Veipakke Vesterålen er lansert:

– Å få til de mest effektive traseene, som knytter oss opp mot Hålogalandsveien

I Vesterålen er det 706,2 kilometer fylkesvei. «Veipakke Vesterålen» skal få ned pendleravstanden i regionen, og stå for en satsing på infrastruktur som legger til rette for vekst i næringslivet.

Lina Vibe i Vesterålen Næringslivssamarbeid. Til venstre Toni Gjessing i Hadsel næringslivsforening og til høyre Johnny Karlsen.   Foto: Tone M. Sørensen

Sortland

I Holmen var både næringslivet i regionen forent, da Vesterålen Næringslivssamarbeid (VNS) la fram sin visjon for veisatsing med «Veipakke Vesterålen».

Fylkesveier i Vesterålen utgjør totalt 706,2 kilometer, noe som er omtrent strekningen Bodø-Trondheim. Og det er et stort etterslep av vedlikehold på fylkesveiene.


– Dette blir det største veiløftet siden bruene kom

Vesterålen Næringslivssamarbeid lanserer Veipakke Vesterålen. I den skal kommunene forene krefter og samlet stå bak krav til Nordland fylkeskommune, for å endelig få et stort løft når det gjelder fylkesveiene i regionen.

 

Vokser mer

17,2 posent av all omsetning i Nordland kommer fra Vesterålen. Når man summerer Vesterålen, Lofoten og Ofoten utgjør de 36,9 prosent av omsetningen i fylket. For å ta ut mer vekst, trengs det en bedre infrastruktur.

Nordlandbedriftene vokser mer enn utviklinga generelt i norsk økonomi.

– Vi har visst ei stund at det går godt i nord. Men det kommer sjeldent frem hvor stor den veksten er i Vesterålen fordi blir målt på ulike vis. Dette handler om vei, der det skapes verdier, samferdsel er utløsende for å ta ut vekst, sier Lina Vibe i VNS.

– Vi har en stor jobb å gjøre, og vi trenger å gjøre det ilag for å få rigget oss for framtida. Det er i alles interesse å få utredet det totale behovet for Vesterålen. For å få full effekt av det som skjer i sjømatnæringa, der det investeres flere milliarder. Og det er store investeringer for ligger foran oss, sier leder i VNS, Johnny Karlsen.

Timingen er rett

Med «Veipakke Vesterålen» skal politikere i kommunene samarbeide bredt, for å fremme et felles krav til veieier Nordland fylkeskommune.

– Det er tre grunner til at timingen er rett. Vi vet at det er strategisk å investere i Vesterålen, det gjøres enormt mye i det private næringslivet, med sjømatnæringa i front, sier Karlsen.

Han viser til at skal man ta ut potensialet og få befolkningsvekst må omkringliggende faktorer være på plass.

– Når det investeres så mye hos private må stat og fylket være med. Vi vet at det blir kamp om arbeidskraft og kompetanse. Vi trenger at folk kommer hit og må tilrettelegge for en enda sterkere bo- og arbeidsregion, sier Lina Vibe.

Ser man fem år tilbake er det gjort ekstremt mye investeringer:  Nordlaks og Holmøy Maritime, SE-gruppen, og store investeringer som kommer er blant annet Andøya Space Center, Calanus.  Hurtigrutemuseet og Andfjord Salomon. I tillegg kommer det to nye hoteller, ett på Sortland og ett i Hadsel. Egil Kristoffersen & Sønner, Primex på Myre og Vesteraalens på Sortland står også for satsing innen sjømatnæringa.

– Det er viktig å ikke ta disse investeringene for gitt, skal de få effekt må det støttes av en god infrastruktur. Det er avgjørende, sier Johnny Karlsen.

Mer pendling internt

Lina Vibe viser til mulighet for karriereutvikling, og å få jobb til to.

– Å få et mer effektivt veinett, der det tar kortere tid å kjøre imellom vil bidra til å øke pendlinga. Pendling i Vesterålen er ikke spesielt høy i dag. Vi håper bedre, mer effektive og gode trasevalg vil bidra til mer pendling, sier Vibe.

Hun viser til at da kan også flere ungdommer bo hjemme mens de går på videregående skole, noe som er effektivt for å unngå frafall.

–Vi vet at der vil komme en bølge i forhold til miljøkrav, vi er nødt til å ta mange klimahensyn og da er transport essensielt. Når vi snakker om vår region har vi ikke mye valg, vi har sjø og land, sier hun.

Trasevalg handler også om trygghet, kjøretid, forbruk og myke trafikanter som alle er viktige faktorer i «Veipakke Vesterålen».

Regionforstørring med bedre veier

– Det å få pendleravstanden for det meste av Vesterålen ned til en time, betyr utrolig mye. For bedriftene som rekrutterer og for å holde på kompetansen er dette utrolig viktig. På tross av alle investeringer har vi i dag en befolkningsnedgang og en demografisk utvikling som ikke er heldig, sier Johnny Karlsen.

– Vi tror regionforstørring er ett av de viktigste virkemidlene vi kan få til. Uten det får vi ikke effekt av de investeringene som kommer. Bedre infrastruktur gjør oss attraktiv som region, og det blir vi med denne satsinga, sier han.

Nye trasevalg

– Vi snakker ikke om å flikke på eksisterende vei. Det handler om de beste og mest effektive traseene som knytter oss opp mot Hålogalandsveien. Selv om vi får løftet med Hålogalandsveien inn mot Evenes, trenger vi å ta det løftet helt ut mot oss, sier Lina Vibe.

Nye effektive traseer har også noe å si når man måler miljøparameter.

– Reduserte utslipp er lik et grønnere Vesterålen. Vi tar ned kjøretida med bedre veiføringer, det er vesentlig også fordi det handler om at det blir tryggere for alle, sier hun.

Med «Veipakke Vesterålen» skal politikerne i hver kommune bestemme seg for startpunkt i sin kommune.

– Når vi har et startpunkt og et sluttpunkt da starter jobben med at vi går sammen om en utredning, hvilke konsekvenser dette har og muligheter det åpner for. Detaljene sier vi ikke noe om, de er det utredninga som vil ta for seg, sier Johnny Karlsen.


Klart til felles front i 2020

– Vi utfordrer politikerne til å ta ei beslutning, hvor starter veipakke Vesterålen i sin kommune? Det er veldig enkelt, og vi har også laget en tidsakse, sier han.

Veipakke Vesterålen er lansert august 2019, målet er at startpunkt i hver kommune er på plass før februar 2020. Deretter vil to-tre måneder gå med til utredningen.

– I april 2020 håper vi å komme med en felles sak der vi jobber opp mot Nordland fylkeskommune for å få realisert de beslutningene vi har tatt. Da må vi ha løftet opp og sett på nye veitraseer, og det må være en pakke for hele Vesterålen, sier han.

Næringslivet har det travelt med å få realisert bedre veier. Det er avgjørende for fylkets største sjømatregion.

– Vi håper politikerne i Vesterålen sier ja til «Veipakke Vesterålen» og står sammen om en prioritering som vil sørge for en bærekraftig vekst. Vi har et motto; Vesterålen leverer – la oss levere enda mer, slår Lina Vibe fast.