prosents-stilling i sosialtjenesten.

Reduseres sosialtjenesten med en 50 prosents stilling blir resultatet fort høyere sosialhjelpforbruk.

Partiet ønsker også å reversere nedtrekket innen ettervern rus.

Vi har så langt ikke funnet midler for å reverseres nedtrekket innen ettervern rus. Imidlertid er nedtrekket først foreslått i 2021. I den utstrekning utdeling fra havbruksfondet gir rom for det, videreføres tiltaket i 2021 og påfølgende år.

Rådmannen foreslår å fjerne søskenmoderasjon i SFO siden tilbudet ikke er lovpålagt. Dette ønsker Venstre å endre på.

– Det er grunn til å tro at fjerning av søskenmoderasjon vil gjøre at noen av økonomiske årsaker ikke får ta del i tilbudet. Øksnes Venstre vil gi alle mulighet til å forbedre språk og sosiale ferdigheter, og til å få hjelp med lekser. Øksnes er i en situasjon der det er sterkt ønskelig med tilflytting av familier med barn. Fjerning av søskenmoderasjon er i så måte et lite egnet tiltak.

I tillegg ønsker de å fjerne fellesferie i barnehagene.

Vil ha bedre vedlikehold

Partiet ønsker også å opprettholde sommervedlikeholdet på veiene i kommunen. De mener ved å redusere innsatsen nå, vil det føre til en verre situasjon og økte kostnader på sikt.

De ønsker også å opprettholde dagens nivå på gatelys.

Flere punkter

I tillegg har partiet fire punkter de ønsker å satse på:

Det ene er tiltak mot overdosedødsfall.

Norge er blant de land med flest overdosedødsfall i Europa. Også i Øksnes har vi opplevd overdosedødsfall. Øksnes Venstre vil at det skal iverksettes tiltak mot dødelige overdoser i Øksnes.

De vil også ha en egen dyrevelferdsplan.

Dyr er en viktig del av mangfoldet i samfunnet vårt. Dyr har en egenverdi og skal behandles med respekt. Øksnes Venstre vil at det skal utarbeides en egen dyrevelferdsplan for Øksnes.

I tillegg ønsker de en økt satsing på ladestasjoner for elbiler.

– Øksnes Venstre vil at det skal etableres ladestasjoner for elbil i samarbeid med Enova og aktuelle bedrifter.

Klarering av oppdrettslokaliteter

Partiet sier videre at det er strengt regulert hvilke områder det kan drives lakseoppdrett på.

Og lokaliteter er en betydelig knapphetsfaktor. Vekst baseres på miljøhensyn, og er miljøpåvirkningen akseptabel, noe den er i Øksnes, vil næringen kunne tilbys vekst, skriver de i pressemeldingen og fortsetter:

Av midlene som kommer inn til havbruksfondet, fordeles 10 prosent til kommuner som har tildelt ny kapasitet. Andelen av disse inntektene er begrenset oppad til 5 millioner kroner for den enkelte kommune. Øksnes Venstre vil ha en utvidelse av lokalitetskapasitetene i Øksnes som gjør det mulig å realisere dette inntektspotensialet. Øksnes vil med dette også øke sin totale andel av lokalitets MTB, og få en større andel av den 60 prosents-delen av havbruksfondet som går til eksisterende lokalitets MTB.

Partiet mener det er derfor i både kommunenes og næringens interesse å klarere nye oppdrettslokaliteter for å kunne ta del i den veksten som kommer.
Øksnes Venstre vil at Øksnes kommune skal starte et systematisk arbeid med vurdering og klarering av nye oppdrettslokaliteter.

Partiet sier videre at kostnader ved gjennomføring av de fire siste punktene innarbeides i en senere budsjettregulering etter at rådmannen har utredet sakene.