Slik vil kommunestyret at fremtidig skolestruktur skal bli

Det er om lag tre år siden Sortland kommune og politikerne startet å jobbe med ny skolestruktur i kommunen. Torsdag vedtok kommunestyret i Sortland en rekke punkter for hvordan skolene skal se ut noen år frem i tid.

Etter to timer med diskusjoner, stemte Sortland kommunestyre om Kommuneplan for fremtidig skolestrukur i Sortland fra 2019-2034.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Sortland

Da saken var oppe til behandling i formannskapet forrige torsdag, kom Rødts Christoffer Ellingsen med et utsettelsesforslag. Dette fordi han mente at velgerne bør få være med å avgjøre skolestruktursaken under høstens kommunevalg. Dette forslaget støttet Karl Erling Nordlund (Sp) seg til, mens resten av formannskapet mente at dette måtte avgjøres før høstens valg. Dette forslaget ble også fremmet i torsdagens kommunestyremøte, og nedstemt.

I tillegg til rådmannens innstilling, kom Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt og Senterpartiet i formannskapet med forslag til hvordan de mente skolestrukturen i kommunen burde se ut (se faktabokser lengre ned). Etter endt diskusjon, stemte formannskapet og vedtok/stemte ned følgende forslag:


Formannskapets vedtak fra 6. juni

1) De to første punktene fra rådmannens innstilling:

a) Kommunestyret vedtar framlagte Kommunedelplan for fremtidig skolestruktur i Sortland kommune 2019-2034. Enstemmig vedtatt.

b) Kommunestyret vedtar følgende fremtidig skolestruktur i Sortland kommune: Det etableres en barneskole på Hinnøya, en barneskole på Langøya og en ungdomsskole (Sortland ungdomsskole):

Hinnøya 1. - 7. trinn

Langøya 1. - 7. trinn

Sortland ungdomsskole 8. – 10 trinn. Enstemmig nedstemt.

2) Formannskapet vedtar følgende fremtidig skolestruktur:

a) Holmstad ungdomsskole flyttes til Sortland ungdomsskole høsten 2020: Enstemmig vedtatt.

b) Holmstad skole 1-7 opprettholdes. Enstemmig vedtatt.

c) Sortland barneskole erstattes med ny barneskole. Enstemmig vedtatt.

d) Holand skole overføres til Lamarka skole høsten 2020. Vedtatt mot tre stemmer (Frp, Rødt og Sp).

e) Sigerfjord og Maurnes skole slås sammen med Hinnøya skole. Vedtatt mot tre stemmer (Frp, Rødt og Sp).

f) Kommunestyret ber Kulturfabrikken KF omgående fortsette arbeidet med ny hallstruktur i Sortland.

g) Øvrige forslag legges ved protokollen til behandling til kommunestyret.

Hele punkt 2 ble enstemmig vedtatt.

4: Kommunestyret ber rådmannen utarbeide handlingsplan for iverksettelse av ny skolestruktur. Enstemmig vedtatt.

5: Handlingsplanen fremmes for kommunestyret innen 31.12.2019. Enstemmig vedtatt.Rådmannens innstilling

1. Kommunestyret vedtar framlagte Kommunedelplan for fremtidig skolestruktur i Sortland kommune 2019-2034.

2. Kommunestyret vedtar følgende fremtidig skolestruktur i Sortland kommune: Det etableres en barneskole på Hinnøya, en barneskole på Langøya og en ungdomsskole (Sortland ungdomsskole):

Hinnøya 1. - 7. trinn

Langøya 1. - 7. trinn

Sortland ungdomsskole 8. – 10 trinn

3. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide handlingsplan for iverksettelse av ny skolestruktur.

4. Handlingsplanen fremmes for kommunestyret innen 31.12.2019

 

Høyre sitt forslag

1. Kommunestyret vedtar framlagte Kommunedelplan for fremtidig skolestruktur i Sortland kommune 2019-2034

2. Kommunestyret vedtar følgende fremtidig skolestruktur i Sortland kommune:

Nye Sortland Barneskole (1.-7. trinn), Nye Strand Barneskole (1.-7. trinn), Holmstad skole (1.-7. trinn) og Sortland Ungdomsskole (8.-10. trinn)

a) Nye Sortland Barneskole
• Ny skole i Lamarka Nord 
• Samler elevene fra Sortland, Lamarka og Holand, og med kapasitet for Holmstadelevene i et eventuelt trinn 2
• Innflyttingsklar høsten 2024
• Plass til 600 elever
• Samlokaliseres med ny idretts- og svømmehall
• Skolen skal ha moderne spesialrom for større satsing på praktiske fag, kantine og sosiale møteplasser, og skolehelsetjeneste lokalisert på skolen med særlig fokus på psykisk helse

b) Nye Strand Barneskole
• Samler elevene fra Strand, Maurnes og Sigerfjord
• Innflyttingsklar høsten 2027
• Plass til 370 elever
• Samlokaliseres med ny idrettshall
• Skolen skal ha moderne spesialrom for større satsing på praktiske fag, kantine og sosiale møteplasser, og skolehelsetjeneste lokalisert på skolen med særlig fokus på psykisk helse

c) 1.-7. trinn på Holmstad opprettholdes, men med mulighet for å flyttes til nye Sortland barneskole når den står klar, hvis ønskelig

d) Elevene på Holand skole flyttes til Lamarka skole i 2020

e) 8.-10. trinn på Holmstad skole flyttes til Sortland ungdomsskole i 2020 

f) Kommunestyret ber Kulturfabrikken omgående fortsette arbeidet med ny idrettshall på Strand og ny idretts- og svømmehall i Sortland Sentrum.

3. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide handlingsplan for iverksettelse av ny skolestruktur

4. Handlingsplanen fremmes for kommunestyret innen 31.12.2019

 

Ap sitt forslag

1. Holand skole flyttes til Lamarka skole høsten 2020

2. Lamarka skole oppgraderes med tilfredsstillende fasiliteter for elever, lærere og annet personale ved skolen

3. Holmstad ungdomsskole flyttes til Sortland ungdomsskole høsten 2020

4. Barnetrinnet ved Holmstad skole består slik som i dag

5. Det bygges ny barneskole på Sortland med kapasitet for 300 til 400 elever. Tiltaket innarbeides i økonomiplanperioden 2020-2023

6. Det bygges ny idrettshall med basseng i tilknytning til ny barneskole på Sortland

7. Det bygges ny skole og idrettshall på Strand. Tiltaket innarbeides i økonomiplanperioden 2024-2027

8. Sigerfjord og Maurnes slås sammen med nye Hinnøya skole på Strand

9. Rådmannen bes om å utarbeide handlingsplan for avhending/videre bruk av bestående bygningsmasse

10. Rådmannen bes om å fremme endelig handlingsplan for kommunestyret innen 31.12.2019

 

FrP sitt forslag
  • Holmstad skole:

Ungdomsskole trinn 8.-10. overføres til Sortland Ungdsomsskole

Barneskolen trinn 1.-7. opprettholdes

  • Maurnes skole:

Trinn 1.-7. opprettholdes

  • Sigerfjord skole:
  • Trinn 1.-7. opprettholdes
  • Det bygges ny barneskole i Lamarka Nord for 1.-7. trinn, med kapasitet på inntil 680 elever.

Tilrettelagt for enkel utvidelse ved behov. Skolen bygges slik at de yngste elevene (trinn 1.-3.) er i den ene enden og resterende (trinn 4.-7.) i andre enden av bygget, med tilrettelagte uteområder utenfor hver avdeling.  Det bør legges opp slik at administrativ del, helsesøster, rog rom som skal være disponibel for begge elevgrupper legges i midten av bygget.

Til denne skolen flyttes følgende skoler:

  • Lamarka skole
  • Holand skole
  • Strand barneskole
  • Sortland barneskole

Kommunestyret ber rådmannen utarbeide handlingsplan for ny skolestruktur og fremlegge denne til behandling for kommunestyret innen 31.12.2019.Rødt sitt forslag

Kommunestyret vedtar følgende Kommunedelplan for framtidig skolestruktur i Sortland kommune 2019 – 2034:

Dersom dagens forutsetninger ikke endres betydelig i planperioden, legges punktene nedafor til grunn for utvikling av skolestrukturen i Sortland:

1. Det settes straks i gang arbeid med å erstatte Sortland barneskole med nybygg som plasseres i Lamarka Nord.
2. Innafor planperioden videreføres skolene på Holmstad, Maurnes, Strand og i Sigerfjord tilsvarende dagens kretsinndeling som 1 – 7 skoler. Det settes umiddelbart i gang prosjekt for å avdekke behov for vedlikehold, oppgradering og eventuelt tilbygging for å kunne gi tilfredsstillende lokaliteter i planperioden.
3. Ungdomstrinnet på Holmstad overføres til Sortland ungdomsskole fra høsten 2020.
4. Lamarka skole fortsetter som i dag i minst 10 år inn i planperioden. Skolen oppgraderes blant annet med tilfredsstillende arbeidsrom for ansatte, uteområde og eventuelt andre nødvendige tiltak.
5. Mot slutten av planperioden, 2019 – 2034, vurderes det om Lamarka skole skal erstattes av ny skole i umiddelbart nærhet av nye Sortland barneskole i Lamarka Nord. I tilfellet dette gjennomføres skal det vurderes om Lamarka skole kan nyttes til kommunal barnehage. Det skal også vurderes om de 2 nybygde skoleanleggene, nye Sortland barneskole og nye Lamarka skole, skal fordeles på 1 – 4 og 5 - 7.
6. Holand skole fortsetter som i dag. Det gjøres nye vurdering for framtida til skolen ved tidspunkt for ferdigstillelse av ny Sortland barneskole. I mellomtiden gjøres det nødvendig vedlikehold og oppgraderinger.
7. SFO-tilbudet opprettholdes på alle barneskoler som nå.
8. Bassenget på Maurnes rehabiliteres.
9. Utredning og prosjektering av ny svømme-/idrettshall videreføres med utgangspunkt at anlegget plasseres i Lamarka. Vurdering av andre anlegg settes på dagsorden.

3 Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en mer detaljert handlingsplan innen utgangen av 2019 for iverksettelse av skolestruktur i Sortland.Senterpartiets forslag

1. Grunnskole 1-7 trinn videreføres ved Maurnes, Sigerfjord, Holand, Lamarka og Holmstad skoler.

2. Det bygges ny barneskole til erstatning for dagens Sortland Barneskole.

3. Holmstad ungdomsskole overføres til Sortland Ungdomsskole fra høsten 2020.


Også under torsdagens kommunestyremøte ble det diskusjon mellom partiene på hva de mente var viktig i fremtidig skolestruktur. Etter rundt to timer med diskusjon, ble det en pause før det skulle stemmes over forslagene. Høyre og Arbeiderpartiet kom frem til et fellesforslag, som her er punkt h.

Mens diskusjonene i forkant av stemmingen over forslagene var relativt lang, gikk selve avstemmingen fort unna.

Kommunestyret stemte og vedtok følgende fremtidig Kommuneplan for skolestrukur 2019-2034:

1) Kommunestyret vedtar framlagte Kommunedelplan for fremtidig skolestruktur i Sortland kommune 2019-2034. Enstemmig vedtatt.

2) Kommunestyret vedtar følgende fremtidig skolestruktur i Sortland kommune:

a) Holmstad ungdomsskole flyttes til Sortland ungdomsskole høsten 2020: Enstemmig vedtatt.

b) Holmstad skole 1-7 opprettholdes. Enstemmig vedtatt.

c) Sortland barneskole erstattes med ny barneskole. Enstemmig vedtatt.

d) Holand skole overføres til Lamarka skole høsten 2020. Vedtatt mot fem stemmer.

e) Sigerfjord og Maurnes skole slås sammen med Hinnøya skole. Vedtatt mot ni stemmer.

f) Kommunestyret ber Kulturfabrikken KF omgående fortsette arbeidet med ny hallstruktur i Sortland. Enstemmig vedtatt.

g) Øvrige forslag legges ved protokollen til behandling til kommunestyret. Enstemmig vedtatt.

h) I prosjektering av nye Sortland barneskole utredes muligheten for å samlokalisere Sortland barneskole og Lamarka skole med hensyn til beliggenhet og utforming. Vedtatt mot tre stemmer.

3: Kommunestyret ber rådmannen utarbeide handlingsplan for iverksettelse av ny skolestruktur.

4: Handlingsplanen fremmes for kommunestyret innen 31.12.2019.

Punkt 3 og 4 enstemmig vedtatt.


Sendte forslag til ny skolestruktur videre til kommunestyret:

Slik ser formannskapet for seg skolestrukturen i Sortland i fremtida

Under torsdagens formannskapsmøte i Sortland vedtok formannskapet i Sortland en rekke punkter knyttet til ny skolestruktur i Sortland. Formannskapets vedtak sendes videre til endelig behandling og vedtak i kommunestyret 13. juni.Skolestruktursaken:

Ville utsette behandling av skolestruktur: Ble nedstemt

Christoffer Ellingsen (R) fremmet under torsdagens formannskapsmøte i Sortland et utsettelsesforslag knyttet til skolestrukturen om at saken ikke skal avgjøres før etter valget 9. september. Karl Erling Nordlund (Sp) støttet forslaget, som ble nedstemt mot to stemmer.Meningsmåling: Flertall mot at skoler i Sortland skal legges ned

Et flertall av sortlendingene sier nei til at antallet skoler skal reduseres. De yngste er mest negative.

 

Vil opprettholde alle skolene, bortsett fra én

SV var det siste partiet som ferdigbehandlet skolestrukturspørsmålet i Sortland, da de avholdt medlemsmøte onsdag kveld.– Vil bevare samtlige barneskoler i Sortland

– Senterpartiet vil bevare samtlige av barneskolene som de andre politiske partiene vil nedlegge i Sortland.Sortland Arbeiderparti:

Sortland Ap foreslår å legge ned fire grendeskoler

Sortland Arbeiderparti ønsker å legge ned fire grendeskoler for å løfte skolen i kommunen inn i en ny tid med nye krav til bygninger og framtidsrettet pedagogikk. På Holmstad skole foreslås det kun å legge ned ungdomstrinnet.Vil ha ny barneskole i Lamarka med plass til 600 elever, i tillegg til ny skole på Strand

Sortland Høyre ønsker å bygge to nye skoler, begge med tilknytning til to nye idrettshaller. I Lamarka er ønsket å samle elever fra Sortland, Holand og Lamark i en skole, mens ny skole på Strand skal romme elever fra Maurnes og Sigerfjord.Investering på rundt 500 millioner kroner for to nye skoler

– Vi går til valg på denne saken, og om det går vår vei er vi klare til å brette opp ermene like etter valget, sier Marte Hov Jacobsen og Ann-Rita Mårstad i Sortland Høyre. Partiet vil ha to nye skoler, to nye idretshaller og et framtidsretta innhold i skolene.Høyre og Frp med eget budsjettforslag for Sortland:

Vil gi gratis halleie og nettbrett til alle i grunnskolen

Sortland Høyre og FrP legger i Formannskapet torsdag frem første del av sitt felles alternative forslag for budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022.