Saken rundt Kjempenhøy-rundkjøringen får ingen ende:

Avviste krav fra Fjærvoll med naboer. Åpner for videre forhandlinger

Formannskapet vedtok i dag å avvise kravet om innløsning av eiendommene som blir berørt av den såkalt Kjempenhøy-rundkjøringa.

Kommuneadvokat Knut Erik M. Harjang.  Foto: Espen Mowinckel Pettersson

Sortland

Etter en lang debatt, kom man frem til at rådmannens innstilling med tillegspunkter fra Rødt gikk gjennom. Dermed ble vedtaket i korte trekk at kravene fra beboerne ble avvist, men at man går i forhandlinger.

Hele vedtaket ser du i faktaboksen under:


Her er vedtaket som gikk gjennom

Vedtaket ble dermed som følger:

Sortland kommune vedtar følgende i forbindelse med gjeldende reguleringsplan for rundkjøring i kryss Kjempenhøy/Vesterålsgata:

1. Krav om innløsning av gnr. 15 bnr. 619 etter pbl. § 15-2 tas ikke til følge.

2. Krav om innløsning av gnr. 15 bnr. 311 og 1886 etter pbl. § 15-2 tas ikke til følge.

3. Krav om erstatning fra eier av gnr. 15 bnr. 1847 etter pbl. § 15-3 tas ikke til følge.

Tilleggspunktene som også ble vedtatt:

FS 28/19 - 19/3623 - Krav om innløsning og erstatning - Reguleringsplan for rundkjøring i kryss Kjempenhøy/Vesterålsgata

Tillegg til innstillingen:

  1. Sortland kommune beklager til eiere av gnr. 15 bnr. 311 og 1886, Karin og Birger Fjærvoll, dersom det i forkant av FS sak 161/17 (oktober 2017) og i samme sak kunne oppfattes som at kjøp av eiendommen med overveiende sannsynlighet ville bli gjennomført.
  2. Formannskapet vil på bakgrunn av dette vurdere mulige andre forhandlingsløsninger uavhengig av bestemmelser i Plan- og bygningsloven for denne eiendommen.

Formannskapet ber rådmannen følge opp og rapportere tilbake til formannskapet

 

Heftig debatt

I forkant av debatten, forklarte kommuneadvokat Knut Erik M. Harjang at man i denne saken hadde bedt om ekstern juridisk hjelp fra advokat Ingjerd Meling. Denne advokaten har kommet frem til at de tre eierne av eiendommene som vil bli berørt av byggingen av den såkalte Kjempenhøy-rundkjøringa, ikke har krav på å få innløst boligene sine.


Dette er vurderingen til den eksterne advokaten

Det som i det siste har blitt vurdert er om de tre eierne av eiendommene som blir berørt av byggingen av rundkjøringen på Kjempenhøy har krav på at hele eiendommene deres innløses.

Rekve & Pleym ved advokat Ingjerd Meling ble hyret til å vurdere om vilkårene for innløsning og erstatning etter plan- og bygningslovens bestemmelser er oppfylt for de respektive krav som står beskrevet i sin helhet i faktaboksen over.

Når det gjelder eiendommen til Edna Solum opplyste kommunens advokat at kommunen ikke hadde krav på seg å innløse eiendommene.

«Det er etter dette vår vurdering at kravet til årsakssammenheng ikke er oppfylt, med den følge at grunneier ikke har krav på innløsning. Ettersom det er vår vurdering at vilkårene for innløsning av den del av eiendommen som er regulert til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur ikke er oppfylt, er det også vår vurdering at hun heller ikke har anledning til å utvide kravet til også å gjelde hennes bolig.», heter det fra Mehlum.

Når det kommer til ekteparet Fjærvoll sin eiendom, var svaret det samme der.

«Spørsmålet om Fjærvoll har krav på innløsning beror på om ekspropriasjonen av eiendommens sørvestre hjørne vil føre til at eiendommen «ikke lenger» kan anses skikket til å nyttes på en regningssvarende måte. Det areal som må eksproprieres ved reguleringsplanen er utenfor eiendommens nåværende byggelinje. Uavhengig av reguleringsplanen kan ikke Fjærvoll bygge på dette området. Reguleringsplanen kan etter dette ikke sies å medføre at eiendommen ikke lenger kan utnyttes regningssvarende. Vilkåret for innløsning er således ikke oppfylt. Ettersom vår vurdering er at vilkårene for innløsning av eiendommens sørvestre hjørne ikke er oppfylt, er det også vår vurdering at Fjærvoll ikke har anledning til å utvide kravet til også å gjelde deres bolig.»

Det samme gjelder da også den siste eiendommen tilhørende Monica Norback.

Vedtok å ikke ta klagen til følge 

Kan komme tilbake

Med bakgrunn i advokat Mehlings notat vurderer dermed kommunen at vilkårene for innløsning og erstatning etter plan- og bygningsloven kapittel 15 ikke er oppfylt i disse sakene, og at kravene da ikke bør tas til følge.

Dette hindrer ikke at eierne senere kan ha krav på erstatning. I sakspapirene kommer det frem at det likevel må trås varsom om man skal komme til enighet, for om man kommer til enighet med en part, vil det skape presedens for andre i samme sak, smat senere lignende saker kommunen er involvert i.

På bakgrunn av dette, anbefalte altså rådmannen at politikerne sa nei til å innfri kravene fra de tre grunneierne.

 

Saka ble også behandlet tidligere i år, da en klage fra ekteparet Fjærvoll, som bor i et av husene som blir berørt av den planlagt rundkjøringa, fikk sin klage avslått.


Prosessen

Sortland kommunestyre vedtok den 18.oktober 2018 reguleringsplan for rundkjøring i kryss Kjempenhøy/Vesterålsgata. Etter vedtakelsen av reguleringsplanen har Sortland kommune mottatt krav om innløsning etter plan- og bygningsloven paragraf 15-2 fra eier av eiendommen til Edna Solum og eiendommen til Karin og Birger Fjærvoll. Sortland kommune har også mottatt krav om erstatning etter plan- og bygningsloven paragraf 15-3 fra eierne av en berørt eiendom til, nemlig Monica Norback.

Ekteparet Fjærvoll klagde nylig på vedtatt reguleringsplan for området, men denne klagen ble senere trukket tilbake. Dermed er den vedtatte reguleringsplanen for området gyldig.

Rådmannen la fram sak for formannskapet den 19.10.2017 vedrørende krav om innløsning av tomt m/hus for eiendommen til ekteparet Fjærvoll. Rådmannens innstilling lød slik:

«Før formannskapet gis fullmakt til å forhandle om pris og tidspunkt for overdragelse ved et eventuelt kjøp av gnr. 15, bnr. 311 og 1886 med påstående bygninger fra Karin og Birger Fjærvoll. Saken legges fram for formannskapet for endelig godkjenning.»

Etter at det ble fremsatt utsettelsesforslag i møtet, vedtok formannskapet å utsette saken. Formannskapets vedtak lyder slik: «Før Sortland kommune behandler spørsmål om eventuelt innløsning av gnr. 15, bnr. 311 og bnr. 1886, skal det klargjøres muligheten for og eventuelt konsekvenser av å plassere rundkjøringa lenger mot sør på ubebygd areal og slik at den ikke berører angitte eiendom.»

Sortland kommunestyre vedtok den 18.oktober 2018 reguleringsplan for rundkjøring i kryss Kjempenhøy/Vesterålsgata. Rundkjøringens plassering ble ikke endret i forhold til det som gjaldt på tidspunktet for formannskapets utsettelsesvedtak. Av saksframlegget til saken den 19.10.2017 fremgår det at Fjærvoll tilbyr eiendommen sin til kommunen for kroner 5.000.000,- (kr 250.000 under takst) med tillegg av dokument- og tinglysningsavgifter på kr 125.525,- og utgifter Fjærvoll har hatt til juridisk og teknisk bistand med kr 56.100,-.

Ifølge de kommunale  papirene oppfattet rådmannen den etterfølgende korrespondanse mellom kommunen og Fjærvoll ved deres advokat slik at kravet om innløsning sto ved lag og at det samme gjaldt deres tilbud. Etter at reguleringsplanen ble vedtatt har Sortland kommune også mottatt krav om innløsning Solum ved Frank Angell som eier en annen eiendom som blir berørt.

Solum oppstiller to alternative løsningsforslag knyttet til kravet om innløsning; - Løsningsforslag 1 innebærer at kommunen innløser hele eiendommen til kr 3.000.000,-. - Løsningsforslag 2 innebærer i hovedtrekk at deler av tomta innløses, deler av nabotomta legges til denne eiendommen, bygning lydisoleres til akseptabelt nivå, skader erstattes og verditap kompenseres.

Kommunen har også mottatt krav om erstatning fra Monica Norback. Hun har ikke fremsatt krav om noe bestemt beløp, men vist til at rundkjøringen vil komme inn på eiers tomt, og det fremsettes krav om erstatning ved eventuelle skader på tomt og ved fjerning av gjerde rundt hage, samt krav om støydemping. Rådmannen har i henhold til inngått rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester innhentet ekstern juridisk bistand fra advokatfirmaet Rekve & Pleym ved advokat Ingjerd Meling til å vurdere om vilkårene for innløsning og erstatning etter plan- og bygningslovens bestemmelser er oppfylt for de respektive krav. Advokat Meling har i tillegg vurdert om kommunen gjennom sin kontakt med fam. Fjærvoll og deres advokat på avtalerettslig grunnlag har forpliktet seg til å erverve eiendommen gnr. 15, bnr. 311 og 1886.


Forslaget til innstilling fra rådmann, finner du under:


Rådmannens innstilling

Sortland kommune vedtar følgende i forbindelse med gjeldende reguleringsplan for rundkjøring i kryss Kjempenhøy/Vesterålsgata:

1. Krav om innløsning av gnr. 15 bnr. 619 etter pbl. § 15-2 tas ikke til følge.

2. Krav om innløsning av gnr. 15 bnr. 311 og 1886 etter pbl. § 15-2 tas ikke til følge.

3. Krav om erstatning fra eier av gnr. 15 bnr. 1847 etter pbl. § 15-3 tas ikke til følge.


Under en lang debatt om saken, var Marthe Hov Jacobsen (H) klar på at saken må løses:

– Dette har vært en lang sak. Jeg usikker hvorfor en har tatt ny runde med juridiske vurderinger. Dette handler om kommunen må ta en standpunkt. Det ligger et hus som vil få ei rundkjøring inn i hagen. Bør vi si at det tar vi ansvar for og så innløser vi huset. Så enkelt må vi se på denne saken, sa hun og kom med ei alternativ innstilling.

Det gikk ut på et krav om innløsning av ekteparet Fjærvoll sin eiendom, som altså ifølge Hov Jacobsen vil få rundkjøringen inn i hagen. Det gikk ut på å gå i forhandlinger med eierne av de to andre eiendommene som blir berørt.


Forslaget fra Høyre

Alternativ innstilling fra Høyre og FrP:

  1. Sortland kommune tilbyr Karin og Birger Fjærvoll å kjøpe eiendommen gnr 15 bnr 311 og 1886 for kr. 4.750.000 og at kommunen dekker dokumentavgift og tinglysningsgebyr ved overskjøting av eiendommen
  2. Tidspunkt for overtakelse avtales nærmere mellom eierne og kommunen.
  3. Kjøpet finansieres over investeringsbudsjettet
  4. Formannskapet ber Rådmannen gå i dialog med eiere av gnr. 15 bnr. 619 og gnr. 15 bnr. 1847 for å finne en minnelig løsning. Forslag til løsning legges frem for Formannskapet innen 31. mai 2019.
 

Rødts Christoffer Ellingsen lurte på hvorfor kun ekteparet Fjærvolls krav skulle imøtekommes.

– Det går på at vi i ekteparet Fjærvolls sak har hatt en gående sak og de har vist hvor berørt de blir. Derfor mener jeg vi må komme til ei løsning med dem, så får vi gå i dialog med de to andre.

– Dette forlslaget er uten prinsipper. Mener Høyre å ta på seg advokatkappe også i alle saker som omfatter eiendommer som blir berørt, repliserte Christoffer Ellingsen.

Ellingsen var mer interessert i de vurderingene som hadde blitt gjort av advokat Mehling. Han mente også at det prinsipielle ville bli testet da det etter hans skjønn er slik at de tre berørte eiendommene blir like mye berørt.

Han la så frem et forslag om at det skulle gis en beklagelse til ekteparet Fjærvoll siden det tidlig i prosessen hadde virket som overveiende sannsynlig at kommunen ville gå til full innløsning av eiendommen deres.


Forslaget fra Rødt

FS 28/19 - 19/3623 - Krav om innløsning og erstatning - Reguleringsplan for rundkjøring i kryss Kjempenhøy/Vesterålsgata

Tillegg til innstillingen:

  1. Sortland kommune beklager til eiere av gnr. 15 bnr. 311 og 1886, Karin og Birger Fjærvoll, dersom det i forkant av FS sak 161/17 (oktober 2017) og i samme sak kunne oppfattes som at kjøp av eiendommen med overveiende sannsynlighet ville bli gjennomført.
  2. Sortland kommune vil på bakgrunn av dette vurdere mulige andre forhandlingsløsninger uavhengig av bestemmelser i Plan- og bygningsloven for denne eiendommen.

Formannskapet ber rådmannen følge opp og rapportere tilbake til formannskapet

 

Hov Jacobsen var videre klar på at kommunen må ta ansvar.

– Vi må ta ansvar for vedtaket vi gjorde i 2017. Vi snakket om å flytte rundkjøringa lenger sør for å unngå å berøre eiendommene i så stor grad, men så gikk ikke det. Da må vi ta ansvar for det vedtaket som er gjort.

Tove Mette Bjørkmo (Ap) var klar på at det var viktig å gjøre ting i rett rekkefølge:

– Det er ikke alltid lurt å skynde seg å innløse. Vi må tenke på rekkefølgen i slike typer saker. Det er ikke alltid lurt å innløse før spaden er i jorda, sa hun.

Karl Erling Nordlund (Sp) berømmet rådmannen for ei god saksorientering.

– Jeg tror det er bra en har brukt ekstern hjelp. Det er ei vanskelig sak. Denne saken vi nå behandler er kommunalt erstatningsansvar etter plan- og bygningsloven. Om vi ønsker å ivareta Sortland kommunes interesse, så er det viktig vi forholder oss til lovverket. For det er det som skaper ryddighet.

Hov Jacobsen repliserte.

– Vi må forholde oss til vedtaket vi gjorde i 2017. En kan si det var klønete behandlet, men vi må forholde oss til det.

Ellingsen kom så med kritikk av rådmannen.

– Det å legge frem saken om innløsning i 2017 er kritikkverdig. Behandlingen var ikke behandlet etter plan- og bygningsloven. Det er årsaken til at en fikk den overfladiske tilnærmingen til denne eiendommen som Fjærvoll eier. Når det er sagt er det viktig med likebehandling. Om vi gjør det Høyre sier her, vil vi få det i fleisen når det kommer til likebehandling.

Ellingsen mener altså at kommunen i denne saken må passe seg for å lage en presedens som kan få økonomiske konsekvenser for dem i prosjekter ved senere anledninger. Han var klar på at advokat Mehlings forslag om å forsøke å få til ei minnelig løsning, var rett vei å gå.

Roar Wessel Olsen (H) svarte.

– Verdien på huset til Fjærvoll har tapt verdi i denne saken allerede. De får rundkjøringa helt opp i husveggen og er det huset som berøres mest. Derfor bør vi rydde opp nå og blir ferdig med denne saka.

Nordlund mente at Wessel Olsens vurdering av tapt markedsverdi ikke hang på greip.

– Jeg forholder meg til lovverket, og dermed er ikke dette med markedsverdi viktig.

Wessel Olsen repliserte.

– Jeg registrerer at de politiske skillelinjene her går med at noen holder regelverket foran mennesker.

På dette tidspunktet gikk det ei kule varmt mellom partene på høyre og venstre side av bordet. Det førte til et par gruppemøter for å roe gemyttene.

Etter gruppemøtene hadde partene roet seg. Marthe Hov Jacobsen tok ordet etter pausen.

– Jeg bare gjentar at her må vi avslutte saka og mener vi må gå for vårt forslag.

Asbjørn Tinvoll (Frp) var enig.

– Vi kan innløse boligen til Fjærvoll, eller så kan vi vente på at andre skal vurdere hvor mye vi må ut med. Summen i det vet vi ikke. Derfor syns jeg vi nå skal sette strek og vi i Høyre og Frp går for å løse inn eiendommen, så er vi ferdig med saken.

Christoffer Ellingsen repliserte.

– Vi mener ikke vi slipper saka ved å avvise krava fra eierne. Gjør vi det så går vi videre med saka og prøver å finne ei løsning. Det er da opp til rådmann om hva som skjer videre, sa han.

Mandat

Det kom så inn et forslag om å lukke møtet fra varaordfører Nordlund. Årsaken til forslaget kom grunnet at Nordlund mente formannskapet skulle fastsette hvilket mandat en skulle gi rådmannen om forslaget til innstilling om å avvise kravet fra eierne av eiendommene gikk gjennom.

Høyre ville ikke at dette skulle skje.  Og ba om at denne saken gikk videre til kommunestyret og ville ha protokollført dette.

Wessel Olsen spurte så om rådmannen visste hva forslaget til Rødt innebar. Til dette svarte rådmannen at hun var usikker.

Så ble debatten avsluttet, uten at møtet ble lukket.

Rådmannens innstilling med tilleggspunkter fra Rødt, ble så satt opp mot Høyre sitt forslag.

Høyre sitt forslag fikk fire stemmer og falt mot rådmannens innstilling med de tre tilleggspunktene som fikk seks stemmer.

Dermed kan rådmannen gå i nye forhandlinger med de tre eierne av eiendommene ved Kjempenhøy-rundkjøringen.  Men før hun kan gå i forhandlinger, må hun komme med et forslag til mandat til formannskapet.

Dermed må saken opp igjen i formannskapet ved neste korsvei.


– Vi kan ikke gjøre folk bondefanget i sitt eget hjem

Sist gang Høyre og Frp stilte forslag om at man måtte utarbeide en plan for erstatninger til grunneiere ved utbygging av Vesterålsgata ble de nedstemt. Nå ber de posisjonen stemme med dem når de igjen stiller forslaget.Fjærvollparets advokat Stian Paulsen:

– Det virker som man har forhandla på falske håp

Fjærvollparets advokat mener kommunen har oppført seg merkelig i relasjonen til Fjærvoll-parets innløsning. Det framstår som at man har gjort en helomvending som er dramatisk, mener han.Kommunen om Fjærvoll-parets situasjon:

– Vi satser på en avklaring av saka innen utgangen av mars

Sortland kommune ønsker ikke å kommentere noe særlig rundt Kjempenhøyrundkjøringa og mulig erstatning til Birger og Karin Fjærvoll. Men kommunalsjef Ann-Kristin Vinje sier de ønsker en avklaring i saka.