Rådmannens budsjettforslag Sortland:

Kutter til utbedring av vei, rusomsorg og lærerlønn - øker SFO-prisen

Det legges opp til kraftige kutt i flere sektorer i sortlandsbudsjettet for 2019 og økonomiplanen for årene framover. Blant annet kuttes det flere millioner i lønnsmidler til skolene. Det kuttes også blant annet i rusomsorg og veivedlikehold, samtidig økes prisene for blant annet SFO.

Kommunestyremøte 15. november 2018.  Foto: Jenny Dahl Bakken

Sortland

Rådmannens forslag for sortlandsbudsjettet 2019 legges torsdag ettermiddag fram for kommunestyret. Kommunestyret skal gjøre vedtak i budsjettet i sitt møte i desember, men først legges altså rådmannens forslag fram.

Det er hva rådmannen omtaler som et smalt og marginalt budsjett - og befolkninga vil merke reduksjon i tjenestene, advarer rådmannen. Det legges opp til kutt på flere områder.


Ny rapport om langtidseffekt

Forsker: kommunene tjener lite på vindkraft

Ny forskning fra økonomer ved blandet annet handelshøgskolen i Bergen viser at det økonomisk er lite å hente i vindkraftutbygging for kommunene.


Den avdelinga med færrest kutt, er Teknisk etat. Denne avdelinga skal gjøre store investeringer, dessuten kommer flere tiltak til neste år, blant annet skal den nye brannstasjonen åpnes.  De eneste kuttene det legges opp til i teknisk avdeling er på totalt én million - en halv million i kutt til veivedlikehold og en halv million i kutt til utbedring av mangler på gatebelysning.

Kutt i lønnsmidler i skolen

For avdelinga Oppvekst og sosial legges det opp til flere millioner i kutt i 2019.

Det kanskje aller mest omfattende kuttet er i lønnsmidler til skolene. Det legges opp til å kutte 2,265 millioner kroner i lønnsmidlene neste høst. Fram til 2022 legges det opp til å kutte nesten 4,8 millioner kroner.


Kommunalsjefen med mulige kutt for Sortland:

Kan kutte i rus og psykiatri, bemanning og øke SFO-prisen

Tirsdag gikk kommunalsjefene i Sortland gjennom mulige tiltak for å kutte i budsjettet innenfor sine driftsområder. Basert blant annet på disse innspillene skal kommunen vedta et nytt budsjett i desember.

 

Totalt utgjør det 7-9 årsverk i skolen. Det vil spesielt ramme de tre store skolene, og utfordrer særskilt spesialundervisninga, ifølge budsjettpresentasjonen.

En konsekvens kan være at ansatte må sies opp. Det legges også opp til kutt i lønnsmidler til voksenopplæringa og kutt i midlene til utstyr til skolen.


Øker SFO-prisen

Noe som vil påvirke sortlandsbeboere i hverdagen, er at rådmannen i sitt budsjettforslag har sett seg nødt til å øke SFO-prisen. Denne er foreslått økt til 1600 kroner for såkalt halv plass, og 3000 kroner for hel plass.

Det betyr en økning på 400 kroner i måneden for halv plass og 1000 kroner i måneden for hel plass. I alt kan det øke inntektene med 1,15 millioner til neste år, og 2,25 i perioden 2020-22, etter rådmannens beregninger. Det kan dog bli aktuelt med redusert betaling for vanskeligstilte, noe som minsker besparelsene ved å heve prisen.


Kommuneøkonomiekspert skal hjelpe Sortland å tenke nytt:

– Sortland har ikke kuttet noenting, men alle tror de har gjort det

Direktør Roger Veinan i Bedriftskompetanse har i månedsvis jobba tett med kommunen og analysert forbruk, økonomi og budsjettarbeid. Han mener måten man jobber med budsjettene på gir inntrykk av kutt, mens man egentlig bruker mer og mer penger.

 

I tillegg legges det opp til at voksentettheten økes til 25 barn per voksen - i praksis betyr det redusert bemanning på de to store SFO-ene. Man regner med å spare 940.000 neste år pga. redusert bemanning, og 2,25 i årene 2020-2022.

Det foreslås for øvrig innenfor sektoren å redusere kostnadene til for eksempel barnevern, men det skyldes et mindre behov, ifølge budsjettdokumentene. Av inntekter for kommunen legges det opp til økning i tilskudd til ressurskrevende flyktninger på to millioner kroner.

Samtidig er det i budsjettet lagt inn utbedring av uteområdene på blant annet Lamarka og Sigerfjord skoler.


Rådmannen stanset utbygging av Kystnæringssenteret:

Kjøpte bygget for 11 millioner - nå legges planene på is

Torsdag offentliggjorde helsesjefen på Sortland betydelige endringer i planene for Kystnæringssenteret. Arbeidet med helsehus og nytt legekontor er stanset etter uforutsette forhold ved bygget.

 

Kutt i rus, innleie og psykiatri

Det legges også opp til ganske omfattende kutt i helse- og omsorgssektoren i kommunen. To av de kanskje mest alvorlige er kutt i ett årsverk både i rus- og psykiatritjenesten. Det er regna med en innsparing på til sammen rundt 1,2 millioner for inndragning av ett årsverk i begge disse tjenestene.

Rådmannen mener dette er forsvarlig. Det begrunnes blant annet med at Sortland kommune har hatt en godt dimensjonert tjeneste med lav terskel for hjelp - med større kapasitet enn sammenlignbare kommuner, ut fra KOSTRA-tall. Resultatet vil bli redusert tilbud til brukerne, og helsesjef Sture Jacobsen trakk spesielt fram at det vil gå utover tilbudet til ungdom som faller utenfor skole og arbeid, og som sliter psykisk. Det fordi kommunen da må prioritere de brukerne som har lovfesta krav på hjelp, gjennom spesifikke diagnoser.

Helsesjef Sture Jacobsen i Sortland kommune taler for kommunestyret.  Foto: Jenny Dahl Bakken

Innenfor helse foreslås det også kutt i midler til blant annet overliggere på sykehuset og innleie. Sistnevnte kan spesielt gå utover tilbudet til særlig krevende pasienter og ved terminal pleie, altså pasienter i siste fase før døden. Ved reduksjon på ti prosent i innleiebudsjettene kan kommunen spare inn 1,15 millioner kroner. Rådmannen legger også opp til endringer i ledelsen på sektor Helse og omsorg, ved at de fire enhetslederne sies opp, mot at det ansettes to rådgivere direkte under kommunalsjefen. Dette kan man spare 1,9 millioner kroner på.

Et annet tiltak som kan få konsekvenser er kutt i bruk av private institusjonsplasser. Det kan utfordre tilbudet til enkeltpersoner, og kan dessuten føre til at kommunen selv må igangsette dyre tiltak.