Utbyggingsavtale for hotell ut på høring:

– Uakseptabelt i 2019 å sende kloakk rett ut i sundet

Formannskapet sender utbyggingsavtale for hotell ved Kulturfabrikken ut på høring. Kommunen må oppgradere avløp i området men har dispensasjon for utslipp. – Det er uakteptabelt å sende kloakk rett ut i Sortlandssundet, sier Beate Bø Nilsen (H).

Christoffer Ellingsen (Rødt).   Foto: Tone M. Sørensen

Sortland

I saka om utbyggingsavtale med nytt hotell ved Kulturfabrikken ble habiliteten til Marthe Hov Jacobsen (H) vurdert ettersom hun er i slekt med Harald Mikal Jacobsen, som drives byens eneste hotell og er en direkte konkurrent til nyetableringen.

Med sju mot én stemme ble Høyres representant vurdert som inhabil, og ble erstattet av Jonny Karlsen ved bordet.

Det er på forhånd kjent at Sortland kommune må oppgradere vann og avløpsanlegget i området.

Christoffer Ellingsen (Rødt) lurte på om det er mulig å fremskynde planene med å få på plass vann og avløp i området.

Starte tidligere - uten å forpurre prosjektet

– Er dette mulig å få til tidligere enn 2023 uten at det forpurrer for prosjektet. At kommunen kan ta opp et lån for å starte dette umiddelbart, uten selvkost der man i ettertid kan overføre dette lånet til selvkost, sier han med henvisning til slik planen ligger i dag, der man anbefaler en midlertidig løsning med fortsatt utslipp fram til ny pumpestasjon og renseanlegg er på plass.

– Årsaken er at det er veldig betenkelig å ikke gjøre så fort som mulig det man kan for å begrense utslippene i Sortlandssundet. Selv om det er gitt dispensasjon for dette, sier han.

– De er alarmerende, de rapportene man  får om miljøproblematikk og det må også Sortland ta et ansvar for. Med Rødt ønsker ikke å forpurre de planene som ligger for hotell. Kan vi heller ta  opp et ordinært lån og forskuttere finansiering og igangsetting før det ligger inne i økonomiplan, spurte Ellingsen.

Har gjort vurderinger

– Rådmannen har gjort vurdering av alternative løsninger for å kunne realisere infrastruktur som forhindrer utslipp i sjø fra dette anlegget. Rådmannen konkluderer og anbefaler midlertidige utslipp i sjø. Og at man forholder seg til planen, sier kommunalsjef Ann Kristin Vinje.

Hun viser til at det var kjent for politisk nivå at det lå an til en tidligere realisering av hoteller enn det som ligger inne i økonomiplan når det gjelder for avløpsanlegget for området.

– Vi anbefaler å ikke omrokkere, det har med kapasitet å gjøre. For da må vi vurdere hva av det andre vi ikke skal gjøre. Utbyggingsavdelingen er ikke dimensjonert for å påta seg mer oppgaver enn det som ligger i økonomiplanen per i dag. Det er anstrengende nok å holde fremdrift i de planene vi har, men vi skal selvfølgelig komme med en vurdering om dere ber om det, sier Vinje.

– Er uholdbart i 2019

– Denne saka er litt isolert, det er et større problem og det probllemet er sentrum og vann og avløp. Det jeg er redd for er at vi ikke skal få til ei utvikling av Sortland sentrum som er ønskelig, prosjekter kan bli forhindret på grunn av vann og avløp. Og jeg stiller spørsmålstegn ved at det er «ad hoc» løsninger, der er dyrere på sikt om di skal gjøre det for hvert enkelt prosjekt i sentrum, sier Beate Bø Nilsen (H).

Hun skulle ønske at man på en eller annen måte fikk til et tilleggspunkt der man bad om ei utredning i en større sak, der man tverrpolitisk kan finne ei løsning på dette.

– For meg handler dette om å ikke forpurre den fremdrift som hotellet har nå. Det er kjempeviktig at vi holder liv i dette. Vann og avløp der må vi kunne be om å gfå ei utredning økonomisk, sier Nilsen.

– Når det gjelder avløp, at man skal slippe kloakk rett ut i fjorden, det er ikke holdbart i 2019.- Vi står ovenfor et grøbt skifte på de fleste området, da er det ikke akseptabelt å slippe kloakk rett ut i sundet, sier hun.

Har en plan

Rådmannen sier at der er laget en plan for hvordan man skal komme i mål med avløp.

– Vi ser at vi har et enormt etterslep og må ha en plan for å løse den utfordringen. Jeg har perosnlig vært i kontakt med miljøvernavdelingen i fylket som gir skryt til Sortland kommune. At dette er noe vi har tatt alvorlig.  Når vi har vært klare på at vi har en plan på hvordan vi skal komme i mål med utfordringen, er de ikke negativ til å gi dispensasjon, sier rådmann Randi Gregersen.

Hun viser til at det er mange store utbygginger som ligger i tjømda, som krever at avløpssituasjonen er på plass.

– Vi skal ikke la være å ha trykk på videre utbygging, det er bare viktig at vi gjør det planmessig at vet at vi har ressurser, sier Gregersen.

– Vi ser at det ligger enkeltprosjekter i dette , vi har snakket om en løsning for sentrum av Sortland på vannsiden, men ikke på avløpssiden. Jeg synes vi skal gå i oss selv og flagge høyt dette med grønt skifte og det miljømessige og holde rent. Det er ikke bare å slippe koakken rett ut i sundet. Punktum, slår Beate Bø Nilsen fast.

Alle enige om hotellet

Karl-Erling Nordlund (Sp) slår fast at det er viktig at man ikke forpurrer hotellplaner, for der var alle i formannskapet enige om at tiltaket er ønskelig.

– Det er signalisert at man jobber med en hovedplan for vann og avløp. Vi har interesse av å realisere dette, årsaken til at vi er der vi er, er fordi dette ikke er fulgt opp i tråd med behovene, sier han.

Nordlund viser til at det også er behov for fremtidig investering, og renseanlegg.

– Det er beklagelig at vi må gå til ei midlertidig løsning og slippe ut urensa kloakk i sundet, sier han, men sier han har tro på at dette vil man få kontroll på.

Christoffer Ellingsen (Rødt) foreslo at når man legger vannledninger i sjøen, så kan man vurdere det samme med avløp ettersom det ligger pumpestasjoner som fører til renseanlegg.

– Rødt spurte da hotellplanene for Den Blå diamant var oppe som sak, på hvordan infrastrukturen var for å legge et hotell der. Vi fikk til svar at det var til stede, men det var innenfor dette tomteområdet. Det er gitt inntrykk av at utbygging av hotellet vil koste kommunen dyrt, men det oppfatter ikke jeg. Selvfølgelig koster dette noe, men selv om det er denne utbyggingen vi diskuterer er dette noe som måtte blitt tatt tak i uansett, sier han.

– Det er med veldig vamt hjerte for miljø og natur og med tungt hjerte for saken at vi går for innstillinga, sier Ellingsen.