Kommunalsjefen med mulige kutt for Sortland:

Kan kutte i rus og psykiatri, bemanning og øke SFO-prisen

Tirsdag gikk kommunalsjefene i Sortland gjennom mulige tiltak for å kutte i budsjettet innenfor sine driftsområder. Basert blant annet på disse innspillene skal kommunen vedta et nytt budsjett i desember.

Sortland  Foto: Marius Birkeland

Sortland

Sortlands kommunalsjefer orienterte onsdag om situasjonen hos dem og kom samtidig med forslag til hvor det kan kuttes i dagens drift for å spare penger.

Sortland styrer mot underskudd, basert på tertialrapporten lagt fram onsdag, og før fjorårets budsjettbehandling sa kommunalsjef for økonomi Johnny Kvale at Sortland med dagens drift styrer mot Robek om få år.


Fortsatt underskudd på Sortland-budsjettet

Etter andre tertial har Sortland et underskudd på 5,7 millioner. Nesten to av dem er pengene politikerne har bevilget til kunstgress.

 

Derfor må det kuttes. Rådmann Randi Gregersen var helt ærlig på at det på noen områder kan gå utover tjenestekvaliteten:

– Det er ikke et mål å redusere kvaliteten, men vi må ned på drift. Da må vi lage forslag til tiltak der det er mulig. Det er nesten umulig å komme med tiltak uten at kvaliteten reduseres. Så det er mulig det vil skje, selv om det ikke er noen automatikk i det, sa hun på spørsmål fra en av deltakerne på økonomiseminaret om hvorvidt det var et mål å komme ned på samme nivå som andre kommuner som bruker mindre penger på tjenestene.

Dermed skulle kommunalsjefene komme med mulige tiltak til kutt i deres avdeling. Det var viktig for rådmannen å understreke at dette ikke er konkrete forslag til kutt, men rett og slett en oppsummering av muligheter for kutt. Disse ble lagt fram på kommunestyrets økonomiseminar onsdag.

Gratis hall og Kunstnerhuset

To av tiltakene som foreslås, er å kutte ut tilbudet om gratis hall i Blåbyhallen. Dette har vært diskutert tidligere, og det ble en stor debatt om det i fjorårets budsjettbehandling. Til slutt ble tiltaket gratis hall tatt inn igjen for budsjettet i 2018, men ikke i økonomiplanen for 2019-2021. Dermed er tiltaket i praksis tatt ut av neste års budsjett, ifølge økonomisjef Johnny Kvalø.

En annen stor debatt i år har handla om finansiering av Kunstnerhuset. Kommunestyret snudde og bestemte seg for å bevare Kunstnerhuset i kommunal eie i april i år, i stedet for å selge det. Samtidig vedtok man at driften skulle legges under Kulturfabrikkens budsjett. Kulturfabrikkens sjef Tone Toften sa onsdag at dette vedtaket kun gjaldt for 2018, og Kulturfabrikken har dermed ikke lagt inn drift av Kunstnerhuset i sitt budsjett neste år. Hva det betyr for videre drift av Kunstnerhuset, er per nå usikkert.


Så mye tjener ordførerne i Vesterålen

De siste årene har det vært en kraftig vekst i lønnen til ordførerne her til lands. En undersøkelse gjort av Nettavisenm, viser at flere ordførere har millioninntekt, men hva tjener ordførerne i Vesterålen?

 

Toften kom også med en rekke mulige tiltak til kutt, blant annet å kutte Dagskift og Barnas fabrikk, innskrenking av åpningstidene på blant annet bilioteket og kafeen, samt fjerning av tilskudd til blant annet nærmiljøanlegg og samfunnshus. I tillegg er et mulig tiltak å øke semesteravgiften til kulturskolen.

Toften understrekte i sitt innlegg at Kulturfabrikken i sitt budsjett har basert seg på fjorårets budsjett. Kulturfabrikken går med overskudd, og står derfor neppe øverst på lista over enheter som pålegges kutt.

Dyrere SFO og kutt i voksenopplæring

For området oppvekst og sosial ble det skissert opp tiltak på alle felter. Blant annet kutt av materiell og utstyr, med en innsparing på opp mot 1,5 millioner årlig. I tillegg kutt i lønnsmidler til assistenter. Her ble det trukket fram at dette vil senke voksentettheten i skolen. Begrunnelsen for begge disse tiltakene er at Sortland her ligger over sammenlignbare kommuner i pengebruk.

Det ble også foreslått kutt i voksenopplæringa, totalt en halv million innsparing i året. Argumentene for dette er blant annet at det ser ut til å bli en reduksjon i antallet flyktninger som kommer til Sortland og en nedgang i familiegjenforening. Innvandrere er den primære gruppa brukere av voksenopplæringa. Samtidig trakk kommunalsjef Erik Strand fram færre ansatte og mindre mulighet for individuell oppfølging som ulempe.


Sjekker alle kommunale bygg etter legionellasmitte

– Temperaturen i hele vannanlegget har vært for lav, sa kommunalsjef helse omsorg i Sortland kommune, Sture Jacobsen, i forbindelse med en orientering under onsdagens kommunestyremøte angående legionellasaken.

 

Tiltakene som nok vil interessere mest, handler om kommunens utdannings- og oppvekstilbud. Strand kom med to alternativer for kutt i SFO:

Alternativ én: 20 barn per voksen. Pris: 1400 kr. for liten plass, 2500 kr. fullplass. 650.000 innsparing gjennom redusert bemanning 2019, 1,6 millioner innsparing for redusert bemanning 2020-2022.

Alternativ to: 25 barn per voksen. Pris: 1600 for liten plass, 3000 kroner for fullplass. 940.000 kroner innsparing gjennom redusert bemanning 2019, 2,25 millioner innsparing for redusert bemanning 2020-2022. Begrunnelsen for tiltakene er at bemanninga i dag er høy, mens foreldrebetalinga er lav sammenligna med mange andre kommuner.

Samtidig sa Strand at kommunen burde vurdere redusert betaling for vanskeligstilte, noe som i så fall påvirker tallene.

Barnehage, NAV og barnevern

På barnehagefronten foreslo Strand ingen konkrete mulige kuttiltak, men med bygging av ny kommunal barnehage i sentrum vil barnehagestruktruen endres, og det vil bety mulig nedleggelse av noen av dagens barnehager. Ny barnehage kan også bety mer effektiv drift. Siden tilskuddet til private barnehager styres av hvor mye de offentlige barnehagene får per barn, betyr innsparinger i kommunale barnehager også kutt i dette tilskuddet.


– Det er et viktig arbeid og det er gledelig at denne satsinga kommer

Roar Wessel-Olsen og Ann-Rita Mårstad er fornøyd med regjeringens satsing når det gjelder rus, psykisk helse og antimobbearbeid.

 

Strand kom også med flere forslag til effektivisering i NAV, blant annet ønsker han å samkjøre mer internt i etaten.

Han sa onsdag at kommunen opplever en økning i sosialhjelp til flyktninger som ikke kommer seg ut i skole og jobb. Likevel jobber ikke NAV Flyktning og NAV Sosialhjelp sammen, og der kan mye samkjøres, innkjøp kan gjøres sammen osv. Samtidig trenger også NAV mer penger til blant annet rådgivning for unge som sliter med gjeld, det må opprettes flere praksiplasser med mer.

For barnevernets del, har det vært en nedgang i tiltak både i og utenfor hjemmet. Dette er positivt og gir i seg selv innsparinger, ifølge Strand.

Kutt i rus og overliggere

For kommunalenhet Helses del er situasjonen utfordrende, ettersom mange av oppgavene er lovpålagt og demografien endrer seg sånn at stadig større andel er eldre, og det utløser også økt pleiebehov.

Kommunalsjef Sture Jacobsen trakk blant annet fram å kutte kjøp i private instiutsjonstjenester, å implementere velferdsteknologi som kan effektivisere driften og å kutte i budsjettet til overliggere på sykehuset som en mulighet.

Han trakk også fram muligheten for å fjerne enhetsledernivået, det er i dag fire enhetsledere, og erstatte dem med to rådgivere direkte hos ham. Av andre stillingskutt trakk han fram mulighet for kutt i rustjenesten.


Eidsfjord sjøfarm:

Gir 150.000 til nytt kunstgress i Blåbyhallen

Fredag annonserte Eidsfjord sjøfarm at de gir 150.000 kroner til arbeidet med nytt dekke i Blåbyhallen.

 

Tall fra den kommunale økonomiinnmeldingstjenesten KOSTRA viser at Sortland bruker mer penger på dette feltet og har bedre kapasitet enn mange sammenlignbare kommuner. Derfor er det mulig å kutte, men dette vil da redusere tilbudet, ifølge Jacobsen. Her er det dog en utfordring at det er en del brukere med lovpålagt rett itl behandling gjennom enkeltvedtak, slik at et slikt kutt er vanskelig å gjennomføre på stående fot.

Samtidig trakk Jacobsen også fram noen utgifter som vil komme. Bygginga av Håløygtunet, ansatte til barnehuset, kommunens rekrutteringstilak for sykepleiere og ikke minst reduserte inntekter - blant annet i form av at siden det kommer færre mindreårige flyktninger, mister kommunen tilskuddet for denne gruppa, som har subsidiert andre deler av budsjettet.

Jacobsen mener også at dagtilbudet for demente bør holde åpent i ferien, at tilskuddet til helsestasjonen bør økes og at vaksinering av russen bør opprettholdes. Alt dette koster penger. På toppen av dette kommer også at på grunn av ny forskrift og krav til legevakt må Sortland øke sitt bidrag til legevakta med 750.000 kroner årlig.

Håpløs situasjon

Etter disse presentasjonene skulle politikerne selv diskutere i grupper mulige tiltak.

Høyre etterlyste enda mer offensive kutt og endring av tankegang, for eksempel muligheten for å tenke annerledes i helsevesenet: er det mulig med omsorgsboliger i stedet for sykehjem, og lignende.

– Vi savner å tenke nytt i stedet for å bare kutte i småsummer fra det vi har i dag, sa Marthe Hov Jacobsen. Hennes partikollega Johnny Karlsen påpekte at tiltakene som var skissert opp ikke var nok til å dekke inn de 12-15 millionene som må kuttes for at budsjettet skal gå i balanse.


Kommuneøkonomiekspert skal hjelpe Sortland å tenke nytt:

– Sortland har ikke kuttet noenting, men alle tror de har gjort det

Direktør Roger Veinan i Bedriftskompetanse har i månedsvis jobba tett med kommunen og analysert forbruk, økonomi og budsjettarbeid. Han mener måten man jobber med budsjettene på gir inntrykk av kutt, mens man egentlig bruker mer og mer penger.

 

Senterpartiets Karl Erling Nordlund satte ord på det mange av politikerneog administrasjonsmedlemmene så ut til å tenke:

– Vi merker vi er litt usikre på hvor reelle muligheter vi har for å velge hvilke tiltak som bør gjøres, når kuttbehovet er så stort. Man får inntrykk av alt dette må gjennomføres, sier han.

Rådmannen erkjente i sitt avsluttende innlegg at man ikke er kommet i mål med å finne nok mulige kuttiltak. Hun skal komme med sitt forslag til budsjett i november.