Kommunestyret i Sortland kommune:

Skal vurdere om skolestruktursaken skal opp på nytt

Under torsdagens kommunestyremøte i Sortland skal det vurderes om skolestruktursaken skal opp til ny behandling.

Ordfører i Sortland, Karl-Erling Nordlund (Sp) i midten, med varaordfører Tove Mette Bjørkmo (Ap) til venstre og kommunedirektør Randi Gregersen til høyre.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Sortland

I saksdokumentet til saken fremkommer det at ordfører Karl-Erling Nordlund har bedt om ny behandling av saken.


Nytt idretts- og svømmeanlegg og beholder skolene Sigerfjord, Maurnes, Strand og Holmstad

Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt i Sortland har blitt enige om en avtale som blant annet vil prioritere bygging av ny barneskole på Sortland og beholde grendeskolene Sigerfjord, Maurnes, Strand og Holmstad som 1-7skoler.


Uenighet

Det har i flere år blitt jobbet for å finne en ny skolestruktur for Sortland kommune. Saken har vært veldig omdiskutert og uenighetene har i stor grad dreid seg om hvorvidt bygdeskolene i kommunen skulle beholdes eller ikke. Senterpartiet, Rødt, Sosialistisk Venstreparti og delvis Fremskrittspartiet har vært de partiene som i stor grad ønsket å beholde bygdeskolene.


Formannskapets vedtak fra 6. juni

1) De to første punktene fra rådmannens innstilling:

a) Kommunestyret vedtar framlagte Kommunedelplan for fremtidig skolestruktur i Sortland kommune 2019-2034. Enstemmig vedtatt.

b) Kommunestyret vedtar følgende fremtidig skolestruktur i Sortland kommune: Det etableres en barneskole på Hinnøya, en barneskole på Langøya og en ungdomsskole (Sortland ungdomsskole):

Hinnøya 1. - 7. trinn

Langøya 1. - 7. trinn

Sortland ungdomsskole 8. – 10 trinn. Enstemmig nedstemt.

2) Formannskapet vedtar følgende fremtidig skolestruktur:

a) Holmstad ungdomsskole flyttes til Sortland ungdomsskole høsten 2020: Enstemmig vedtatt.

b) Holmstad skole 1-7 opprettholdes. Enstemmig vedtatt.

c) Sortland barneskole erstattes med ny barneskole. Enstemmig vedtatt.

d) Holand skole overføres til Lamarka skole høsten 2020. Vedtatt mot tre stemmer (Frp, Rødt og Sp).

e) Sigerfjord og Maurnes skole slås sammen med Hinnøya skole. Vedtatt mot tre stemmer (Frp, Rødt og Sp).

f) Kommunestyret ber Kulturfabrikken KF omgående fortsette arbeidet med ny hallstruktur i Sortland.

g) Øvrige forslag legges ved protokollen til behandling til kommunestyret.

Hele punkt 2 ble enstemmig vedtatt.

4: Kommunestyret ber rådmannen utarbeide handlingsplan for iverksettelse av ny skolestruktur. Enstemmig vedtatt.

5: Handlingsplanen fremmes for kommunestyret innen 31.12.2019. Enstemmig vedtatt.Kommunestyrets vedtak fra 13. juni

Kommunestyret stemte og vedtok følgende fremtidig Kommuneplan for skolestrukur 2019-2034:

1) Kommunestyret vedtar framlagte Kommunedelplan for fremtidig skolestruktur i Sortland kommune 2019-2034. Enstemmig vedtatt.

2) Kommunestyret vedtar følgende fremtidig skolestruktur i Sortland kommune:

a) Holmstad ungdomsskole flyttes til Sortland ungdomsskole høsten 2020: Enstemmig vedtatt.

b) Holmstad skole 1-7 opprettholdes. Enstemmig vedtatt.

c) Sortland barneskole erstattes med ny barneskole. Enstemmig vedtatt.

d) Holand skole overføres til Lamarka skole høsten 2020. Vedtatt mot fem stemmer.

e) Sigerfjord og Maurnes skole slås sammen med Hinnøya skole. Vedtatt mot ni stemmer.

f) Kommunestyret ber Kulturfabrikken KF omgående fortsette arbeidet med ny hallstruktur i Sortland. Enstemmig vedtatt.

g) Øvrige forslag legges ved protokollen til behandling til kommunestyret. Enstemmig vedtatt.

h) I prosjektering av nye Sortland barneskole utredes muligheten for å samlokalisere Sortland barneskole og Lamarka skole med hensyn til beliggenhet og utforming. Vedtatt mot tre stemmer.

3: Kommunestyret ber rådmannen utarbeide handlingsplan for iverksettelse av ny skolestruktur.

4: Handlingsplanen fremmes for kommunestyret innen 31.12.2019.

Punkt 3 og 4 enstemmig vedtatt.Sortland Sp, Ap og SV:

Har inngått samarbeidserklæring for neste periode, uten Rødt på laget

Tirsdag ble det klart at Sortland Senterparti, Arbeiderparti og Sosialistisk Venstreparti har gått sammen og blitt enig om en samarbeidserklæring for den kommende perioden. Dette vil si at de i tillegg til den felles plattformen de tre partiene og Rødt har blitt enige om, går Sp, Ap og SV inn i et dypere samarbeid de neste fire årene.


Kan behandles med samme utredning

Under valgkampen i høst ble det varslet fra både Sp, SV og Rødt at de ønsket omkamp om fremtidig skolestruktur i kommunen. Da det etter valget var et ønsket fra Sp, SV, Rødt og Ap om å fortsette med det rødgrønne samarbeidet, ble skolestrukturen et viktig moment i forhandlingene om en felles plattform for perioden 2019-2023. Etter noen uker med forhandlinger ble de fire partiene enig om følgende:

  • Prioritere bygging av ny Sortland barneskole
  • Videreføring av skolene i Sigerfjord, Maurnes, Strand og Holmstad som 1-7-skoler
  • Bygging av nytt idretts- og svømmeanlegg
  • Flytting av ungdomsskoletrinnet fra Holmstad til Sortland

Debatten om skolene i Sortland ikke vanskelig for flertallet

Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet og Rødt i Sortland jobber enda med å lage en felles plattform for de neste fire årene. Påtroppende ordfører Karl Erling Nordlund (Sp) mener at skolestruktursaken ikke gjør det vanskelig å bli enige.


Denne enigheten, som skiller seg fra kommunestyrevedtaket, er årsaken til at ordfører Nordlund nå har bedt om ny behandling av saken.

Kommunedirektør Randi Gregersen har, ifølge saksfremlegget, vurdert det slik at hun mener saken som ble behandlet i kommunestyret i juni, er godt nok utredet.

– I vedtaket fremkommer det at det skal legges frem en handlingsplan i desember 2019 som ivaretar vedtaket. Dette arbeidet er igangsatt og vil leveres i henhold til vedtak. Med bakgrunn i ordførers ønske om ny behandling av saken, er administrasjonens syn at saken kan behandles på nytt med utgangspunkt i utredningen som lå til grunn i sak 18/19: Kommuneplan for skolestruktur 2019-2034, skriver kommunedirektøren.

Saken fremmes uten innstilling.


Nordlund: – Mitt inntrykk er at folk vil at sittende posisjon skal fortsette, men utelukker ikke samarbeid med Høyre

Senterpartiet gjorde et fantastisk valg i Sortland, og kan nesten velge og vrake i hvem de samarbeider med. Ordførerkandidat Karl-Erling Nordlund mener et samarbeid med SV, Ap og Rødt er mest nærliggende, men utelukker ikke et steg til Høyre.Senterpartiet jublet over pangvalg på Sortland:

– Nå blir det omkamp om skolestruktursaken

Senterpartiet fikk 26,7 prosents oppsluting på Sortland og sju mandater i kommunestyre. Dermed ble de valgets suverene vinner. Og nå ruster de seg til å kjempe for at skolestruktursaken blir tatt opp på nytt.Rødt og SV i Sortland:

– For tidlig å si noe om hvilken ordførerkandidat vi vil gi vår støtte til

Både førstekandidaten til Rødt Sortland, Kamilla Ravn Fossem, og førstekandidaten til Sosialistisk Venstreparti, Christian Torset, sier at det er for tidlig å si noe om hvilken ordførerkandidat partiene vil gi sin støtte til.SVs ordførerkandidat i Sortland:

– To så gode skoler skal selvsagt ikke legges ned

– Jeg er overrasket over at Ap skifter mening midt i valgkampen, men jeg synes det er veldig gledelig. SV hadde uansett planlagt å jobbe for å oppheve nedleggelsen av Maurnes og Sigerfjord. To så gode skoler, med så høyt elevtall skal selvsagt ikke legges ned.Øyner muligheter for omkamp om skolestrukturen

Selv om kommunestyret i Sortland allerede har vedtatt nedlegging av skolene på Maurnes og i Sigerfjord, kan velgerne reversere vedtaket gjennom sine stemmer i kommunevalget. Da vil skolene mer eller mindre kunne beholdes som i dag. Både Senterpartiet og Rødt ønsker omkamp om skolestrukturen i Sortland.– Jeg heier på alle som kjemper for nærskolen

–Nærhet er ikke gammeldags, nærhet er kvalitet, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, som heier på alle som kjemper for Sigerfjord skole.– Jeg stusser over at Vedum kaster seg inn i den lokale skoledebatten

Høyres ordførerkandidat i Sortland, Marthe Hov Jacobsen, kan styre sin begeistring for at at Sp-lederen Slagsvold Vedum kaster seg inn i valgkampen i innspurten, for å berge grendeskolene.– Sortland ikke har råd til to nye skoler, sier Nordlund

Skal to nye skoler bygges, øker utgiftene til Sortland med 12 millioner kroner årlig. – Vi vil bygge én ny skole, til erstatning for Sortland barneskole, og bevare Maurnes og Sigerfjord skoler, sier Sp sin ordførerkandidat, Karl-Erling Nordlund.Kaster seg inn i valgkampen for å berge grendeskolene i Sortland

Sp-er i medvind i nord, og partileder Trygve Slagsvold Vedum kommer fredag til Sortland. Da blir skolestruktur satt på dagsordenen til gangs.– Verdiskapningen skjer i distriktene - ikke i de store byene

Senterpartiets ordførerkandidater er i gang med valgkampen. Under markering på torget på Sortland ble skolestruktur, og viktigheten av levende lokalsamfunn satt søkelyset på.– Et snev av politikerarroganse ute og går

Rødt og Senterpartiet fremmet, i likhet med formannskapet forrige uke, også i kommunestyremøtet torsdag et utsettelsesforslag i skolestruktursaken. Også denne gangen ble dette forslaget nedstemt.Slik vil kommunestyret at fremtidig skolestruktur skal bli

Det er om lag tre år siden Sortland kommune og politikerne startet å jobbe med ny skolestruktur i kommunen. Torsdag vedtok kommunestyret i Sortland en rekke punkter for hvordan skolene skal se ut noen år frem i tid.Sendte forslag til ny skolestruktur videre til kommunestyret:

Slik ser formannskapet for seg skolestrukturen i Sortland i fremtida

Under torsdagens formannskapsmøte i Sortland vedtok formannskapet i Sortland en rekke punkter knyttet til ny skolestruktur i Sortland. Formannskapets vedtak sendes videre til endelig behandling og vedtak i kommunestyret 13. juni.Skolestruktursaken:

Ville utsette behandling av skolestruktur: Ble nedstemt

Christoffer Ellingsen (R) fremmet under torsdagens formannskapsmøte i Sortland et utsettelsesforslag knyttet til skolestrukturen om at saken ikke skal avgjøres før etter valget 9. september. Karl Erling Nordlund (Sp) støttet forslaget, som ble nedstemt mot to stemmer.Vil opprettholde alle skolene, bortsett fra én

SV var det siste partiet som ferdigbehandlet skolestrukturspørsmålet i Sortland, da de avholdt medlemsmøte onsdag kveld.Meningsmåling: Flertall mot at skoler i Sortland skal legges ned

Et flertall av sortlendingene sier nei til at antallet skoler skal reduseres. De yngste er mest negative.Investering på rundt 500 millioner kroner for to nye skoler

– Vi går til valg på denne saken, og om det går vår vei er vi klare til å brette opp ermene like etter valget, sier Marte Hov Jacobsen og Ann-Rita Mårstad i Sortland Høyre. Partiet vil ha to nye skoler, to nye idretshaller og et framtidsretta innhold i skolene.– Vi merker stort engasjementet når det gjelder skolestruktur

Høringsfristen for å gi innspill til kommuneplan for fremtidig skolestruktur i Sortland kommune 2019-2034, har gått ut. Rundt 25 innspill er kommet inn til kommunen.