Sortland vil vokse mer enn landsgjennomsnittet:

Behov for 700 flere årsverk innen pleie og omsorg

Den demografiske utviklingen i Sortland gjør at kommunen har størst behov for rekruttering innen helse og omsorg i hele regionen.

Sortland vil befeste sin posisjon som regionsenter, viser framskriving av den demografiske utviklinga. Økonomisjef Johnny Kvalø la fram tallene for politikerne.  Foto: Tone M. Sørensen

Sortland

Den demografiske utviklingen i Sortland og Vesterålen, ble tatt opp som et tema i torsdagens formannskapsmøte. Økonomisjef Johnny Kvalø orienterte om statistikken, som er basert på tall fra SSB.

Utviklinga fram til 2040 er basert på SSBs prognoser for middelvekst.

– Fra 2018 til 2040 er det to prosent vekst for Vesterålen. I samme periode beregner man for Sortland en vekst på 14 prosent, så den er vesentlig høyere. Det betyr at også i fremtida vil vi ha senterkommune-effekten og vokse mer enn våre naboer, sier Kvalø. 

Formidabel økning

Sortland har i dag 10.518 innbyggere. I 2040 antar man at byen har 11.864 innbyggere.

Den antatte veksten på to prosent i Vesterålen, vil komme i aldersgruppa over 67 år. I Sortland venter man en vekst på 68 prosent i aldersgruppa over 67 år. Men det er for ingenting å regne for veksten som kommer i aldersgruppa blant de som er 80 år og eldre, her er veksten på 127 prosent.

Den utviklingen er høyere enn den som er beregnet for landet, der man beregner en vekst i aldersgruppen over 80 år på 117 prosent. Eldrebølgen vil dermed treffe Sortland hardere enn landsgjennomsnittet.

– Økningen blant eldre er formidabel, men det er ikke gitt at alle disse har dårlig helse, sier Kvalø.

Rødts Christoffer Ellingsen kommenterte at det som er mest interessant å se er gruppa 0 til 17 år.

–  Det var overraskende i denne statistikken. Det forskyves jo framover, sier han.

2.200 årsverk i Vesterålen

RKK og Vesterålen regionråd har gjort en kompetansekartlegging av kommunal sektor i Vesterålen. Kartlegginga er basert på analyser for perioden 2018-2027, sammensatt av data fra de siste fem år, i kombinasjon med SSBs befolkningsprognose.

Rapporten er svært tydelig på at sektoren med størst rekrutteringsbehov i Vesterålen er helse, sosial og omsorg. Dette er også den eneste sektoren der alle vesterålskommunene opplever økt behov av totalt antall årsverk.

Lite intern rekruttering og den store eldrebølgen medfører et stort behov for nyrekrutteringer i sektoren fram til 2027. Og Sortland er kommunen med størst rekrutteringsbehov i perioden.

Vesterålen behov for nyrekrutteringen innen helse, sosial og omsorg her på hele 82 prosent, om lag 2.200 årsverk. Av disse er 700 årsverk i Sortland, ifølge kartleggingen.