Fikk avslag på søknad om nedsatt fartsgrense

I slutten av januar sendte Sortland kommune forespørsel til Statens vegvesen om det lot seg gjøre å sette ned fartsgrensen fra 80 km/t til 60 km/t på Rv 85 mellom Sigerfjordkrysett og Strand II. Nå har kommunen fått avslag på søknaden.
Sortland

I sitt svarbrev til kommunen, skriver vegvesenet at fartsgrensen på alle veger i Norge fastsettes ut fra fartsgrensekriterier, og presiserer at vegvesenet fastsatte nye kriterier sent i fjor høst.

«Den generelle fartsgrensen utenfor tettbygd strøk er 80 km/t og skiltene angir et forbud mot å overskride den fastsatte fartsgrensen. Innenfor fartsgrensen må man kunne forvente at fører av kjøretøy avpasser farten etter trafikkforholdene, står det blant annet å lese i brevet fra vegvesenet».


Vil redusere fartsgrensen mellom Sigerfjordkrysset og Strand II

Frem til det er bygd gang- og sykkelvei mellom Sigerfjordkrysset og Strand II, ønsker Sortland kommune å redusere fartsgrensen fra 80 til 60 kilometer i timen på denne strekningen.


– Ikke rett med 60 km/t

De skriver videre at fartsgrenser på 60 km/t, skal brukes på strekninger med mange avkjørsler til boliger og utpreget randebebyggelse, aktiviteter som forretninger eller skole.

«Vurderingen etter fartsgrensekriterier som gjelder i dag, tilsier at fartsgrense 60 km/t ikke vil være riktig på denne strekningen», står det å lese i avslaget.

– Må følge kriteriene

I brevet presiseres det at langs store deler av vegnettet i Norge, må myke trafikanter ferdes på en trafikkert vei i mangel av fysisk adskillelse, som for eksempel gang-/sykkelveg. I den forbindelse har vegfarende plikt til å vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen.

«For å få respekt for fartsgrensene, må vi følge kriteriene for fastsettelse av fartsgrenser. Vi vil av den grunn opprettholde fartsgrense 80 km/t på denne strekningen», konkluderer vegvesenet med i brevet, og understreker at vedtaket er en forskrift og derfor ikke kan påklages.

Ikke fornøyd

Ordfører i Sortland, Tove Mette Bjørkmo, er ikke fornøyd med svaret fra vegvesenet.

– Jeg synes det er svært uheldig at de ikke kan sette ned fartsgrense mens vi venter på gang- og sykkelveien. Det er mye trafikk i 80-sonen, og jeg hadde håpet på en annen avgjørelse. Det er veldig viktig å sette ned farten på denne strekningen, sier hun til VOL.

Selv om vegvesenet skriver at avgjørelsen ikke kan endres, har ordføreren likevel et håp om at de kan revurdere vedtaket.

– Jeg kommer til å henvende meg til vegvesenet og be dem om å revurdere avgjørelsen. Etter min mening er ikke avslaget vurdert etter skjønn, noe jeg håper at det kan bli, slår Tove Mette Bjørkmo fast.