Enoksen svarer Arild Inga

Oddmund Enoksen (SV) går i dette innlegget i rette med Arild Inga.  Foto: Tone M. Sørensen

Sortland

Kommunestyret i Sortland vedtok ny arealplan i møte den 2. november 2017. To representanter ble erklært inhabile etter at de sjøl hadde bedt om å få sin habilitet vurdert. En av disse var Arild Inga.

Jeg møtte som representant i samme møte. Min habilitet var ikke tema. Verken i eller i etterkant av møtet.

Men i mai 2019 har Arild Inga, jfr. hans innlegg på VOL den 21. mai, funnet det formålstjenlig å gå offentlig ut med en påstand om at det faktum at han ble erklært inhabil, står i grell kontrast til at jeg ikke ble det. I tillegg er han fortørna over at jeg fikk det han kaller en «sentral rolle» under meklinga mellom kommunen og Sametinget hos fylkesmannen.

Hvis Inga meiner jeg var inhabil fordi jeg var grunneier på Strand, er det påfallende at han har ruga på dette i halvtanna år uten å ta det opp. Han er tross alt medlem i kommunestyret i tillegg til å ha sterke interesser i og meininger om arealplanens innhold.

Det var et enstemmig kommunestyre som i møte i april 2018 vedtok at jeg skulle være med i kommunens forhandlingsutvalg i forbindelse med forestående mekling om de gjenstående innsigelsene til arealplanen.  Også her har Inga forholdt seg taus i over et år før han har funnet tida moden for å angripe kommunestyrets vedtak.

Det som ser ut til å utløst Arild Ingas utspill, er et avisinnlegg fra meg hvor jeg påviste en lang rekke feil i et innlegg fra to forskere om tilblivelsen av Sortlands arealplan. Men i stedet for å argumentere imot det som framkommer i dette innlegget, har han henfalt til negative personkarakteristikker.

Arild Inga vil ikke tillate at det bygges nye boliger i Kvalsaukan. Å anlegge ei skiløype på Strand er han imot. Han var også imot at det ble bygd en akebakke for unger på Strand.

Jeg har tidligere bedt om en nærmere begrunnelse fra Sametinget på hvorfor noen få nye boliger vil være ødeleggende for reindrifta. Forgjeves.

Det er heller aldri blitt gitt noen forklaring på hvorfor det er så farlig med ei skiløype eller en akebakke.

Siden Arild Inga nå synes å være i et skriveglad hjørne, vil jeg utfordre han til å komme med sin begrunnelse og forklaring på disse spørsmåla. Spørsmål som jeg antar opptar både folk på Hinnøya og resten av kommunen langt meir enn min person.