Psykisk helse og rus i Øksnes:

– Store konsekvenser ved stillingskutt

Ansatte i avd. psykisk helse og rus i Øksnes redegjør for konsekvenser ved å kutte 50 % stilling hos avdelingen. Større arbeidsbelastning og økt saksbehandlingstid er bare noe som dras fram.

De som sliter med psylisk helse eller rus vil få et dårligere tilbud om kuttforslaget gjennomføres, mener ansatte i tjenesten i Øksnes.   Foto: NTB Scanpix

Øksnes

Det er Marte Stranda, plasstillitsvalgt i norsk sykepleierforbund ved avdeling for Psykisk helse og rustjenesten i Øksnes kommune som har forfattet brevet som er adressert til medlemmer av formannskapet samt rådmannen.

Stranda innleder med å påpeke at de ansatte av ulike grunner har over tid jobbet mindre enn 4 stillinger i 100 %, som allerede har medført til en overbelastning på ansatte, begynnende ventelister og for mange brukere per ansatt.

– Om det velges å kutte 50 % stilling vil det medføre en ytterligere belastning på oss ansatte, som igjen vil gå ut over vår deltakelse til å kunne delta i tverrfaglig samarbeidsmøter, forebyggende arbeid, være et lavterskeltilbud, som til slutt vil bidra til økt saksbehandlingstid og redusert kvalitet på de tjenester vi tilbyr, påpeker hun innledningsvis.

I perioden 2016 – 2017 så de en økning på 80 % i forhold til nye søknader om tjeneste innen psykisk helse og rus, i tillegg til at enheten de siste årene har fått kjenne på belastningen omorganisering spesialisthelsetjenesten har medført.

– Endringene her har ført til større behov for bistand hos den kommunale psykiske helsetjenesten, og vi har fått informasjon fra hovedhenviser (Øksnes legekontor) om at vi kan forvente videre økning av henvisninger fremover, viser Stranda til i henvendelsen og lister opp arbeidsoppgavene til enheten per i dag:

· Støttesamtaler

· Samtaleterapi

· Koordinator for IP/ansvarsgrupper

· Familie og nettverksarbeid

· Deltar i aktiv ungdom

· Kjører kurs i mestring av depresjon KID for voksne

· Kjører mestringskurs for ungdom DU

· Er på skarven

· Tilbyr turguppe

· Deltar i VIP på VGS Deltar på STØ møter

· Deltar på FOTBU møter

· Deltar på BUP møter

· Tilbyr veiledning til andre avdelinger i kommunen

· Samarbeider med andre tjenester i kommunen/statlig, samt med spesialisthelsetjenesten

· Medlemmer og leder i det psykososiale kriseteam

– Vi er en tjeneste som hovedsakelig treffer mennesker i arbeidsaktiv alder (mellom 18 – 65 år). Gjennom vårt arbeid i tjenesten er vi med på å forebygge sykefravær, hjelpe mennesker å holde seg i aktivitet/ komme seg raskere tilbake i arbeid/aktivitet. Vi tenker at med dette er vi med på å redusere sykefravær og øke brukers arbeidsevne. Vi jobber også med ungdom under 18 år. Der fokus og mål er å forebygge frafall fra skole, redusere psykisk uhelse, øke kunnskapen og gi teknikker for å håndtere vanskelige tanker og følelser. Vi er også med på å bidra til tilbud om fysisk aktivitet til ungdom. Vi har et særlig fokus innenfor begge målgruppene for å styrke familie og nettverksrelasjoner. Dette er i henhold til nasjonale føringer, noe som er ressurskrevende for oss ansatte, utdyper Stranda.

I tillegg til kommunens vedtak på hva de ansatte i psykisk helse skal jobbe med, kommer det også føringer fra helsedirektoratet, viser Stranda til.

– Henviser her til opptrappingsplanen for rus, samt vedtakene om pakkeforløp innen psykisk helse som settes i gang fra 01.01.2019. I forbindelse med pakkeforløpene forventes det også et tettere samarbeid mellom kommune og sykehus. Disse føringene skal oppfordre til å styrke tjenesten innen psykisk helse og rus, og ved å kutte enn halv stilling her vil det medføre en svekkelse av brukers tilbud og rettigheter. Som vil medfører større belastning på den kommunale tjenesten. Vi ønsker at folk i Øksnes skal få et godt tilbud her de bor, avrunder Marte Stranda, plasstillitsvalgt i norsk sykepleierforbund ved: Psykisk helse og rustjenesten, Øksnes kommune.