Utfordrende å drifte Øksnes Maritime Leirskole

Fra august i år foreslås det å legge Øksnes Maritime Leirskole inn som del av Myre skoles virksomhet.

Øksnes Maritime Leirskole. 

Øksnes

Leirskoledriften på Øksnes har en lang og stolt tradisjon, men har stor sett vært marginalt og utfordrende i forhold til økonomi og organisering.

Øksnes Maritime Leirskole har som en prøveordning i 2019 blitt driftet av øksnesskolen i regi av Alsvåg skole. Dette med bakgrunn i at Øksnes Leirsted AS vinteren 2019 ba «Skolekontoret» om assistanse på å skaffe pedagogisk personell for gjennomføring av det pedagogiske tilbudet.

Øksnes Leirsted AS utviklet i 2019 et forprosjekt som gir grobunn for positiv utvikling av forretningsdriften utover leirskoledrift. Det er nå igangsatt renovering av kjøkkenet på prestegården og det planlegges snarlig oppussing av sanitæranlegget.

Øksnes kommune har med basis i vedtak i kommunestyret garantert for et lån på 1.5 millioner som finansiering av de nødvendige investeringene.

Det er det siste året kommet en vesentlig endring i rammebetingelsene for leirskoledrift. Dette fordi staten fra og med 2019 har gått inn og lovfestet skolebarns rett til leirskoleopphold en gang i skoleløpet.

Til uken skal Øksnes formannskap behandle sak om framtidig organisering av leirskoledriften på Øksnes. I saksframlegget heter det blant annet at det er vesentlig for framtidig drift med god kvalitet, at man utvikler en robust og framtidsrettet organisering av leirskoledriften på Øksnes.

– Myre skole vil kunne drifte eksisterende driftsmodell på en god og kostnadseffektiv måte. Myre skole dokumenterer gjennom innspillprosessen ny giv og entusiasme for å utvikle leirskoletilbudet i takt med Fagfornyelsen og utvikling av en aktiviserende, mangfoldig læringsarena, påpeker kommunalsjef skole Jarle Ragnar Meløy i saksutredningen.

Videre påpekes det at framtiden for leirskoledriften vil også kreve utvikling. Dette er ikke realistisk å dekke det inn på kort sikt via økte driftsinntekter. En må derfor påregne å bruke økonomiske ressurser på utviklingsarbeid.

Det er allerede startet arbeid med å skaffe eksterne prosjektmidler.