Gir NINA fisketillatelse i Blokken:

Vil reetablere fiskebestandene i vassdraget

Fylkesmannen i Nordland gir, på vegne av Blokken grunneierlag, Norsk institutt for naturforskning (NINA) tillatelse til å fiske med elektrisk fiskeapparat i Blokkenvassdraget i forbindelse med habitatkartlegging.

Blokken  Foto: Marius Birkeland

Sortland

– Formålet er å undersøke om det har vært gyting av laks i ulike deler av den potensielt lakseførende delen av vassdraget, står det i tillatelsen sendt fra Fylkesmannen 12. september.


 

Bestander har vært vurdert utryddet

Bakgrunnen for at denne tillatelsen nå er gitt, er ifølge svaret fra Fylkesmannen at Blokkenvassdraget de siste 100 årene har vært utsatt for en rekke ulike inngrep i forbindelse med vannkraftutbygging, samt vannuttak til skipsverft og fiskeoppdrett.

– I lange perioder har fiskeoppgangen vært forhindret. Dette har ført til at de opprinnelige bestandene av laks, sjøørret og sjørøye har vært vurdert som utryddet/tapt. I de senere år er det gjennomfør flere tiltak som bygging av fisketrapper, habitatjusteringer og etablerering av minstevannføring. Hovedformålet med tiltakene er å reetablere de anadrome fiskebastandene i vassdraget, skriver Fylkesmannen i sitt vedtak.

Som et ledd i driftsplanleggingen i Blokkenvassdraget, skal det nå gjennomføres en habitatkartlegging og en yngel-/ungfiskundersøkelse ved bruk av elektrisk fiskeapparat. Grunneierlaget i Blokken har gitt NINA, ved Anders Foldvik, oppdraget med å gjennomføre disse undersøkelsene.

– Fylkesmannen ser positivt på undersøkelsene og håper de vil gi nyttig informasjon om bestandssituasjonen i vassdraget og om behovet for eventuelle nye habitattiltak. For at de planlagte undersøkelsene skal kunne gjennomføres, gir vi med dette nødvendig tillatelse til bruk av elektrisk fiskeapparat, skriver Fylkesmannen.

Kan i liten grad medføre skade

Det er prinsippene i naturmangfoldlovens §§8-12 som legges til grunn. Fylkesmannen skriver at etter hans vurdering, vil de aktuelle undersøkelsene i liten grad medføre skade på naturmangfoldet.

– Denne vurderingen bygger på tidligere erfaringer fra tilsvarende undersøkelser knyttet til overvåking og bestandskartlegging i ulike typer vassdrag. Kunnskapsgrunnlaget vurderes i denne saken som tilstrekkelig til å vurdere effekten av tiltaket, og føre-var prinsippet er derfor mindre relevant, skrives det.

Fylkesmannen poengterer at ål kan fås som bifangst ved fiske med elektrisk fiskeapparat, og at det er viktig at denne blir satt uskadd ut igjen.